ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 15 مرداد 1398 ساعت 11:31 http://www.migna.ir/news/47893/مشاوران-نظری-درباره-ازدواج-می-دهند -------------------------------------------------- عنوان : مشاوران چه نظری درباره «ازدواج» به شما می‌دهند؟ -------------------------------------------------- مشاور رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران در حوزه سلامت، نحوه ارائه خدمات مراکز مشاوره به افراد، قبل و بعد از ازدواج را تشریح کرد. متن : ميگنا: امین رفیعی پور، در این باره بیانکرد:مراکز مشاوره ازدواج بامشارکت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و وزارت ورزش و جوانان در تمامی استان های کشور فعالیت می کند که در این راستاهم در زمینه ارائه مشاوره هایپیش و حین ازدواج و مشکلات بعد از ازدواج خدماتتخصصی ارائه می دهند. وی درباره نحوه خدمات این مراکز به زوجینگفت:اجباری برای دریافت این خدماتوجود ندارد و همه زوجینپیش ازازدواج خودمی توانند به صورت داوطلبانه از خدمات این مراکزبهره گیرند که در این راستا در ابتدا از پسر و دختربه صورت مجزا تست های شخصیت شناسی و نیاز سنجی گرفته و سپس آنها می تواننددرجلسات مشاوره روانشناسی که بین ششتاهشتجلسه برگزار می شودحضور یابند.در این جلساتبه صورت تخصصی به زوجین مشاوره داده می شود، اما در نهایت این زوجین هستند که باید تصمیم قطعی خود را برای ازدواج با فرد مورد نظر بگیرند، چراکهمشاوران و روانشناسان در این مراکز معمولاً نظر قطعی نمی دهند مگر آن که اختلال روانی شدیدی در یکی از طرفینمشاهده شود.در صورتی کهمشاور تشخیص دهدزوجین صلاحیت ادامه رابطه را برای ازدواج دارند با ارائه راهنمایی و مشاوره های تخصصی بحث را به سمتی سوق می دهندکه آنها بتوانند تصمیم گیری کنند که آیا می توانند زندگی مشترکی را با یکدیگر آغاز کنند یا خیر؟. متخصص روانشناسی سلامت ایران ادامه داد: در صورتی کهمشاورتشخیص دهد که آنها همسرمناسبی برای یکدیگر هستند، جلسات پایانی مشاوره را به سمت مهارت آموزی که شامل نحوه گفت وگو، حل مسئله، مدیریت خشم و ... سوقمی دهدتا زوجیندر زندگی مشترک خود بتوانند مشکلاتخود را به حداقل ممکن کاهش دهند. رفیعی پور در ادامه درباره ارائه خدمات این مراکز در زمینه زوج درمانی نیز بیان کرد: زوج درمانگرها نیز به صورت تخصصی در این مراکز مشاوره های زوج درمانی ارائه می دهند. مشاور رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایراندر پاسخ به این سوال کهمراکز مشاوره ازدواج تا چه میزاندر کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج موثرند؟ اظهار کرد:طبیعی است اگرزوجین پیش از ازدواج با دیدبازتر و منطقی تری درباره تاهل خود تصمیم گیری کنندقطعاً احتمال ماندگاری ازدواج آنها افزایش می یابد. با توجه به اینکه در زمینه ازدواج و طلاقفاکتورهای متعددی چون مسائل مالی، اقتصادی، فرهنگی و...دخیل هستند دراین مشاوره ها به افراد مهارت هاآموزش داده می شود و این باعث می شود که آنها در زندگی باهر مسئله کوچکی دچار مشکل نشوند،به همین دلیل می توان گفتاین مراکز با توجه به تخصصی بودن می توانند تاثیر بالایی در کاهش آمار طلاق داشته باشند.