ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 مرداد 1398 ساعت 9:35 http://www.migna.ir/news/47869/ازدواج-هندوانه-ای-دیگر-بسته-نیست -------------------------------------------------- عنوان : «ازدواج»؛ هندوانه‌ای که دیگر در بسته نیست -------------------------------------------------- در جامعه امروزه ازدواج دیگر "هندوانه در بسته‌ای نیست" که بر پایه "قسمت" بنا شود، چراکه با رشد اجتماعی و افزایش ارتباطات در دنیای امروز، ویژگی‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری قابل شناسایی شده‌اند و به نظر می‌رسد همین امر کمک می‌کند تا جوانان نسبت به گذشته با دیدگاه درست‌تری به سمت تاهل و ازدواج حرکت کنند و همسر مناسبی برای خود برگزینند متن : در همین رابطهمژگان نیکنام-روانشناس با تاکید بر اینکه معیارجوانان برای ازدواجبهخانواده بستگی دارد، معتقد است: هنگامیکهجوانان هویت خود را تشخیص می دهندباید پدر برای پسر و مادر برای دختر معیارهای صحیح انتخاب همسر را مشخص کنند،اگرچه جوانان باید برای ازدواج خود معیار داشته باشند اما خانواده همیشه الگودهنده اول بوده است.در واقع والدین باید ارزش های ازدواج را به فرزندان خود آموزش دهند که بر چه اساس و اولویت هایی باید همسر آینده خود را برگزینند.زمانی که خانواده ها از مراسم عروسیباز می گردند اغلب دربارهنوع ماشین، نحوه برگزاری مراسم و چیدمان خانه عروس و دامادصحبت می کنندو همین اظهاراتارزش و معیار فرزندانخانواده را شکل می دهد. بنابر اظهارات این روانشناس،قانون کلیبرای افزایش موفقیت میزان یک ازدواج وجود دارد و آن این است که هر چقدر اولویت های افراد برای ازدواج ارزش های اخلاقی و غیرمادی باشد احتمالموفقیت ازدواج افزایش می یابدتا این که ارزش ها بر اساس ضوابط و مادیات قرار گیرد. در واقع جوانان در سن ۱۸ سالگی باید بیاموزند که ارزش ها را چگونه درخود نهادینه کنند، حال آن کهشاهدیم برخیجوانان در آستانه ازدواج هنوز معیاریندارند و تنها با اتکا برهیجان عشق،ترس از تنهایی، بالا رفتن سن و ... تن به ازدواج های اشتباه می دهند. وی با تاکید بر اینکه معیارهای جوانان برای ازدواج بایداولویت بندی شوند، گفت: نمی توان مشخصامعیار و اولویت همه جوانان برای ازدواج را مشخص کرد، چراکهمعیارها و اولویت های هر فرد برای زندگی متفاوت است، اما به طور کلی تفاوت های فردی برای ازدواج بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا جوانان باید با تهیهچک لیستیتناسب های فیزیکی، فرهنگی، عقیده های اقتصادی و...خود و فرد مورد نظرشان رامورد بررسیقرار دهند،البته این مهمبدین معنا نیست کهباید در همه زمینه ها با یکدیگر تفاهم داشته باشندبلکه باید در برآیند کلیبتوانند بیشترین اشتراکات خود را بیابند. نیکنام با اشاره به اینکه در دنیای مدرن بایدازدواجکاملاً هوشمندانه و با درایتپیش بینیشود، افزود: در دنیای امروز همهویژگی های شخصیتی و الگوهای رفتاریقابل شناساییو حتی در آینده قابل پیش بینی هستند،این در حالیست کهجامعه ما همیشه باور بر این بوده که دو نفر باید عاشق یکدیگر باشند وپایه های زندگی شان بر پایه عشق بنا شودحال آن کهامروزه تنها عشقمعیارمناسب و کافیبه ویژه در اوایل آشنایی محسوب نمی شود، زیرا "عشق" هیجانی استکه مانند دیگر هیجان های رفتاری تعدیل می شود و آنچه که می ماند برآیندیاست که به دوست داشتن منتهی می شودبه همین دلیل روانشناسان بر این باورندکه در کنار دوست داشتن باید معیارهایی منطقی وجود داشته باشد. وی بیان کرد: در دنیایی کهرشد اجتماعی و ارتباطات افزایش پیدا کرده دیگرهمانند گذشتهازدواج"هندوانه در بسته اینیست" که بر پایه"قسمت"بنا شود. نیکنام در ادامه در پاسخ به این سوال که از نظر روانی جوانان در چه سنی برای ازدواج آمادگی دارند؟ این طور توضیح داد:از نظر قانونیدوره جوانی معمولا از۱۸ سالگی آغاز می شود، اما بلوغ روانی و آمادگی روانی برای ازدواج بسیار مهماست. هنگامیکه هویت افراد مانندویژگی های فردی و روانی(مسئولیت پذیری و تعهد) درون فرد شکل می گیرد یعنی فرد به سن ازدواج رسیده است کههویت دختران از حدود ۲۳-۲۴ سالگیوپسران در ۲۴-۲۵سالگیشکل می گیرد؛البته در این زمینه تفاوت های فردی نیز نقش دارند چراکه امکان دارد حتی درسنین ذکر شده برخی افراد هنوزبه تعهد و مسئولیت پذیری برای ازدواج دست پیدا نکرده باشند. این روانشناس همچنین دربارهتاثیرمراکز روانشناسي و مشاوره درموفقیت ازدواج و کاهش طلاق نیز توضیحاتی ارائه کرد و افزود:مراکز مشاوره مراکزی هستند که بینش افراد را نسبت به نیازهای فرد برای ازدواج افزایش می دهند، تجربیات به دست آمده در این حوزه نشان می دهد که افرادی که پیش از ازدواج به این مراکز مراجعه می کنند ازدواج های موفق ترینسبت به کسانی که بدون توجه به این مراکز مراجعه می کنند داشته اند، زیرا مراکز روانشناسي و مشاوره بینش و آگاهی و پیش بینی فرد را نسبت به ازدواج شفاف می کند اما مهم آن است که زوجین بهنظرات مشاوران خود توجه کنند.