ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 19 بهمن 1398 ساعت 23:03 http://www.migna.ir/news/49655/ورزش-کدام-دسته-بیماری-های-خلقی-درمان-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : «ورزش» کدام دسته از بیماری‌های خلقی را درمان می‌کند؟! -------------------------------------------------- رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران با بیان اینکه ورزش سبب کاهش اضطراب، افسردگی، استرس، ترس و وحشت‌زدگی و افزایش اعتماد به نفس و خودباوری ­می‌شود، می‌گوید: پژوهش‌های انجام شده در حوزه سلامت روان حاکی از آن است که ورزش در درمان اضطراب و افسردگی و بیماری‌­های خلقی خفیف تا متوسط اثربخشی بیشتری نسبت سایر اختلالات دارد. متن : میگنا: دکتر فریبرز درتاج با بیان اینکهتوجه هرچه بیشتر به توسعه ورزش عمومی و همگانی، باید به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان ورزشقرار گیرد، اظهار کرد:ورزش بهترین وسیله برای نجات افراد از دام بسیاریآسیب های روانی، فساد، مواد مخدر و مسائلی از این قبیلاست و اگر ایننکته در حوزه ورزش مورد توجهقرار گیرد، خدمت در این عرصه، مقدس و پرثواب خواهد بود. وی ادامه داد: مسئولان ارشد ورزش کشور باید نگاه ، حرکت و سیاست گذاری خود را به نحوی رقم بزنند که مردم به عنوان نیاز خود در شرایط فعلی به ورزش توجه کنند و آن را یکی از مهم ترین ارکان و اقلامخانوار تلقی کنند. به نظروزارت ورزش باید با همکاری دانشگاه ها، آموزش و پرورش و فعالان تربیت بدنی ها فضایی ایجاد کند تا با بهره گیری از امکانات و ابزار موجودبرای رونق ورزش همگانیدر بین شهروندان استفادهشود. بنابر اظهارات عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور،تهاجم و شبیخون فرهنگی، جوان بودن جمعیت کشور، کمبود محیط های تفریحی و سرگرمی های سالم، افزایشارزش جهانی ورزش، پر شدن اوقات فراغت جوانان به وسیلۀ وسایل ارتباط جمعی بیگانه (تلویزیون، ماهواره و...) و تأثیرات متقابل سیاست و ورزش در کنار یکدیگر موجب ضرورت توجه بیشتر به امر ورزش و لزوم فرهنگ سازی به ویژه برای جوانان شده است. درتاج معتقد است کهسرمایه گذاری در حوزهورزش های همگانیبه منظور پرورش انسان هایی تندرست و جامعه ای سالم و با نشاط، منجر به کاهش هزینه های دارو و درمان و همچنینصرفه جویی در اعتباراتحوزه بهداشت و درمان خواهد شد. رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران در ادامه درباره تاثیر ورزش برسلامت روان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پژوهش های علمی و معتبر داخلی و خارجی ثابت کرده اند که تحرک، فعالیت، نشاط و طراوت جسمانی موجبنشاط،شادابی روانی و ایجاد حالت خوشایند و احساس مثبت در فردمی شود. در واقع فعالیت های ورزشی به واسطه اینکه سبب تخلیه هیجان می شوند می توانند برخی از عواطف منفی، تضاد و تعارضات درونی فرد را تخلیه کرده و عواطف مثبت همچون حس اعتماد به نفس، احترام به خویشتن، احساس شادابی، خوش خلقی و سلامت جسمی را جایگزین کنند. امروزه ورزش در درمان اختلالات روحی و روانی مورد توجه طب ورزش و روان درمانگرانقرار گرفته و بسیاری از فشارهای روحی و عصبی که هر روزه به دلیلماشینی شدن زندگی، بیشتر شده و موجب افزایشاسترس های روزمره زندگی شده، متخصصان و روانشناسان را بر آن داشته تا از ورزش به عنوان واکسنی بی خطر، کم هزینه ترینو طبیعی ترین راه مقابله با بیماری های جسمی و روحی در درمان مراجعان استفاده کنند. وی با اشاره به اینکهاز دیدگاه علمی ارتباط بین ورزش و سلامتروان، قطعی و حتمی است و می تواند سبب کاهش اضطراب، افسردگی، استرس، ترس و وحشت زدگی و افزایش اعتماد به نفس و خودباوری شود، گفت:نظریه اثرات مثبت و مفید ورزش در سلامت روان ابتدا با استناد به گفته های افرادی شروع شده است که بعد از شروع فعالیت های ورزشی احساس خوشی و مسرت را در خود گزارش کرده و منجر به تندرستی روانی آنها شده است اما در مجموع به لحاظ علمی تاثیر ورزش در سلامت روان در سه طیف نمره ای اندازه گیری می شود. به گفته درتاج، ورزش برای افراد سالم سودمندی روانی بیشتری به لحاظ پیشگیری داشته است.همچنین پژوهش های انجام شده در حوزه سلامت روان حاکی از آن است کهورزش در درمان اضطراب و افسردگی و بیماری های خلقی خفیف تا متوسط اثربخشی بیشتری نسبت سایر اختلالات دارد.پژوهش ها نشان می دهد که۲۰ تا ۳۰ درصد از سلامت عمومی در گروورزش است. به گفته معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی،ورزش وفعالیت های ورزشی تاحدی بر سلامت روانی افراد اثرگذار است کهمورد توجه روانپزشکان و روانشناسان قرار دارد؛امروزه شاخه ای علمی تحت عنوان روان درمانی ورزشی در جهان مطرح شده است. البته نباید تصور کرد که ورزش به تنهایی می تواند در درمان بیماری های روانی اثرگذار باشد، بلکه باید از آن در کنار بهره گیری از روش های درمانی استفاده کرد تا نتایج بسیار خوبیدر بر داشته باشد، به طور مثالافرادیکه دچاربیماری های روانیشدید هستند،ورزش می تواند بخشی از برنامه درمانی آنها باشد.