چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ / ۰۴:۵۰
کد مطلب: 13033
۳
۹۰

معرفي رشته ژئومورفولوژی (علوم انساني)

جغرافیای طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تاثیرعوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو رشته ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.

ژئومورفولوژی:
ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است ، این واژه از زبان یونانی گرفته شده و از سه جز Geo به معنی زمین ، Morphe به معنی شکل و Logos به معنی شناسایی ترکیب یافته است


دید کلی :
ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواریها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آنها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواریها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواریها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد.

همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواریها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواریهای زمین علیرغم پیچیده بودن مساله دینامیک طبیعت ، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگها و ساخت زمین و تغییر شکلهای تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد.

تاریخچه :
این علم از دیرباز به وسیله جغرافی دانان یونانی بی‌آنکه عنوان مشخصی داشته باشد شناخته شده بود و بعدها در دوره رنسانس ، لئوناردو داوینچی و برنارد پالیسی در گسترش آن پیش قدم شدند. لئورناردو واوینچی در یادداشت‌های خود از روابط مهمی که بین ابعاد دره‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد سخن می‌گوید و در قرن نوزدهم ژئومورفولوژی یکی از شاخه‌های سیستماتیک علوم مربوط به زمین می‌گردد.
سیر تحولی و رشد کاربرد ژئومورفولوژی در اوایل قرن 19 بوسیله مهندسین هیدرولیک که مامور ایجاد کانالهای آبی و تنسیق رودخانه‌ها بودند، مورد توجه قرار گرفت و ژئومورفولوژی دینامیکی نیز در تنظیم طرحهای ایمنی و حفاظت راه‌ها مورد توجه مهندسین عمران ناحیه‌ای واقع شد، از جمله مهندس سورل در سال 1872 تئوری جدیدی در مورد چگونگی تحول و تکامل و دگرگونی رودخانه‌ها ارائه داد. و مهندس دوس آب شناس معروف در سال 1841 مفهوم نیمرخ متعادل رودخانه‌ها را بیان داشت.
جنگل‌ انان نیز به نوبه خود دریافتند که در جهت مبارزه علیه فرسایش خاک به وسیله سیلابها می‌توان از علم ژئومورفولوژی کمک گرفت و به همین منظور در قرن نوزدهم درخت کاری حوضه‌های سیلابی متداول گردید.

پژوهش‌های علمی ژئومورفولوژی از اواخر قرن 18 آغاز گردیده بود و سوسور اهل ژنو ضمن بررسی یخچالها و اشکال نهشته‌های یخچالی دریافته بود که گسترش یخچالها در گذشته فوق العاده بیشتر از عصر حاضر بوده است : مطالعات نامبرده درقرن 19 به وسیله یک سوئیسی دیگر به نام آگاسیز دنبال شد.
زمین شناسان نیز به نوبه خود در جهت تعیین تاریخ زمین شناسی ، تحول ناهمواریها را مورد توجه قرار داده‌اند. چنانچه در اواخر قرن 18 هوتون مبتکر این روش بوده و تحقیقات نامبرده چند سال بعد به وسیلهپلیفر و جیکی و لئیل تعقیب شده است. در اواسط قرن 19 زمین شناسان انگلیسی اولین کسانی بودن که مفهوم پیدایش دشتگون را بیان داشته‌اند.
در کشور فرانسه ژنرال دولانوئه و مارژری که اولی توپوگراف و دیگری زمین شناس بود، اشکال کلاسیک ناهمواری ژورایی را با توجه به ساختهای چین خورده آن بررسی کرده‌اند و در سال 1888 کتال جالبی تحت عنوان مقدمه‌ای بر ژئومورفولوژی به چاپ رسانیده‌اند.migna.ir
در اتازونی ، کشف قسمتهای نیمه خشک غرب به پوول اجازه داد که ضمن بازبینی زمینی کیفیت تخریب رودخانه‌ای را در کانیون کلرادو تجزیه و تحلیل کند، و همچنین ژیلبرت در این زمینه مکانیزم آبهای جاری را تعیین کرده و ماک جی نیز نقش آبهای جاری سفره‌ای شکل را بررسی نموده است.
این قبیل بررسی‌ها بعدا به وسیله ویلیام موریس داویس تئوریسین معروف تکمیل گردیده و نامبرده تئوری معروف سیکل فرسایش را پیشنهاد می‌کند و با ارائه این تئوری ، ژئومورفولوژی وارد مرحله جدیدی می‌شود و داویس شخصیت علمی جهانی پیدا می‌کند.


قلمرو ژئومورفولوژی در مطالعه ناهمواریهای پوسته جامد زمین می‌توان سه ناحیه به شرح زیر تشخیص داد:

* زمین‌هایی که در آب فرو رفته‌اند (اعماق دریا‌ها و دریاچه‌ها
* زمین هایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها.
* ناحیه تلاقی این دو یعنی ساحل که خود قلمرو ویژه‌ای است.


انواع ژئومورفولوژی:


ژئومورفولوژی ساختمانی :
ژئومورفولوژی ساختمانی از ماهیت سنگها و طرز قرار گرفتن آنها و پدیده‌هایی که از عمل تکتونیک (مانند خمیده گیهای طبقات ، شکستگیها ، چین‌ها و...) حاصل می‌شود ، بحث می‌کند که می‌توان گفت قسمت عمده شکل گیریهای پوسته زمین به وسیله این علم شناخته می‌شوند.
ژئومورفولوژی فرسایشی : گروه دیگر مانند آبهای جاری ، باد ، یخچالها که موجب کنده کاری ناهمواریها گشته و کم و بیش موجب تخریب و از بین رفتن آنها می‌گردند، مطالعه این گونه عوامل ، ژئومورفولوژی فرسایشی را تشکیل می‌دهد که گاهی به آن با کمی تفاوت در معنی عبارت ژئومورفولوژی دوره‌ای اطلاق می‌شود .


ارتباط ژئومورفولوژی با سایر علوم :
بین ژئومورفولوژی و سایر علوم ازجمله خاک شناسی ، هیدرولوژی و اکولوژی و آب و هوا شناسایی روابط بسیار نزدیک وجود دارد. زیرا عوامل این قبیل علوم بیشتر در سطح زمین موثرند. به علاوه مطالعات ژئومورفولوژی یک ناحیه با دانستن اطلاعات حاصله از علوم ذکر شده آسانتر می‌گردد.


ژئومورفولوژی بیشتر به پدیده های سطح زمین توجهدارد یعنی، ریخت یا چهره زمین را مطالعه می کند. به همین دلیل این علم ارتباطنزدیکی با زمین شناسی دارد و تحت تاثیر یافته های علم زمین شناسی است. چرا که ریختیا شکل ظاهری زمین، تبلور اتفاقات درون زمین می باشد. البته زمین شناسی بیشتر بهاعماق و لایه های درونی زمین می پردازد اما ژئومورفولوژی فرآیندهای بیرونی یا سطحیزمین را مطالعه می کند.

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی:
ژئومورفولوژی مناطق شهری،نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی شهری و منطقه ای، تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)، پایاننامه.

دروس مشترک بین شاخه های جغرافیا:
جغرافیای آبها، جغرافیای خاکها، جغرافیای زیستی، آبو هوای ایران، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روشهای برنامهریزی ناحیه ای، مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی، مبانی جغرافیایاقتصادی: کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی: صنعت، حمل و نقل و انرژی، جغرافیایسیاسی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای کوچ نشینی، پژوهش میدانی در جغرافیا ( روشتحقیق عملی)، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمالات1، منابع و مآخذ جغرافیایایران، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، تاریخ علم جغرافیا، کارتوگرافی(نقشهکشی)، نقشه برداری( نظری و عملی)، نقشه خوانی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور،کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا، آمار و احتمالات :2 کاربرد آمار درجغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی علم جغرافیا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانیاقلیم شناسی، آب و هوای کرهزمین، مبانی ژئومورفولوژی: 1

ساختمانی، مبانی ژئومورفولوژی: 1 دینامیک.

دروس اصلی مشترک بین شاخه‏ های جغرافیای طبیعی:

جغرافیای قاره ها، جغرافیای کوارترنر، زمین شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل و مرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران(1): (جمعیت- اقتصادی)، جغرافیای انسانی ایران (2): ( شهری – روستایی)،  نقشه برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ( با تاکید بر ایران)

نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

United States
سلام ازاین رشته درجوامع پیشرفته بیشترین استفاده را میکنند درصورتی که در ایران هیچ شناختی ندارند من نزدیک 5ساله ارشدژئومورفولوژی گرفتم ولی هنوز بیکار وخانه نشینم وبه نسلهای بعدی هم توصیه میکنم دنبال رشته جغرافیا نباشند و ادامه تحصیل در ایران خنده دار وبی معنی می باشدباتشکر از حوصله شما
من تازه به این رشته روی اوردم امید انکه با توکل بر خدا پشیمان نشوم.
Germany
سلام من عاشق این رشته هستم لیسانس ژئو دارم ولی هیچکس تو ایران شناختی ازاین رشته شیرین ندارد
behnaz
Iran, Islamic Republic of
سلام من الان ترم 6ژئومورفولوژی هستم میشه بگین چرا توی ازمون استخدامی از رشته ما اسم نمیارن
مسعود
Iran, Islamic Republic of
با عرض سلام دوست عزیز همش فاز منفی میدن بچه ها اخه یکم تلاش کنین خدا بزرگه منم لیسانسمو تازه گرفتم برای منطقه ما بازار کارش حرف نداره نگران نباشین بدم میاد از کسانی که بجه ها رو نا امید میکنن
شادی
Iran, Islamic Republic of
سلام میشه بگین کدوم شهر هسید که بازار کارش حرف نداره؟
حمید
Iran, Islamic Republic of
چون این رشته هیچ بازار کاری نداره. اخرش هم بیکاریه
عادل
سلام رشتهی من جغرافیا است میخواهم در ارش کنکوربرنامه ریزشهری امتحان بدهم آیا کار خوبی میکنم،
لطفا راهنمایی ام کنید
گيلدا
سلام من کنکور رشته ژئومورفولوژى قبول شدم خاستم تحقيقى کنم ک اطلاعاتى نسبت ب اين رشته کسب کنم و بعد ثبت نام کنم ولى مثل اينکه اصلا وارد اين رشته نشم بهتره ممنون از راهنماييتون.... ;-)
حسين
تو رو خدا من كه كارشناسي ارشد جغرافيا طبيعي دارم جه كناهي كردم كه تو هيج ازموني اسمي از رشته ما نيست.اكه رشته خوبي نيست از تو دانشكاهها جمع كنن و جوانها رو جند سال از سر ندوونين
Iran, Islamic Republic of
من تازه این رشته رو قبول شدم همه میگن بازار کار نداره انشاپالله که خدا به همه خیر بده بهماهم خیر بده
فریبا
Iran, Islamic Republic of
سلام منم همین رشتم میشه ا هم دوست بشیم
مکایل
Iran, Islamic Republic of
حیف
مهراب
Iran, Islamic Republic of
بیا دوست بشیم بچه کجایی
روژین
Iran, Islamic Republic of
برو دنبال ماشین بازیت بچه خجالت بکش از این محیط مقدس خجالت بکش
مهدی
Iran, Islamic Republic of
سلام منم همین رشته ام ترم3 دانشگاه محقق اردبیلی
حمیده
Iran, Islamic Republic of
سلام.با اینکه رشتمو دوست دارم ولی بازار کارش ناامیدم میکنه):
amir
هینجا هرکی نظرداده .فقط بچه هارو ناامید کردن من ترم3 این رشته ام
طنین
با سلام به همه دوستان
من ارشد ژئومورفولوژی هستم بسیار رشته خوب و کاربردی هست. برای اطلاعات بیشتر به سایت انجمن ایرانی ژئومورفولوژی سر بزنید. کلی مطلب و اطلاعات داره.
حتی در مورد خود ژئومورفولوژی هم توضیح داده
رامیار
Iran, Islamic Republic of
من تازه در این رشته رو شروع به تحصیل کردم ولی نا امیدم کردید
توروخدا نااومیدنشوخدابزرگه تودرستو بخون
محمد
Iran, Islamic Republic of
سلام منم همین رشته هستم میرم ترم 3 واقعا رشته خیلی خوبیه یعنی عالیه دانشگاه تبریز میخونم خودمم تبریزیم
مصطفی امینی
United States
به نام خدا
اظهار نظرهای شما خوب و جالب بود اما لازم به ذکر چند نکته در مورد این رشته است بنده دکتری این رشته را در دانشگاه شهید بهشتی می خونم و اسم من مصطفی امینی هستش و می تونید تو اینترنت هم سرچ کنید و تقریبا شناخت جامعی از این رشته دارم
1- هیچ رشته ای خود به خود بازار کارش بهبود پیدا نمی کند مگر اینکه دانشجوها و اساتید اون رشته بخوان و اون رشته رو به جامعه علمی کشور بشناسونن
2- برای رسیدن به نتیجه ای جامع در این رشته باید دارای بینه قوی در علم آمار، آزمایشگاه خاک، ریاضیات، جی آی اس، روش تحقیق و تا حدی زمین شناسی و علم سنجش از دور بود
3- این علم بیشتر از اینکه به کتاب و خواندن متکی باشد به تجربه، مشاهده و کارهای میدانی و آزمایشگاهی متکی است و مطالعات کتابخانه ای مکمل مطالعات آزمایشگاهی و میدانی است
4- تلاشی خستگی ناپذیر و قوای جسمانی فوقالعادی نیاز است و برای جنس زن اصلا این رشته تاکید نمی شود اما در صورتی که از بعد جسمانی مشکلی نداشته باشند و دارای روحیه طبیعت گرایی باشند هیچ مشکلی ندارد
5- این علم قوانین حاکم بر اشکال سطحی زمین را بررسی می کند و رسیدن به قانون در مورد شکل گیری و فرآیندهای حاکم بر آن تجربه بصری و علمی زیادی را می طلبد که مستلزم سالها مطالعه است
6- در دنیا اساس آمایش سرزمین مطالعات طبیعی و از همه مهمتر ژئومورفولوژی می باشد اما در ایران آمایش سرزمین هیچ جایگاهی ندارد و برنامه ریزی ها دلبخواهی و متمرکز است به همین دلیل نیاز به این رشته در ایران تا سال های سال احساس نخواهد شد اما در خارج چون اساس و شالوده برنامه ریزی منطقه ای بر آمایش سرزمین است به همین دلیل از ژئومورفولوژی به عنوان یک علم پایه یاد می شود.
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
آقای امینی خیلی خیلی از شما مچکرم ....
واقعا امیدوارم کردین.... من تازه این رشته رو قبول شدم ... خیلیا بهم میگن نرو ولی من عاشق این رشته هستم.....بازم ممنون.
حسین شیری
Romania
سلام فاطمه منم هم رشته ام باتو الانم ترم ۵ بخون
بحرفای بعضیا گوش نکن ... رشته خوبیه الانم شهداری برمیداره نگران نباش
لاله
Iran, Islamic Republic of
منم امسال کنکور میدم ؛مشاور تحصیلیم گف خویه ولی همه میگم بده..مخونیم د حد متوسظ ببینیمم پشت کنکور
بهار
Iran, Islamic Republic of
سلام؛من آب و هواشناسی شبانه بابلسر قبول شدم نرفتم اما تکمیل ظرفیت ژئومورفولوژی روزانه تبریز قبول شدم می خواهم بروم،می خواستم خواهش کنم از کسانی که به خودشان و اینده رشته خود امیدوار نیستند نظراتی که موج منفی می فرستد ارسال نکنند و از همه بچه هایی که در این رشته مشغول به تحصیل هستند این امید را بدهم که هر کس با توجه به تلاش وانگیزه خود نتیجه کسب می کند پس با انگیزه و پر تلاش به تحصیل خود ادامه دهید و مطمئن باشید که این رشته در اکثر سازمان های مربوط به محیط کارایی دارد. در پایان می خواستم بپرسم که چگونه می توانم نوشتن کتاب در رابطه با این رشته را شروع کنم؟باتشکر
Iran, Islamic Republic of
سلام دوست عزیزمن خودم تواین رشته در داتشگاه تبریز روزانه میخونم.واقعا رشته چرتیه
بهار_داشجوی ارشد ژئو،برنامه ریزی محیطی
Iran, Islamic Republic of
سلام،کاملا موافقم با نظر شما،اما باید استادای محترم کاری کنن که این رشته شناخته شود
United States
سلام
من ارشد امايش محيط قبول شدم
ميشه يه توضيح كلي در مورد اين گرايش بدين
مهسا
Iran, Islamic Republic of
سلام خوبین؟ ببخشید منم از همین رشته قبول شدم .ریاضیم ضعیفه این رشته رو انتخاب نکنم؟
Iran, Islamic Republic of
به نظرتون خوبه هرچند این رشته رو میخونین میگن بده ولی من خودم ازاین رشته قبول شدم
روژین
Iran, Islamic Republic of
اخه اگه تو از رشتت تعریف نکنی کی تعریف بکنه ؟البته همدردیم
نیوشا
Iran, Islamic Republic of
از رشته ی علوم انسانی باید تو این رشته تحصیل کرد؟
روژین
Iran, Islamic Republic of
سلام عزیز م خوفی ؟ببین این رشته از گرایش های جغرافیاست .دوست دارم بای بای
شیرین
Iran, Islamic Republic of
سلام......من ورودی امسال این رشته تو دانشگاه خوارزمی هستم.....حقوق آزاد واحد تهران جنوب هم قبول شدم.....با اینکه به جغرافیا علاقه دارم....ولی هنوز دودلم....بعضیا میگن الان هیچ رشته ای بازار کار نداره و حقوق اشباع شدست....این رشته ی جدیدیه با ی دانشگاه خوب
بعضیام حتی نمیتونن اسمشو تلفظ کنن....باید هی بهشون توضیح بدم....در صورتی که خودم شناختی ندارم.....بهم بگین چکار کنم....
برای ثبت نام کدوم برم؟؟؟؟؟
ممنون....
الهام
Iran, Islamic Republic of
سلام عزیزم منم ژیو دانشگاه خوارزمی میخونم رشته ی جالبیه و اگراراده کنی قطعا کارشم اوکی میشه دیدم کسایی ک بااراده تواین رشته موفق وراضیند
رامین تیموری
Iran, Islamic Republic of
با سلام ... من رشته ژؤمورفولوژی قبول شدم ...میخاستم ... اطلاعات از رشتم بمون .. بدک نبود اطلاعاتی رو ک گذاشته بودین ..ولی کاش کامل تر بود ..
علی
Iran, Islamic Republic of
رشته جغرافیا گوهترین و بیکارترین رشته تو ایرانه!!
احسان میرعلمی
Iran, Islamic Republic of
ایندهی شغلی این رشته معلوم نیست
میثم
Iran, Islamic Republic of
من دانشجوی ترم 7 این رشته هستم رشته خوبیه ولی تو ایران هنوز ناشناخته اس چون تعداد دانشجوهاش کم بود الان داره شناخته تر میشه ان شاءالله هم کارش بیشتر بشه
شهناز احقر
Iran, Islamic Republic of
من هم کارشناس ارشد هستم .گاهی وقت ها ما فقط دوست داریم در دانشگاه قبول شویم ولی در موردرشته باید خوب تحقیق وبازار آن همینطوردر کل در هر رشته باید تلاش وخودمون را نشان بدهیم .خوب یاد بگیریم مقاله مطالعه وبنویسیم به دنبال علم واستادهای خوب باشیم.موفق باشید.
احمد سولو
Iran, Islamic Republic of
رشته ژئو بسسسسسیار بازار کاری ندارد وهمه شما با اعتماد بنفس بالا بیکاریییید با تشکرخخخخخخخ
احمد سولو
Iran, Islamic Republic of
رشته ژئو بازار کاااااااااااااااااااااری نداردد....خودم برا دس گرمی میخونم
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام من ترم دو ژئومورفولوژی هستم درسته شاید نتونیم به راحتی کار پیدا کنیم اما خدا بزرگه من تحقیق کردم بچه هایی که رشتشون مربوط به جغرافیاو زیر شاخه های اون هستن می تونن تو
شهرداری
سزمان محیط زیست
منابع طبیعی
بنیادمسکن
جهادسازندگی
اموزش و پرورش
و....کارپیدا کنن
نازنینم دست دارم
Iran, Islamic Republic of
ما که دانشگاه تهرانیم بیکاریمون قطعیه،وای به حال شما...ولی اگه ارشد رو بامعدل بالا تموم کنیدخیلی خوب میشه...انجمن بیکاران زرنگ...
عیسي
Iran, Islamic Republic of
چقدر شما ها فکر منفی میکنید درستونو بخونید بعدشم میرید سرکار.من ترم 3 هستم و خیلی امیدوارم
جرمن
Iran, Islamic Republic of
من موندم رشته ژءومورفولوژی چه ربطی به علوم انسانی داره
جرمن
Iran, Islamic Republic of
همین الان منو احسان یهویی رشته ی ژءومورفولوژی ،رشته ی خوبیه الکی مثلا من نمیدونم .اخه مرد مومن اگه خوب بود حذفش نمیکردند منم بیکار آینده البته با احسان
دری
Iran, Islamic Republic of
بکس هرکی دنبال کار میگرده همین الان بیاد سیستان وبلوچستان کار فراوانه فقط لیسانس بگیرید بقیه اش حله
امیر حسین کرمی
Iran, Islamic Republic of
داش گلمممم دری یه چندتا کارم پیداکن ما بیایم
علی قاری
Iran, Islamic Republic of
داشم امیر حسین ژئومورفولوژی باس ماس یعنی کلش باس ماس
سعیده
Iran, Islamic Republic of
سلام
ارشد زمین شناسی(رسوب شناسی) هستم. میخوام دکتری، جغرافیا امتحان بدم. نظرتون چیه؟ چه گرایشی رو بهم پیشنهاد میکنید؟
جرمن
Iran, Islamic Republic of
منو احسان یهویی نظر خاصی نداریم هرچی دلت میخواد (خانم سعیده)
فائزه شيرينی
Iran, Islamic Republic of
خاک برسرهرکی که بياد تواين رشته من اومدم بلانسبت مثل سگ پشيمونم شغلوکارنداره که هيچ درساشم مضخرفه
نيايييييييييييييين
میر
Iran, Islamic Republic of
سلام من میخواستم این رشته رو انتخاب کنم ولی دچار تردید شدم ...من هرچه قدر تلاش میکنم این رشته رو بشناسم بیشتر داره برام گنگ میشه لطفا نظرتونو درباره این رشته مشخص کنید درضمن برای من آینده شغلیش مهم نیست بیشتر محتوا و تنوع رشته مهمه
حسینی
Romania
سلام به همه ی دوستان.
رشته جغرافیا برترین رشتست فقط تو مملکت ما کاراییش زیاد به چشم نمیاد.
کسانی که تو زمینه ی جغرافیا تحصیلات دارند میتوانند در نظام و ارتش شرکت کنند و کارخوبی داشته باشند.البته اونایی که دنبال شغل و کارکردن هستن.
نظام از شما استقبال میکنه.
امسالم در زمینه جغرافیا نیروهای مسلح دانشجو پذیرفته.البته کارشناسی ارشد.
دانشجویان عزیز سعی کنید خودتون این رشته رو تو ایران گسترش دهید.
من خودم میخوام یه سایت برای رسمی کردن این رشته بسازم.
باتشکر.
پروین
Iran, Islamic Republic of
سلام من ترم اخراین رشته هستم.این رشته خوبی درست بازارکارش خوب نیست ولی رشته جذابی... وانشا لادراینده نه جندان دورکارهم پیدامیشود.ناامید نباشید.دانشگاه شهرکرد
لیلا
Iran, Islamic Republic of
سلام ببخشید میخواستم بدونم اگه ژئومورفولوی بخونم میتونم مسئول معدن بشم؟
سپيده
Russian Federation
بايد سنگ شناسي رو خوب بلد بشي تا بتوني تو معدن كار كني.
سپيده
Russian Federation
من ليسانس اين رشته رو دارم. و ارشد رو رشته ي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي كه همون جي آي اس و آر اس هست رو ميخونم، توصيه ميكنم اگر ميخواين همين رشته رو براي ارشد ادامه بدين حتما دوره ي جي آي اس رو بريد و ياد بگيريد، حتي اگر ارشد رو آب و هواشناسي ميخواين بخونيد باز هم كار با نرم افزار جي آي اس رو آموزش ببينيد، اگر به فيزيك و كامپيوتر و اين چيزا علاقه داريد توصيه ميكنم براي ارشد رشته ي من رو انتخاب كنيد چون بازار كار بالايي داره البته اگر خوب ياد بگيريد و علاقه داشته باشيد.
اسماعیل
Iran, Islamic Republic of
سلام.ببخشیدمن امسال این رشته قبول شدم دانشگاه گلستان.بعضی یا میگن برو بعضی یا هم میگن نرو حالا من چ کار کنم
مبینا
Iran, Islamic Republic of
اگه علاقه داری برو وگرنه شغلو کار نداره
جرمن
Iran, Islamic Republic of
کار زیاده مرد عمل نیست
جرمن
Iran, Islamic Republic of
یا ژئومورفولوژی خوبه
علی
Iran, Islamic Republic of
اندر عجبم از اساتید مفتخور، تن پرور،دروغگوی جغرافیا اما دلایل شگفتی
1- رشته جغرافیا در نطام طبقه بندی مشاغل سازمان مدیریت در کدام گروه قرار میگیرد لطفا کد و ردیف آنرا بگویید!!رشته بی مصرفی که عرضه ندارد برای خود کد و ردیف استخدام بگیرد مدعی حل مشکلات کشور است معنی این چیست!!جز فیل هوا کردن؟؟

2-آیا دانشجویان این رشته فرصت شغلی و نردبان ترقی اساتید نیستند!!بیکاری لشگر عظیم فارغ التحصیلان رشته جغرافیا بقیمت اشتغال اقلیتی لاشخور بنام استاد جغرافیا!!!

3-اساتیدی که از حل مشکلات رشته خود عاجزند برای حل مشکلات کشور و جهان نظریه میدهند!!

4- رشته جغرافیا بی مصرفترین رشته ایران است برای همین به کلیه نسلهای بعد خود توصیه میکنم هرگز دنبال این رشته نروند چون عمر و پول خود را به باد خواهند داد
سعیده
Iran, Islamic Republic of
سلام
من عاشق جغرافیا بودم
اما کار نیس
حیف عمرم که تباه شد
از من می شنوید نرید تو این رشته
وگرنه آخرش جز حسرت و پشیمونی چیزی براتون نمیمونه
من ارشد دارم اما میخوام تو این سن دوباره کنکور بدم و رشته مو عوض کنم
موفق باشید
مسلم
Iran, Islamic Republic of
بزرگترین اشتباه زندگیم خوندن رشته ژئوبود!!!!!!!!!!
بهبود
Iran, Islamic Republic of
سلام منم جغرافیا خوندم ولی کار دارم و راضی هستم از کارم
مسلم
Iran, Islamic Republic of
سلام آقابهبود.میشه بپرسم کارت چیه؟مرتبطه بارشتت؟
نیلوفری
Iran, Islamic Republic of
تورو خدا اینقد انرژی منفی ندیدن من تازه از بهمن میخوام برم ولی واقعا ازین تعریفای شما میترسم هیچ اینده ای هم نداره برام اینجور که معلومه...:(
مسلم
Iran, Islamic Republic of
سلام.تامثل ما پشیمون نشدی انصراف بده.یه رشته ی من درآوردیه به هیچ دردی هم نمیخوره
رها
Iran, Islamic Republic of
با سلام من لیسانس فیزیک هستم.و کارشناس گروه فیطیک دریا.دنبال رشته ای برای ارشد میگشتم که کمي مرتبط باشه.این رو انتخلب کردم.آیا برای قبولی در کنکور ازاد ارشد این رشته خیلی باید خوند؟
مسلم
Iran, Islamic Republic of
سلام.نه خیلی.نیازی به تلاش چندانی که بگی تمام وقتمو میگیره نداره.
samane
Iran, Islamic Republic of
هر رشته ای باشین اگه پارتی نداشته باشین بی فایدس.من رشتم ژئو هس ترم 6.اما علاقه دارم ادامه میدن تازه ارشد هم شرکت میکنم همین رشته موفق باشید .دوستان
ايمان
Kuwait
توصية من اينه كه رشته اي كه دوست داريد خودتون در كاريابي هم نو اوري داشته باشيد يعني از رشته تون در كارهاي جديد و خود اشتغالي استفاده كنيد بعضي وقتها رشته تحصيلي به كار ارتباط زيادي نداره با اميد موفقيت براي همه ولي هيج وقت منفي نباشيد
آرش
Iran, Islamic Republic of
به نام خدا
سلام دوستان گرامی.
چند نکته ای که لازم دونستم بگم:
1-این رشته جزء رشته های آرمانی میباشد و کسانی که این رشته را انتخاب میکنند باید علاقه داشته باشند. 2-وضع کنونی اشتغال در ایران در اکثر رشته های دانشگاهی مناسب نمیباشد و این یک حقیقت است. ولی ما(یعنی کسانی که به این رشته علاقه دارند) باید موقعیت ها رو بشناسیم و فعال باشیم باید به قول معروف خودی نشان بدهیم تحقیق های بیشتر. پیگیری های بیشتر. اگر دیدیم در شهر خودمان شغل مناسبمان پیدا نمیشود خب در شهر های دیگر جستوجو کنیم مطمئنن جوینده یابنده است به امید خدا و توکل بخدا. درضمن چه کسی گفته است باید شغل وجود داشته باشد تا ما برویم و در آنجا استخدام شویم اگر شغل وجود ندارد خب خودمان ایجاد کنیم . 3- آنقدر که در مشاغلی که مخصوص رشته ی جغرافیا افراد غیر متخصص و متعهد وجود دارد جا برای فارغ التحصیلان این رشته وجود ندارد و ما باید با جنمی که از خود نشان میدهیم و فعالیت هایی که میکنیم این حق مسلم را پس بگیریم. 4- افرادی که هیچ امیدی به اشتغال ندارند اولا حداقل در چند سالی که درس خواندندن بر دانششون اضافه شده و امروزشون با دیروزشون فرق کرده دوما خواهشا اگر خودشون ناامید هستند به آیندشون و هدف مشخصی نداشتند از خوندن این رشته حداقل افراد دیگری رو دلسرد نکنند.
پاینده و پیروز باشید.
یا علی .
عاطفه داودی اذر
Iran, Islamic Republic of
سلام من ترم 6 رشته ژعو هستم از روزی که وارداین رشته شدم استادامون گفتن بازار کار نداره واقعا ناامید شدم بازم خدابزرگه
تک پر ملوران
Iran, Islamic Republic of
ژءو رشته خوبیه اگه قبول شدین برین بخونین جزدانشگاه دامغان چون اکثر استاداش یه جورایی عقده ای بار اومدن میترسن نمره بدن به دانشجو چون پیش خودشون فک می کنن حقوقشونو کم میکنن . من شخصا متاسفم برا همه استادای ژءو دانشگاه دامغان گندشو در اوردن واسه همهینه معدل دانشکده علوم زمین 13بیشتر نیست خخخخخخخخخخخخخخ در صورتی که دانشکده ریاضی معدلش 19 به بالاست
Iran, Islamic Republic of
منم دامغانم همین رشته.افتضاحه
حافظی
Iran, Islamic Republic of
آیا ژئومورفولوژی شاخه تجربی هم هست؟
مهديه
Iran, Islamic Republic of
سلام بله از تجربي هم ميشه ژئومورفولوژي خوند
احمدمحمدیان
Iran, Islamic Republic of
دوستان منم تو این رشته فوق لیسانس گرفتم وقصد دارم دکتری هم بخونم.بهتون بگم که اگه تلاش کنین بیکارنمیمونین.پس ناامیدنشین چون کسی به دادتون نمیرسه
reza
Germany
سلام رفقا...میخوام کارشناسی ژئو قبول شم دانشگاه تهران اما تو دفترچه کنکور فقط ذکر کرده جغرافیا بدون ذکر گرایش...میخوام از اول ژئو بخونم پس شما چطو لیسانس ژئو دارید؟ :(
Russian Federation
دانشگاه ازاد خوندن
Russian Federation
هر کسی که میخواد مدرک لیسانس بگیره که یا بگه درس خونده یا باهاش بتونه حقوقشو بیشتر کنه رفته دنبال رشته جغرافی یا تاریخ تازه تاریخ سخترم هست اکثرا هم سن بالاها دنبال این رشته هستن،آدم عاقل کسیه که اول تحقیق کنه بعد درس بخونه و رشته انتخاب کنه،اگه نمیتونه دنبال آینده رشته اش باشه بهتره درس نخونه ژئومورفولوژی هم هر کی خونده یا انصراف داده یا بیکاره یا درسشو نصفه ول کرده،حیف وقت و هزینه
سحر
Germany
سلام منم لیسانس ژئوهستم...درسته بیکاری تورشته جغرافیا زیاده چرا چون ماجهان سوم هستیم کشور ماهنوز باابتداییترین مساعل محیط طبیعیش بیگانس درجوامع پیشرفته رشته های جغرافیایی از اهمیت بالایی برخورداره...اونایی که میگن کار کار این بیکاری برای همه رشته های دیگه هم هست....از وکالت دندانپزشکی وغیره که خودشون سرمایه میزارن یا دفتر وکالت میزنن یا یه مطب شیک دندانپزشکی که اونم وابسته به پوله پدراست........
لیلا
Iran, Islamic Republic of
من امروز جواب انتخاب رشتم اومدع میخواستم وارد این شاخه از جغرافیا بشم ک کاملا ناامیدم کردین😢😢
سمیه باقری
Iran, Islamic Republic of
سلام من لیسانس زمین شناسی دارم ولی چون هیچکدوم از گرایشای زمین شناسی دانشگاه اصفهان رو دوست نداشتم تصمیم داشتم ارشد این رشته گرایش هیدروژوئولوژی امتحان بدم فکرمیکردم رشته خوبیه ولی انگارهمون گرایشای زمین بهتره
مریم
Iran, Islamic Republic of
من کلاس هشتم هستم و برای کنفرانس مدرسم از سایتتون استفاده کردم ممنون خیلی عالی بود
در دید و بازدید‌های نوروزی، کنجکاوی ممنوع!
ریشه رفتار های پرخطر در چهارشنبه سوری
اهم برنامه هاي دكتر محمد حاتمي در سازمان نظام روان شناسي و مشاوره
این غذاها باعث کاهش استرس می‌شود
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "