دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - 19 Aug 2019
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ / ۱۵:۳۹
کد مطلب: 45499
۰

خاطره گويي و تاثير آن بر سلامت روان سالمندان

خاطره گويي و تاثير آن بر سلامت روان سالمندان
میگنا: بـا افزايش شمار سالمندان بـه طـور قطـع، سـکونت در مراکـز و مؤسسات نگهداري از سالمندان نيـز بيـشتر خواهـد شـد. با برنامه ريزي مناسـب، سـالمندان مـي تواننـد از دوران سالخوردگي شاد و مولّد، لذت برده و به عنوان يک جـزء يکپارچه با جامعه تلقي شوند.

از بين اين برنامه ريزي ها مي تـوان به انواع روشهاي روان درماني اشاره کرد. هدف از روان درمـاني در سالمندان فراهم کردن حمايت، کـاهش اضـطراب و افـزايش اجتماعي شدن است.

يک نوع روان درمـاني مـؤثر و تقريبـاً بـدون تــاثير نـامطلوب، شــرکت در گــروههـاي خــاطره گــويي سازمان يافته است.
طبق تعريـف سيـستم طبقـه بنـدي مـداخلات پرستاري، خـاطره گـويي يـادآوري وقـايع، احـساسات و افکـار گذشته براي تسهيل تطابق يافتن با «حال» و کيفيت زندگي است.

يادآوري خاطرات مهم گذشته که در پاسـخ بـه مـواردي از قبيل يک بو، فکر يا تصويري پديد مي آيد براي حـل مـشکل يـا سرگرم شدن است.
خاطره گويي مداخله اي رواني اجتمـاعي و با هدف کمک به سالمندان براي کنار آمدن با تغييرات زنـدگي است.

با خاطره گويي شرکت کننـدگان به صحبت درباره وقايع گذشـته تـشويق مـي شـوند کـه توسـط عکسها، موسيقي، اشياء و فيلم هاي گذشـته يـادآوري مـي شـود.

تحقيقـات فراواني، مزاياي خـاطره گـويي در سـالمندان را بررسـي کـرده و نشان داده اند که خاطره گويي افسردگي را کـاهش مـي دهـد و از جمله مداخلاتي است که براي تسکين مـشکلات روانشـناختي اسـتفاده مـي شـود، همچنين شرکت در جلـسات خـاطره گـويي بهبـود عملکـرد شـناختي و کـاهش علائـم افـسردگي سالمندان مبتلا به دمانس نـشان داد کـه شـرکت در فعاليـت هاي خـاطره گـويي تجربـه مثبـت و بـا ارزشـي بـراي سالمندان مبتلا به دمانس را فراهم مي کند.

خاطره گويي گروهي بـه طور چشمگيري به افزايش اعتماد بـه نفـس، بهبـود رضـايت از زنــدگي و کــاهش احــساس تنهــايي و رهـايي سـالمندان از تعارضـات و فـشارهاي روانـي منجــر مي شود.

بررسـي فوايـد روانـي خاطره نويسي سالمندان، نشان مي دهد که خاطره نويسي بـا کمـک به حفظ توانايي ها و ارتباطات اجتمـاعي و بـا کمـک بـه تخليـه هيجاني، منجر به ايجاد رضايت و خوشـحالي و ارتقـاء سـلامت روان و کيفيت زندگي سالمندان مي شود.
روش خاطره گويي علاوه بر دارا بودن اثرات مثبت درماني عوارض جانبي خطرناکي نـدارد و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.

خـاطره گـويي بـا کمـک بـه سـالمندان در تطـابق بـا فرآينـد سـالمندي طبيعـي و از طريـق يادآوري و بازسازي تجارب به سالمندان کمک مي کند که ارزش مثبت تري از زندگي توسط افزايش اعتماد بـه نفـس و قاطعيـت، بــالا بــردن درک از خــود و رشــد شخــصيت و کــسب حــس يکپارچگي و احساس رضايت بـه دسـت آورنـد.

خـاطره گـويي نقـش کمـک کننـدهاي در حمايـت از سـلامت روان و پيـشرفت مراحل سالمندي و اثرات طولاني مدت در بهبود کيفيت زنـدگي سالمندان دارد.
مرجع : شبکه سلامت سيما
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

مهارت های تست زنی در کنکور
خسته‌ام از شغلم!
۱۱ اشتباه رایج زبان بدن که نمی‌دانستید
اگر آدم حساسی هستید، بخوانید
هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید، کس دیگری دارد نفس های آخرش را می کشد. پس دست از گله و شکایت بردارید و بیاموزید چگونه با داشته هایتان زندگی کنید.