يکشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ - 24 Jun 2018
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی...