مشاهده اسامي نهايي تكميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي متمركز و چند برابر ظرفيت نيمه متمركز آزمون 89
کد مطلب: 1907
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۳۳
 


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي باقيمانده از كد رشته‌هاي امتحاني تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد مندرج در هفته‌نامه خبري و اطلاع‌رساني پيك سنجش مورخ 5/7/89 و 12/7/89 و هم‌چنين پايگاه اينترنتي اين سازمان درآزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
پيرو انتشار اطلاعيه اين سازمان در هفته‌نامه خبري و اطلاع‌رساني پيك سنجش مورخ 5/7/89 و 12/7/89 و هم‌چنين پايگاه اينترنتي اين سازمان درخصوص اعلام ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد در برخي از كد رشته‌هاي امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389 بدين وسيله فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي از كد رشته‌هاي امتحاني باقيمانده در اطلاعيه مورخ 4/8/89 (كد رشته محلهاي بورسيه، شرايط خاص و مجازي) اين سازمان براي ثبت‌نام در مؤسسه آموزش عالي ذيربط به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
آن دسته ازداوطلباني كه متقاضي كد محلهاي تحصيلي از كد رشته‌هاي امتحاني1102، 1111، 1121، 1126، 1133، 1138، 1142، 1148، 1203، 1205، 1209، 1251، 1255، 1257، 1260، 1264، 1267، 1272، 1276، 1277، 1279، 1308، 1313، 1357، 1358 و 1359 مندرج در اطلاعيه مورخ 4/8/89 اين سازمان بوده‌اند و فهرست اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در سايت اينترنتي اين سازمان درج گرديده، لازم است در يكي از روزهاي يكشنبه 28/9/89 و يا دو‌شنبه 29/9/89 با همراه داشتن مدارك ثبت نامي (مدارك مندرج دراطلاعيه مورخ 5/6/89اين سازمان در خصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي) براي ثبت نام به موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.
تذكرات مهم:
1- چنانچه دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي داوطلبان تاريخ ديگري را غير از تاريخهاي مذكور براي ثبت نام اعلام نمايند لازم است پذيرفته‌شدگان براساس تاريخ اعلام شده به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
2- از آنجاييكه دانشگاه امام حسين(ع) تا زمان انتشار اين اطلاعيه نتايج مصاحبه از داوطلبان معرفي شده خود را براي ادامه تحصيل به اين سازمان اعلام ننموده‌است، لذا هيچ فردي به عنوان قبولي اين دانشگاه اعلام نگرديده‌ است.
3- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته اند، لازم نيست از محل قبولي قبلي انصراف دهند ، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است قبولي قبلي آن دسته ازداوطلباني كه اسامي آنان در اين اطلاعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج گرديده است ، لغو مي‌گردد.
4 ـ آن دسته از پذيرفته شدگاني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده در دوره هاي روزانه در اين اطلاعيه درج گرديده حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه نيز، حق ثبت نام و شركت در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1390 را ندارند.
5 ـ  عدم مراجعه در تاريخ‌هاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي‌گردد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را با شماره تلفنهاي 9-88923595 (كد021) مطرح و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند.
 
شماره داوطلبي شماره شناسنامه نام خانوادگي و نام كد رشته قبولي
4783341 2357 ابراهيم قاجاري ميثم 7016
4233202 13849 ابراهيمي كمال 7006
4223031 98 ابراهيمي كنيزرضا 1839
4196714 2259 ابراهيمي محمد 7000
4269471 171 ابست فاطمه 8057
4689064 45360 ابنيكي ميلاد 4017
4103515 149 ابوالحسني فيروزان 2937
4619601 1579 ابوالحسني باجگاني داوود 4014
4122942 6095 ابوالقاسمي حسين 7012
4111353 37 ابوطالبي ادرگاني اميرحسين 7008
4663651 20604 احمدپور طوبي 3325
4098601 5611 احمديان امير 2556
4554140 64 احمديان كفشگري محسن 7785
4699260 23213 احمدي سيده مانا 7000
4606580 5601 احمدي فاطمه 7008
4456849 3520 احمدي كاوان 4388
4566049 681 احمدي ميترا 6862
4732960 30282 احمدي ندا 7006
4732430 4086 احمدي هدا 7008
4624712 19155 احمدي بابادي حميدرضا 4387
4115871 13663 ادمي دهكردي مهرافرين 6862
4552276 25979 اذربويه دينكي غلامرضا 8234
4806678 547 ارزوفر سميه 8231
4526315 358 اريان پور بهرام 7008
4782867 6025 ازاد مجتبي 6605
4683708 74421 ازمون ايمان 3123
4353119 618 استواري محمدصابر 3231
4077465 65 اسحق چوبر حميد 7006
4350666 5607 اسدي برهان 7006
4405959 3 اسدي زاهد 3695
4394989 90546 اسفنديار حديثه 2937
4296962 1939 اسكندريان محمد 6378
4226443 1507 اسكندري سمانه 2441
4550174 2973 اسكوييان نعمت 2840
4766759 4790 اسلاميان كوپايي زهرا 6862
4003087 378 اسماعيل زاده رحيمه 4015
4564218 665 اسماعيل زاده مقري فاطمه 7008
4757441 6041 اسماعيل نژاد سيدسروش 3231
4122317 1181 اسماعيليان امير 5396
4635252 2424 اسماعيليان اميربهمن 3123
4333920 387 اسماعيلي وكيل ابادي مريم 2556
4780835 8725 اسمعيل نژاد احسان 5396
4191602 50 اسمعيلي مريم 1278
4474554 318 اسهروز كوكب 1840
4766751 7898 اشراقي بهشيد 6862
4507329 407 اشرف نژادپاشاكي سودابه 6788
4643348 9196 اصغري برزش اباد نيلوفر 7009
4563894 1241 اصفهاني سيدبنت الهدي 5876
4184763 8694 اطيابي سيدعلي 7014
4288444 115 افشار ابوالفضل 1278
4090940 1203 افشاري حامد 7013
4124270 536 افيوني زاده مسعود 7015
4403125 2953 اقابابايي مجتبي 8214
4645820 32880 اقاجانزاده ناصر 7009
4095666 76 اقاجاني اشكهراني زهرا 2556
4627092 9604 اقازاده سيدمحمد 5396
4625355 5502 اقاسي شهرضا حميده 6684
4808916 23 اقاميري نرگس 1839
4137102 69809 اقايي ابوالفضل 8245
4238930 58 اقايي سمانه 6788
4172661 6920 اقبالي فريز وحيده 3327
4519315 11 اكبري اميدعلي 6383
4112927 170 اكبري محمد 4387
4200789 4665 اكبري مهديه 8278
4222419 209 اكبري نرگس 8248
4690226 868 اكبري قريني سميه 2556
4429104 5422 اكبري نيا سميرا 6863
4577814 4106 الحسيني كيشاني سيدمحمد 3145
4747070 12899 اللهياري مرتضي 5868
4032179 260 اله قلي يالقوزاغاج محسن 7015
4763732 643 الهياري ورزقاني رقيه 5448
4393768 12102 الهيان محمدابراهيم 2556
4232362 4607 الهي اميرحسين 2556
4296009 20 امامقلي قدير 8057
4660766 7546 امامي مايده 3143
4183293 9460 امامي فرد زهرا 4017
4774628 601 اميدي محبوبه 2840
4122122 1225 اميدي هومن 5396
4169153 2714 اميدي ارجنكي اصغر 6863
4268049 696 اميدي نرگسي ميترا 8245
4115099 165 اميرخاني دهكردي زهرا 5449
4418904 9284 اميرفضلي امير 7014
4371333 4797 اميري مريم 7785
4362186 8077 امين دين سعيد 6788
4451883 4 اميني رافع 1278
4287006 4656 اميني سيدمهدي 4014
4125347 5455 اميني مهدي 6828
4360408 2078 انتظام سينا 5273
4090409 914 انصاري رناني حمزه 6386
4400052 73 انصاري زاده محمدجواد 5785
4779752 3096 انصاري فر يوسف 5496
4827806 24470 انيشه نپني رامين 2441
4102517 2729 ايران شاهين 7000
4494630 82 ايزدي جوركويه سعيد 7013
4113060 14 ايماني ايمانلو عادل 3231
4026302 33 باباپور حمزه 5085
4748688 2884 بابايي فلاح سراواني هادي 8305
4448275 3798 بابايي گرمخاني عرفان 5147
4466561 14 بازدار شهريار 2441
4780200 5496 بازگير رضا 5497
4815145 743 باغداسريان مريم 2441
4402031 7973 باقري ابوالفضل 1841
4056074 16 باقري شيخ سرمست سميه 3231
4042174 26698 بجاني ياسين 1841
4216710 3645 بذرفروش ياسر 6863
4549578 2141 براري مجتبي 6862
4521201 705 بردبار سعيده 1278
4715636 22298 برزابادي فراهاني نيما 7000
4585038 181 برزگراذر سيدعمار 6605
4001029 1791 برزگري مريم 3145
4185490 461 بركچيان سيدباقر 6386
4396798 112 بشيري عباس 4385
4418920 3322 بنازاده فرزاد 7014
4812055 18976 بني ابراهيمي بهاره 7785
4420892 84 بني اسددشت ابي مسلم 4014
4116108 1606 بني هاشمي سودابه 6862
4024167 2506 بوداق جمالي بابك 7009
4275543 517 بهبهاني نژاد امير 3231
4111218 3308 بهرامي اسماعيل 7008
4509889 28695 بهزادفلاح پور مجتبي 5497
4546793 50 بهشتي سيدمهدي 3231
4765505 2232 بهشتي هدا 6863
4751092 866 بهمنجه رامين 7009
4428477 9349 بهمني برنتي بابك 3231
4293050 5239 بيات محمد 5237
4209468 1350 بياني نجمه 6862
4289818 1372 بيگدلي هاجر 7009
4634136 418 بيگلري محمدمهدي 6459
4740833 239 بينام اميرعلي 2937
4346329 2136 بي نياز زهرا 7008
4817531 1443 پارساپور فاطمه 2441
4735850 8901 پارسايي مرام نسيم 3231
4548522 1445 پازكي نژاد علي 5237
4393971 4405 پاسبان مرتضي 1278
4395558 2581 پاشازاده زهرا 7006
4732731 87 پردار نجمه 7009
4289693 4647 پروانيا ميترا 5876
4718858 13424 پرويز اتنا 2937
4089133 3197 پريشاني احسان 7014
4506836 1271 پستكي راد ميلاد 5085
4083489 288 پناهي جهانگيرلو مجتبي 2441
4773351 12123 پورايليايي صدف 2840
4346645 5495 پوربهمن زهرا 7008
4514546 602 پورتوكلي بهناز 2441
4752682 2681 پوردهقان مهدي 6938
4812451 1 پورسرپرست امنه 7785
4813789 5642 پورسيداقايي فهيمه 8214
4443335 15 پورعبدالهي عبدالحسين 5785
4781333 59165 پورمعظمي محمدكاظم 5273
4779185 120 پهلواني فرزاد 5448
4180899 7702 پيربيدختي زهرا 3325
4281770 10405 پيربيگ درويشوند اكبر 5273
4787615 10986 پيرحسينلو محسن 2840
4376902 430 پيروزان محمد 2441
4470240 45 پيره احمد 1278
4736053 36947 پيشوايي سيده مريم 3231
4753844 45464 پيله ور سهيل 5638
4621643 92741 تاجيكي سيداميرحسين 6999
4111394 5771 تاكي ايمان 7008
4624465 9801 تدين تفت ابوالفضل 7009
4362484 6767 تراب جهرمي سيدرضا 6788
4606566 10516 تركمان حلما 7009
4640003 18 تركه اميد 1278
4751784 288 تشكري علي 6938
4748223 910 تقويان افشين 5876
4594306 5899 تقوي راد عليرضا 3231
4083235 4017 تقوي طلب حامد 7785
4419273 259 تقي زاده ساسان 3123
4751824 288 تقي زاده فرهاد 6938
4803712 211 توكلي محمدصادق 5719
4094318 3557 جابري حامد 5146
4488475 1074 جامسون معصومه 7785
4504268 6034 جامه خورشيد فرزانه 7009
4483769 3839 جاويد سيدمسعود 7009
4004593 999 جاويدنيا هادي 6385
4301103 3651 جباري حميد 8057
4024457 365 جباري نادر 7006
4068464 2234 جباري سلطان احمدي منصور 7785
4732456 16498 جديدي فاطمه 7008
4739615 790 جعفرپورشام اسبي بهاره 5085
4761877 3619 جعفرزاده خزاقي پدرام 5085
4739566 15651 جعفري طليعه 5085
4138486 2593 جعفري علي 7785
4288448 127 جعفري يونس 1278
4396800 2643 جليلي رضا 4387
4020267 4280 جليلي نيا فروغ 8305
4604366 2 جلالوند مهدي 1278
4123934 754 جلالي مهدي 7016
4032019 3669 جلالي زاده متنق يونس 6604
4110400 12666 جلالي فر محمدمهدي 5868
4733088 311 جلالي نيا مريم 7009
4354858 1425 جمالي فرد امينه 6807
4577285 2639 جمالي نسب مسعود 7013
4026317 10607 جمشيدي ونجاني نيما 5085
4099720 781 جندقيان اباذر 2556
4216250 1668 جنيدي محمد 6862
4611212 7822 جواهري عليرضا 6862
4290942 4554 جوجاني علي 7006
4753804 7655 جودت حمزه 5638
4526688 6532 جوزي ياسر 5085
4475745 986 جهان فر حميد 2441
4162503 9857 جهانبازي گوجاني فاطمه 3145
4420885 10688 جهانشاهي محمدجواد 5147
4467810 676 جهانگيري مهدي 7014
4280162 63895 چرخ ابي عليرضا 2937
4528877 9042 چنگيزي جواد 6863
4737195 7343 چياني مرجان 3231
4575957 4099 حاتمي ازاده 3145
4599300 4791 حاجيلوئي سميه 3145
4532489 1479 حاجيوند احمد 8248
4532465 1191 حاجيوندقالبي محمود 8228
4671226 521 حاجي زاده رويا 4017
4159738 13450 حاجي زاده علي اكبر 5273
4715635 11255 حاجي عليان محمد 7000
4674980 35479 حاجي علي نيلي محمودرضا 6384
4439871 9080 حاجي محمدي راويز محمدحسين 6385
4749369 10610 حبيبي امير 7006
4111737 1819 حبيبي مجتبي 7009
4263345 8587 حجاري علي 7012
4533266 597 حدادي احمد 2441
4287472 9060 حدادي ارتا 1278
4813942 2846 حسامي فراز 8214
4731447 71716 حسن زاده شيما 7006
4578907 848 حسني نگار 1278
4330094 344 حسين بر محمدطاهر 3123
4764793 745 حسين پور الهه 6807
4014628 1655 حسين چي قره اغاجي محمد 1278
4535828 4510 حسين نژاد عليرضا 3325
4264463 115 حسين نژاد علي 6788
4026606 16764 حسيني بهناز 5396
4660572 11299 حسيني سميه 3143
4611208 247 حسيني سيدمحسن 6788
4230068 945 حسيني ابريشمي سيداحمد 8214
4571503 62 حسيني ايمني مريم 1839
4239919 1994 حقاني حسن ابادي حسين 6627
4679876 6475 حقگو رضا 3143
4428495 283 حكيم نيا سجاد 5085
4586595 79 حميد مصطفي 5719
4739458 1886 حميدي فرد الهام 5085
4604399 6 حميدي ملايري علي 1278
4432252 826 حيدرپور مصطفي 6787
4755119 14945 حيدري حسن 3231
4397207 11793 حيدري محمد 5085
4807380 1589 حيدري مرجان 8248
4180895 5672 حيدري نيلوفر 3145
4332587 59 حيدري وحيد 5146
4434846 111 خاتمي فر هدا 8231
4305312 414 خادميان مقداد 6685
4784950 78 خادمي محمدابراهيم 6828
4786105 24268 خاكزاد حامد 6828
4124192 830 خانجاني عليرضا 6626
4401953 1572 خجسته عبدالصالح 1841
4094269 1584 خراساني فردواني داود 3738
4761125 4559 خرم ابادي مهدي 3231
4678772 1136 خردمند براتعلي 3123
4251743 1743517637 خسروپرست كرار 2556
4454910 40 خسروتبار ازاده 7008
4761860 6523 خسروجردي ايمان 5085
4752659 730 خسروجردي عليرضا 6938
4231178 8372 خسروجردي مهناز 3123
4368284 849 خسروي سعيد 5785
4376305 51 خسروي ارسنجاني اسداله 7785
4114325 686 خسروي دانش فرزين 5085
4350709 5394 خلوتي شهاب 7009
4360016 446 خليل ازاد مهدي 7012
4678276 917 خليلي خميران سينا 6384
4426353 6640 خليلي زاده ماهاني زرين 3231
4639622 4960227338 خنجري كاكاوندي پيام 2556
4354230 5957 خواجه فاطمه 6627
4237236 6 خوش اخلاق استاد محمدحسين 2556
4030385 3468 خوش تراش لنگرودي جواد 7012
4439890 4781 خيام محمدحسين 7013
4123581 3124 خيرانديش عليرضا 6627
4108831 4125 خيري اميرحسين 2937
4808985 5787 داراب درب ساز صديقه 1839
4750354 9132 دارابي ممتاز محسن 7009
4177264 5205 دامي سينا 6828
4451819 613 داناي طوس الياس 1278
4747387 20509 دانش طلب عباس 5868
4024011 3744 دانش فر نادر 7006
4427722 3796 دانشي كهني محمدمهدي 7009
4305106 3 داودالموسوي سيدمرتضي 7012
4487565 31627 داوديان كبري 8228
4564515 25 درخشنده فرزانه 7009
4027022 5504 دردمندحسين پور ليلا 6788
4400583 31 درويش عارفه 1839
4681622 44155 درويش ملا سامان 3144
4625425 3030 درهمي زهره 6862
4090005 696 دكترزاده مجيد 6459
4775807 11682 دلدارجعفرابادي ضحا 2840
4524075 7286 دلفان بيرانوند سجاد 6999
4729588 1641 دمرچلي زهرا 8305
4739558 31692 دهقان نجم ابادي بهناز 5085
4703281 50145 دهقاني مجتبي 2556
4627122 1301 دهقاني اشكذري مصطفي 6627
4761853 26268 دين محمدي پرويز 5085
4328069 1200131800 ذاكري مفرد نوروز 7014
4739035 8026 ذاكري نيا سميه 3231
4576439 523 ذوالفقاري ريحانه 4017
4175935 737 ذوالفقاري وحيد 7009
4643049 973 ذوقي خبوشان ارغوان 8288
4111735 72764 ذهبي عبداله 7008
4283167 25 رادقره ويس كبري 1840
4732643 12191 راشدي سولماز 7006
4314416 495 راضي محسن 7015
4663520 40411 ربيعي موغاري مرضيه 3325
4384220 3850 رجب پور امير 5876
4740787 5036 رجبعليان محمدرضا 2937
4273456 28193 رجيل پور عيسي 2441
4371424 5558 رحمانيان ندا 7785
4826036 24 رحماني حسين 8214
4735394 235 رحمتي فاطمه سادات 3231
4225608 11152 رحمدل سميرا 2441
4510754 3078 رحيم پور محمدابراهيم 6828
4146388 107 رحيمي رحيم 3327
4628921 2044 رخشنده ابرقويي محمدمهدي 5719
4548257 2 رزاقي مجيد 7012
4518845 19425 رزم فاطمه 4017
4472074 2212 رسايي نسب اسلام 7008
4258025 1010 رستم بيگي احسان 8305
4504288 5101 رستم دخت شفيع هاجر 7008
4573009 222 رستم ميري ليلا 7785
4718718 29914 رستكار زهرا 2937
4737981 41275 رستگاري هدي 3231
4402064 815 رستمي حيدر 1841
4826006 72 رستمي سعيد 8214
4456449 1355 رشيدپور ياور 7008
4528787 1300 رشيدي مجيد 5237
4624704 41 رضازاده وحيد 5637
4369900 2377 رضازاده كهنكي فريبا 1840
4534459 2372 رضاقلي پور مرتضي 6386
4124323 12651 رضايت علي 6626
4748559 904 رضايي ارش 8305
4213957 7900 رضايي حميدرضا 7011
4766331 1331 رضايي رزاني رقيه 6862
4781675 2215 رضواني نسب رضا 5448
4258141 156 رضوي سيدمصطفي 7008
4043293 87247 رفيعي مهدي 7785
4204549 7821 ركني معزيان سيدمحسن 5876
4205539 13091 رمضاني رضا 7008
4750649 10241 رمضاني محمود 7008
4812151 19614 رنج پور سعيده 7785
4782107 19214 روحاني صالح 5449
4608839 93 روشن فرزاد مژگان 6862
4475726 1458 رهبر البرز 2441
4124081 21919 ريزانه شهرام 7016
4207696 2646 زاده شيرازي امين 5085
4816487 34864 زارع معصومه 2441
4335528 2 زارع خفري مدينه 1278
4061706 1670 زارع قلي نژاد احد 5496
4627067 1939 زارع محمودابادي سعيد 7011
4350612 6929 زارع مهذبيه ايمان 7009
4623576 2483 زارع مهرجردي مسعود 2937
4646224 1185 زارع هرفته حميدرضا 4387
4625200 89 زارعي محمودابادي محسن 5085
4677946 487 زاهدي علي رضا 6379
4623090 187 زحمتكش اكرم 7008
4243984 3069 زرگرطالبي ريحانه 4017
4258160 560 زعمي علي 7008
4703619 12462 زمانيان مجيد 2556
4783170 275 زماني مرتضي 6627
4714696 2889 زماني وسطي كلايي سيدعلي 6999
4390747 574 زنگنه ابوالفضل 3327
4808191 11608 زواريان سارا 1839
4124019 3226 زينلي محمد 7016
4355063 3106 ساداتي سعيده 6807
4427454 16 ساردويي نسب الياس 8278
4186231 18069 ساغريچي مجيد 3123
4528834 2028 سالاروند ايمان 7016
4354495 6129 سبحاني راحله سادات 6863
4651181 10793 سبزچيان عليرضا 6863
4763495 2336 سبزمكان زهرا 5237
4217211 230 سبكرو محمد 6807
4121561 4119 سپه كار محمدباقر 7011
4051589 1243 ستاره چشم جعفر 2556
4785804 3329 ستاري امناب محمدكاظم 6862
4577093 14 سرلك رضا 7014
4143565 2012 سرويه مسعود 5273
4355106 4193 سعادت شبنم 6862
4201592 8875 سعادتي زينب 7006
4825986 3859 سعدابادي سيدرضا 8214
4826457 19 سعيد محمدحسين 8214
4448365 3310376060 سعيدپور شاهين 5147
4273297 1763 سعيدي جمال 2441
4764144 12255 سعيدي حيدري مينا 6685
4551784 2094 سلحشور وحيد 5785
4651085 22600 سلطان شريفي محسن 6862
4112939 2088 سلطانزاده جزي امير 4386
4245426 3352 سلطاني مصطفي 7013
4016981 7884 سلوكي سينا 7000
4684070 10196 سليماني بهزاد 3146
4300095 4788 سلامتي علي 7011
4507218 1636 سمايي سيده فاطمه 6863
4320375 16 سنايي مقدم سروش 1278
4111050 1371 سوري امير 8278
4736004 3844 سهرابي سوگند 3231
4277642 1100 سياهي اهنگر رضا 7014
4812405 453 سيرجاني زاده محبوبه 7785
4818053 1675 سيف مهشيد 2441
4787518 4348 شاه باباي عليرضا 2840
4043317 2797 شب خيز محمدعلي 7785
4666389 3837 شبيري خديجه السادات 3144
4106652 2525 شريعتمداري نگار 8305
4141363 321 شريف سيدسهيل 2556
4383254 15643 شريف خاني مونا 7006
4186005 5577 شريفي امير 3123
4058496 2575 شريفي رضا 5085
4432053 4091 شريفي پور ساسان 6828
4351352 134 شعباني محمدجواد 7008
4560658 8412 شعباني حاجي مايده 1278
4640999 30437 شكريان احمدرضا 7000
4611096 28169 شكوري ديسفاني مهدي 6684
4418825 2667 شمس الدين سعيد محمدحسين 7014
4124665 308 شمس الديني بهنام 6862
4100043 4056 شومالي خوزاني محمدعلي 2556
4273052 8153 شوندي محمدامين 7785
4428913 1783 شهبازي گوكي نسيبه 6862
4175281 12348 شهپر زهرا 7008
4431991 2220 شهريارپناه ابوالفضل 6862
4216730 251 شهسواركندري مرتضي 6863
4166579 9760 شهولي كوه شوري زينب 7008
4537802 3049 شيخ سنگ تجن محمدسعيد 5147
4032608 28 شيخ عظيمي پورسردرود روح اله 6862
4332801 31 شيخي داليني حسن 3695
4122573 143 شيخي نصرابادي عليرضا 5496
4656049 30949 شيرنژاد شيوا 2441
4644347 37831 صابري سحر 5085
4653635 8769 صادق پوركريمي ميثم 5785
4332805 2942 صادق زاده مسعود 5147
4068505 3787 صادقي يوسف 7785
4611047 21 صاعدخو علي اكبر 6627
4124286 5329 صالحي بهزاد 7015
4116075 12662 صالحي مهشيد 6862
4138467 919 صالحي سيچاني ميثم 7785
4184761 62010 صانع حسن 6386
4252204 1967 صبري سعيد 1278
4394601 2956 صديقي محمدباقر 7000
4420850 201 صديقي دريجاني نعيم 5146
4282119 639 صفري اسحق 6863
4805303 6606 صفري سارا 8231
4020284 622 صفري نفيسه 8305
4548054 2844 صمدايي محمد 5497
4691645 5881 صمديان زهرا 2556
4783302 15424 صمدي بهرامي حسين 6685
4010020 16 صمدي پاكچين خديجه 2556
4130157 1720 صيدي داود 5719
4805962 495 صيفي بهاره 8248
4398421 3646 ضربتي امير 7011
4123637 99 ضروني مهدي 6626
4777545 5227 ضيا علي 5496
4272796 9331 طاعتي عباس 8059
4510727 401 طاعتي خانه كناري مرتضي 6788
4764692 24927 طالب زاده شيوا 6788
4239900 70 طالبي محسن 7016
4566288 670 طالبي قاديكلايي طاهره 6863
4398790 1320 طالبي مزرعه شاهي عباس 6863
4765464 45106 طاهري فلورا 6862
4718631 769 طاهري معصومه 2937
4665854 43257 طباخ خوشه مهر مريم 3123
4655908 1664 طحان شيزري پريسا 2441
4383256 411 طرلان محيا 7006
4477670 3863 طوراني علي 6459
4664729 13218 طوق كش صديقه 3327
4149651 988 طهماسبي فرشته 3231
4106948 681 طهماسبي بلداجي فاطمه 7009
4489310 43 طيبي فر بهروز 8228
4009168 9277 ظريفي فرهاد 5146
4066287 819 ظفرجو مرضيه 2441
4740451 76985 عابد امير 2937
4004864 5677 عابدين نوه سي سيدحميدرضا 6385
4201397 600 عاشوري مريم 7006
4504276 1090 عالمي فاطمه 7008
4484445 4912 عامريان محيا 6787
4546826 1322 عبادي علي 3231
4407900 9 عباسي جمال 7000
4750827 1313 عباسي رضا 7009
4332354 4636 عباسي علي 5147
4826464 173 عباسي مجتبي 8214
4084729 399 عباسي باغبادراني مريم 3143
4634158 5849 عباسي زرگله سعيد 6385
4578390 8997 عباسي گواري قدرت اله 4016
4163377 906 عباسي گوجاني داود 6386
4383261 3512 عبدالرزاقي فضه الزهرا 7006
4010098 306 عبدالعلي زاده رقيه 2556
4052917 2960802071 عبدالعلي زاده علي 1278
4050543 1001 عبدالله زاده نسرين 1278
4124486 4665 عبداللهي محمد 6862
4688884 694 عبداللهي مرتضي 4016
4283204 3356 عبدالهي راضيه 1840
4394983 303 عبدالهي شترخفت ناهيد 2937
4783661 13044 عبدالهي ونديشي عليرضا 6685
4546194 1735 عبدي سيدكلايي علي 7006
4142749 7939 عربيان حميدرضا 4385
4416512 29 عسگري سارا 3327
4578380 83 عسگري محمد 5146
4128255 9 عسگري خيرابادي اسيه 5785
4278332 11820 عصاريان سپيده 2556
4752651 830 عطايي علمداري محمدرضا 6938
4238541 130 عليپور سعيد 7009
4783326 1 عليپوركنفي محمود 7016
4457183 1208 عليجاني ميثم 5085
4131471 2229 عليزاده طاهره 1840
4032257 299 عليزاده سالطه بهزاد 6828
4231526 5663 علي ابادي ميثم 6379
4773481 14459 علي عزيزي نسترن 2840
4026285 1887 علي مددي صمد 5085
4215981 14194 علايي معين 6684
4786075 38264 عنصري سلمان 6787
4826560 1398 عيسي پور ارش 8214
4162053 2329 غضنفري حمزه 7785
4781715 27105 غضنفري مجيد 5497
4338564 92 غضنفري شبانكاره ابوالحسن 2556
4586842 23 غفاري فرشته 1840
4574584 5848 غفاري راد اعظم 2441
4549497 3253 غلامي مهر مهدي 6807
4784274 2840 غلامي نتاج محمد 6862
4815000 3487 غياثوند سعيده 2441
4497003 114 غياثي احمد 5146
4402060 105913 فاضل علي 1841
4748434 5935 فاضلي عليرضا 8305
4664318 1176 فاضلي نژاد بشري 3146
4167774 1211 فتاحي واناني اسيه 6863
4611138 68 فتح اللهي سبحان 6863
4074650 1 فتحي كرم شاهلو قاسم 1278
4695635 6777 فتحي مكوند فاطمه 1278
4283124 79 فتلاوي عقيله 1840
4419141 205 فخرايي امين 6458
4124211 3863 فخرزاد محمد 6626
4391431 600 فداي حسيني سيدمحمدكاظم 3695
4094427 2609 فراتي قايمي احسان 4016
4069697 50 فرازي پروا 3327
4347815 17 فرامرزي الما 3231
4167926 7419 فرج زاده لاله 6788
4707291 71527 فرجامي فر سعيد 1278
4479660 6473 فرحمند نيوشا 1278
4066003 19 فرخ زاداسلاملو سولماز 7785
4138552 12695 فرخاني بهروز 7785
4783478 815 فرزانه عليرضا 6605
4389943 10495 فرزندي فايزه 3738
4491339 4200 فرزين بهاره 3146
4346283 1546 فرشادي رامينا 7009
4740874 2541 فروتن علي اكبر 2937
4665164 1013 فروغي نعمت اللهي مرضيه 3146
4620146 1817 فرهمنددهقانپور شيدا 1278
4666675 16076 فرهنگي مريم 3123
4766615 3813 فريبرزبيرجند سمانه 6788
4346932 484 فصيحياني ليدا 7008
4490313 374 فضل كريمي اميد 7785
4350909 726 فضلي سيدمهدي 7009
4058492 9326 فكري مازيار 5085
4622088 153 فلاج مهرجردي ابوالفضل 7000
4089327 798 فهيم فرزام 6459
4216614 2548 فياضي حسين 6807
4282045 1247 فيروزمند رضا 7012
4577023 280 فيضيان مهدي 7014
4632398 1307 فيضي كريم ابادي فرزانه 3123
4610648 888 فيوضي محمد 5496
4635034 30176 قادري امين 3123
4753725 40683 قادري درباغي محسن 5638
4058778 34 قاسم بگلو سمانه 6787
4748598 10529 قاسم نژاد عبدالحسين 8305
4624457 896 قاسمياني بافقي عليرضا 7006
4398626 3809 قاسمي رضا 6604
4283401 12106 قاسمي شكوه 8059
4359292 3 قاسمي علي 5273
4116119 2861 قاسمي مرضيه 6787
4757652 29035 قاسمي مهدي 3231
4783622 23298 قاسمي ميثم 6605
4175432 2914 قاسمي اوجان فهيمه 3231
4091439 4374 قاسمي فرد ارش 3123
4346749 1207 قايم مقامي فاطمه 7009
4332366 4385 قايدشرفي علي رضا 4016
4684823 21656 قايني محمود 3123
4354787 15114 قدرتي بردجي معصومه 6863
4451965 1556 قدسي پيمان 1278
4707028 4004 قدوسي محمدحسن 1278
4314193 5857 قدوسي مصطفي 5237
4548321 3695 قرباني ارش 5273
4817068 2470 قرباني كيسم جوهكل سميرا 2441
4400684 13100 قرشي مايده السادات 1840
4749679 4 قره خان عيسي 7008
4655138 16396 قره داغي بياتي خديجه 7785
4732959 10869 قريشي سحر 7006
4678844 1874 قزويني علي 3123
4812066 1114 قضايي شيواسادات 7785
4354376 2448 قفقازي طاهره 6863
4051471 152 قليزاده اسداله 2556
4094434 100 قلي پورسرمور محمدهادي 4014
4482632 975 قلي زاده اصل فهيمه 8305
4170335 93 قنبريان زهرا 1839
4143626 578 قهاري بيدگلي ميلاد 6862
4765332 1796 قيلاوي زاده زينب 6863
4414281 506 كاتوراني ليلا 2441
4733208 10435 كارخانه ساجده 7006
4329354 1248 كارگر محمدصادق 3123
4293220 3879 كاظم زاده ميثم 6828
4264420 49 كاظمي جلال الدين 6828
4123800 51 كاظمي دارافشاني احمدرضا 7015
4441720 5000 كاظمي رنجبر سحر 5085
4556158 4926 كاكليان فرشته 3145
4577386 715 كاوند عباس 6386
4479729 625 كاوياني محبوبه 1278
4354719 11745 كرد نگين 6863
4643806 16 كرمي بيتا 3231
4310599 161 كرمي زاده حسين 1278
4431149 1284 كريمقاسمي رابري عباس 7012
4397389 4070 كريميان خوزاني مرضيه 6862
4584823 726 كريمي محمدرضا 7012
4201559 1064 كريمي مريم 7009
4458629 7633 كريمي نگار 2840
4123997 14296 كريمي هادي 6604
4167298 2372 كريمي دهكردي عطاالله 7008
4509822 10167 كريمي فر سعيد 5497
4354290 9502 كشاورزي پريسا 6863
4184980 3622 كفاش حامدرضا 7013
4405990 2 كلوندي محسن 5146
4232968 2019 كلاته سيفري ربابه 5085
4593574 1479 كمالي باغستاني محمد 2937
4644132 2648 كمالي نژاد فاطمه 3231
4131158 4582 كميلي هاجر 8248
4212233 13420 كنجدي شقايق 2840
4258802 2252 كوليايي علي 5637
4444856 3243285518 كوليوند زهره 3123
4613958 4 كوليوند صديقه 1840
4644443 7904 كهربايي احمد 2937
4631578 43366 كيازال سپيده 3123
4009198 10360 كيافر رضا 5147
4760867 1342 كيان مهر حميد 3231
4795961 5586 كياني اسيه 5719
4016187 283 كياوري فرزاد 7000
4124222 3752 گاراژيان مصطفي 6626
4112836 1286 گرامي غلامرضا 5638
4532535 676 گراوند عباس 1841
4774806 5613 گل افشان ندا 2840
4346757 2067 گل مريمي سيده مرجان 7008
4540459 25 گلچوب فيروزجايي امين 1278
4400501 6210 گنجي فاطمه 1839
4783343 43194 گودرزي محمدامير 7016
4115329 6325 لطفعليان اذرخش 6863
4679418 59831 لطفي جاويد 3123
4112857 6038 لطفي جبلي حسن 5638
4256293 1394 ليموچي مريم 5085
4371304 591 لامعي طاهره 7785
4390089 3405 متقي نيا نرگس 3695
4805991 3393 متولي فايزه 8231
4626697 18564 مجيدي محمد 5237
4286979 6824 محبي مهدي 5147
4565441 8242 محمدبيگي فرزانه 5085
4193494 33437 محمدنيا عليرضا 2556
4464481 196 محمدي اذر 7785
4759651 3555 محمدي امين الله 3231
4239906 1443 محمدي غفار 7016
4204642 23902 محمدي محمد 5868
4396671 640 محمدي سيف ابوالفضل 7008
4275043 762 محمدي فرد ليلا 8305
4113634 3405 محمدي نيا اسماعيل 3231
4136979 21 محمودي محمود 8248
4546921 1768 مددي نقي 3231
4434898 4360 مدرسي انشائي سحر 8245
4755368 1640 مدني زادگان حميد 3231
4216873 5359 مرادي محسن 6807
4448437 55 مرادي مهدي 5147
4657485 27462 مرادي نسب وحيد 8059
4718730 20904 مرتضي بتول 2937
4346625 13253 مرجاني فاطمه 7009
4213884 22 مردافكن بلقور ابوطالب 7011
4040717 30065 مردكار نعيمه 2441
4783593 2564 مرزبان رضا 6685
4150511 10 مرشدوندي ناهيد 6863
4677360 71 مرعشي محمدحسين 6384
4121810 5619 مروج الاحكامي محمد 7012
4116251 2660 مروي فاطمه 6828
4124017 3770 مسعوديان خوزاني محمدعلي 7016
4679462 14890 مشك ابادخرمشاهي حسن 3123
4693207 3619 مشيري سمانه 2556
4225726 772 مصطفي يي هاجر 2441
4217293 3214 مظلومي عباس 6788
4564357 2268 معتمد مهنوش 7006
4123859 2775 معتمدي محمدابادي حجت 7016
4674382 255 معصومي حميدرضا 7014
4032562 351 معصومي سعيد 6862
4031237 4510 مقدسي حجت الله 5273
4765122 7312 ملك رخسانا 6862
4589801 344 ملك زاده مجيد 6383
4613833 3477 ملكي فاطمه 8234
4207671 11357 منصوريان حامد 5085
4574233 1059 منصوري سحر 2441
4361897 404 منفرد محمدرضا 6863
4273015 15435 منوچهري زاده امير 7785
4428654 674 موحدنيا نجمه 5396
4783342 14623 موسوي سيدجعفر 6626
4258814 3375 موسوي سيدرسول 5638
4094309 8 موسوي سيدعلي 5147
4534548 61 موسوي سيدمحمد 6383
4784874 24223 موسوي سيدناصر 6807
4326953 147 موسوي معصومه 4015
4398163 7200 موسوي تبار زكيه سادات 2840
4608374 1223 موسوي صانع سيدمحمود 3231
4755387 4193 موقري حسين 3231
4291314 1312 مولوي مجيد 3231
4383371 7140 مولايي سهيلا 7006
4123835 313 مهتدي وحيد 7015
4643620 4169 مهجوري راد مهرسا 7006
4718065 3237 مهدوي سارا 2937
4494479 1089 مهدي پورشكالگورابي ساعد 6384
4106998 11201 مهدي خشويي الناز 7009
4552223 418 مهدي نيا سيدرضا 8245
4618667 82 مهرابي نژاد علي 3146
4108617 655 مهري اردستاني سميه 5085
4216111 88473 ميران زاده اصف اباد علي 7015
4618562 1267 ميرحسيني درب قلعه سيدوحيد 3325
4147548 544 ميرزايي خديجه 1278
4161041 4240 ميرشكاري امين 5785
4186199 3448 ميرمحرابي مسعود 3123
4290154 382 ميرمحمدي اعظم 3231
4623166 922 ناجي مقدم وجيهه 7006
4326285 4911 نادري جهرمي بنت الهدي 3738
4400699 587 نادعلي نجف ابادي نصرت 1840
4184725 118 نادي مهدي 6384
4032217 3282 ناصري سيدمحمدجواد 6604
4751096 8525 نبوي سجاد 7006
4455236 4285 نجاتي فرانك 5085
4052090 1154 نجفي قامت امير 2556
4806157 42079 نراقي الناز 8228
4763755 3664 نرگسي زينب 5449
4055910 1885 نريماني زهرا 7009
4656948 1514 نسل شاملو علي 8248
4277724 29 نصرابادي جعفر 6384
4124489 2235 نصيريان اسماعيل 6862
4576529 4365 نصيري زهره 4015
4397279 3689 نصيري زينب 6684
4249374 748 نظري سهيلا 1278
4350901 1326 نظري محمدباقر 7009
4296016 24 نعمتي حميد 8057
4813396 10195 نعمتي مولود 8214
4675428 2614 نفري محمدحسن 6383
4089747 22341 نقدعلي فروشاني مهدي 7013
4761950 48271 نقوي احمد 5085
4507277 821 نوربخش كاشكي نسترن 6788
4485978 235 نورياني رضا 6862
4215830 18164 نوري محسن 6627
4710998 31031 نوشادي راد صادق 6999
4123471 2011 نيك نژادديوشلي محمد 6605
4106675 2579 نيكدوستي الهه 8305
4361121 10472 نيكونژاد ابوذر 7011
4702065 904 نيمايي اكبر 2556
4813834 2032 وثوقي امين شيوا 8214
4485887 775 وحيدپور محمد 7012
4683696 34478 وحيدمحمدي ايدين 3123
4463404 2515 ودوديان مريم 8228
4751182 13994 وزيري طلب مهدي 7009
4091768 606 وفادار جعفر 3123
4429103 8648 وكيلي چترودي سميه 6863
4522869 633 ولي زاده ابي حميدرضا 2556
4456600 3243 ويسي نژاد اميد 7006
4733200 49614 هادي زاده مرجان 7006
4549637 2982 هادي فيروزجاه حسين 6787
4552216 5740010731 هاشم پور محسن 8240
4346379 2421 هاشم پورصادقيان ارميندخت 7008
4541963 1059 هاشمي سيدحسام 7000
4807553 13138 هاشمي مريم 8228
4094447 2391 هدايت محمدرضا 5147
4216197 1602 هدايتي شريف سعيد 6788
4732174 24424 هراييني عاطفه 7006
4732138 28598 هنرمند زينب 7006
4635027 5307 ياوري بافقي بهروز 3325
4643221 1410 يداله پور سميه 8305
4021653 1148 يزدان دوست رعنا 5085
4068447 3 يعقوب زاده ميراسلام 7785
4431997 257 يعقوبي سيدمحمدامين 6788
4750372 178 يعقوبي شهباز 7006
4572589 103 يوسفي دازميري اعظم السادات 8059
4230364 15 يوسفي كلاته شادي كاظم 2441
4110697 60 يوسفي گورتي امير 5876
4040719 6161 يوسفي مغامير مهسا 2441
4606422 9697 يونسي سمانه 8305

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
لینک اطلاعیه فوق:  http://www.noet.ir/NOET/FullStory.aspx?gid=2&id=709
خبر ایسنا :
اسامي پذيرفته شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي متمركز و معرفي شدگان چند برابر ظرفيت نيمه متمركز آزمون سراسري سال 89 اعلام شد.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، طبق اطلاعيه سازمان سنجش، اسامي كليه پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي متمركز و معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي نيمه متمركز مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1389 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به همراه اطلاعيه اين سازمان و برنامه زماني و مكان ثبت نام از پذيرفته شدگان بر روي سايت اين سازمان به آدرس الكترونيكي www.sanjesh.org  از ساعت 18 (6 بعد از ظهر) روز دوشنبه مورخ 29/9/89 قرار داده خواهد شد. ضمنا اطلاعيه زمان و مكان ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي فوق در هفته نامه پيك سنجش روز دوشنبه مورخ 29/9/89 نيز درج مي‌گردد.
بنابراين گزارش، كليه پذيرفته شدگاني كه اسامي آنان اعلام مي‌شود، لازم است بر اساس برنامه زماني اعلام شده در اطلاعيه مذكور با در دست داشتن مدارك مورد نياز براي ثبت نام در تاريخهاي اعلام شده به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند.
به گزارش ايسنا، عدم ثبت نام در تاريخهاي مقرر موجب «كان لم يكن» تلقي شدن قبولي داوطلب خواهد شد ضمنا كليه معرفي شدگان رشته‌هاي نيمه متمركز ضرورت دارد كه بر اساس برنامه زماني مندرج در اطلاعيه در تاريخ مقرر براي شركت در مصاحبه،‌ معاينه و ... ديگر مراحل گزينش به ارگان ذيربط مراجعه كنند.
 
کلمات کليدی: اسامي، نهايي ،تكميل ظرفيت، رشته‌هاي تحصيلي متمركز و چند برابر ظرفيت نيمه متمركز آزمون 89
Share/Save/Bookmark
 
 


۱۳۹۰-۱۲-۲۵ ۰۷:۵۸:۰۳
عالی (5330)
 

تا حالا هيچ آدم قوى اى كه گذشته آسونى داشته باشه نديدم .