پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - 4 Jun 2020
آمار نظرات
بازدیدکننده محترم؛ رشته تحصیلی شما چیست؟
روان شناسی
% ۵۷.۳
راهنمایی و مشاوره
% ۱۷.۸
روانپزشکی
% ۱.۳
پزشکی
% ۰
پیراپزشکی
% ۳.۲
سایر رشته ها
% ۱۴.۶
دانش آموز
% ۵.۷
بازدیدکننده محترم؛ رشته تحصیلی شما چیست؟
روان شناسی
راهنمایی و مشاوره
روانپزشکی
پزشکی
پیراپزشکی
سایر رشته ها
دانش آموز
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.