چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - 27 May 2020
آمار نظرات
بازدیدکننده محترم؛ رشته تحصیلی شما چیست؟
روان شناسی
% ۵۶
راهنمایی و مشاوره
% ۱۷.۷
روانپزشکی
% ۱.۴
پزشکی
% ۰
پیراپزشکی
% ۳.۵
سایر رشته ها
% ۱۶.۳
دانش آموز
% ۵
بازدیدکننده محترم؛ رشته تحصیلی شما چیست؟
روان شناسی
راهنمایی و مشاوره
روانپزشکی
پزشکی
پیراپزشکی
سایر رشته ها
دانش آموز
طوری زندگی كن كه اسمت با جسمت زیر خاك نرود