يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - 12 Jul 2020
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ / ۱۰:۵۹
کد مطلب: 47041
۱
متن قانون:

آيين نامه تاسيس دفتر كار روانشناسي باليني

آيين نامه تاسيس دفتر كار روانشناسي باليني
در سایت وزارت بهداشت آيين نامه تاسيس دفتر كار روانشناسي باليني بشرح زیر آمده است:
 
عنوان قانون: متن قانون:
مقدمه (از آيين نامه ها) به استناد مواد 1، 3، 4 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، داروئي ، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي و بندهاي 11 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات ووظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1365هيئت محترم وزيران و اصلاحات سال 1366 وماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 به شرح ذيل تدوين مي گردد:
ماده 1 (از آيين نامه ها) فصل اول ) تعاريف:
به منظور رعايت اختصار در اين آيين نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي "وزارت"، به دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني"دانشگاه/دانشكده"، به كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334(با اصلاحات بعدي) «كميسيون قانوني» ، به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران"سازمان"، به دفتر كار روانشناسي باليني"دفتركار" و به مجوز دفتر كار روانشناس باليني"مجوز" گفته مي شود.
ماده 2 (از آيين نامه ها) روانشناسي باليني يكي از رشته هاي روانشناسي و از مجموعه رشته هاي وابسته به گروه علوم پزشكي است كه به ارزيابي ، پيشگيري، تشخيص و و روان درماني اختلالات رواني مي پردازد. تبصره : درمان دارويي و فيزيكي اختلالات فوق الذكر به عهده پزشك مي باشد.
ماده 3 (از آيين نامه ها) روانشناس باليني به فردي اطلاق مي شود كه دوره PHD يا كارشناسي ارشد روانشناس باليني را در يكي از مراكز معتبر دانشگاهي داخل يا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرك كارشناسي ارشد رشته مربوطه شده باشد. تبصره : مدارك دانش آموختگان خارج از كشور بايد به تاييد وزارت برسد، مدارك دانش آموختگان خارج از كشور سنوات قبل، كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است نيز مورد تاييد ميباشد.
ماده 4 (از آيين نامه ها) دفتركار به محلي اطلاق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت، جهت ارائه خدمات روانشناسي باليني "مطابق شرح وظايف و حدود اختيارات" مندرج در ماده 14 پس از دريافت مجوز توسط افراد واجد شرايط و صلاحيت ذكر شده در اين آيين نامه دائر مي گردد.
ماده 5 (از آيين نامه ها) مجوز دفتركار عبارت از مجوزي است كه توسط سازمان و پس از بررسي هاي لازم از سوي دانشگاه/دانشكده مربوطه جهت فعاليت در دفاتركار صادر مي گردد.
ماده 6 (از آيين نامه ها) فصل دوم)شرايط تاسيس دفتركار و صدور مجوز:
الف) شرايط متقاضيان تاسيس:
اجازه تاسيس دفتركار به اشخاص حقيقي واجد شرايط و صلاحيت موضوع اين آيين نامه، منطبق با مقررات و ضوابط تعيين شده از سوي وزارت داده خواهد شد.
تبصره 1: به هر متقاضي واجد شرايط فقط يك مجوز دفتركار اعطاء مي گردد.
تبصره 2: براي دارندگان مدرك Ph.D ، در پنج شهرتهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز دارابودن حداقل يك سال سابقه كار در حوزه ارزيابي ، تشخيص و روان درماني در بخش كشوري، لشكري، خصوصي و يا خيريه داراي مجوز معتبر، ضروري است و در ساير شهرها بدون سابقه كار.
تبصره 3: براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد، در پنج تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز پنج سال سابقه كار در حوزه ارزيابي ، تشخيص و روان درماني در بخش كشوري، لشكري، خصوصي و خيريه داراي مجوز معتبر، ضروري است و براي ديگر شهرهاي دانشگاهي سه سال و ساير شهرها بدون سابقه كار.
ماده 7 (از آيين نامه ها) افراد واجد شرايط دريافت مجوز، اشخاص مندرج در ماده 3 مي باشند.
ماده 8 (از آيين نامه ها) اجازه تاسيس دفتركار به افراد واجد شرايط و صلاحيت موضوع اين آيين نامه براساس نياز كشور و ضوابط تعيين شده وزارت داده خواهد شد.
ماده 9 (از آيين نامه ها) ب) ضوابط بهره برداري:
جهت بهره برداري و فعاليت اين دفاتر اقدامهاي ذيل ضروري است:
1-9- تسليم درخواست توسط متقاضي به مراجع ذيصلاح
2-9- ارائه اصل و تصوير مدارك ذيل:
1-2-9- پروانه دائم روانشناسي باليني
2-2-9- تمام صفحات شناسنامه
3-2-9- پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت از آن(ويژه آقايان)
4-2-9- كارت نظام پزشكي
5-2-9- گواهي سابقه كار مرتبط باليني تاييد شده توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشكده مطابق تبصره 2 و ماده 6
6-2-9- تاييد سابقه كار كارمندان كشوري و لشكري توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشكده مطابق تبصره 2 و 3 ماده 6
7-2-9- كارت ملي و يا ارائه شماره ملي
8-2-9- گواهي تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
9-2-9- دانشنامه / گواهينامه موقت با تاييديه تحصيلي
تبصره : در صورت نداشتن دانشنامه / گواهينامه موقت يا تاييديه تحصيلي، استعلام تاييديه تحصيلي از مركز امور دانشجويي توسط سازمان
10-2-9- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
تبصره : درخصوص كارمندان رسمي يا پيماني كشوري و لشكري ارائه آخرين حكم كارگزيني كفايت مي كند.
11-2-9- گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي از سازمان
12-2-9- گواهي عدم اعتياد
13-2-9- گواهي عدم نياز در غير ساعات اداري، جهت كارمندان كشوري و لشكري از بالاترين مقام مسئول اداري
14-2-9- سه قطعه عكس 4× 3 اداري رنگي
تبصره : صحت مدارك ارائه شده به عهده متقاضي است و در صورت كشف عدم صحت، مسئوليت عواقبت قانوني آن به عهده متقاضي خواهد بود.
3-9- تاييد مكان، ساختمان، امكانات و تجهيزات دفتركار توسط كارشناسان دفتر فني / بهداشتي دانشگاه / دانشكده مربوطه
4-9- ارائه سند مالكيت يا اجازه نامه رسمي يا عادي معتبر با پلاك ثبتي
5- تكميل فرم ابلاغي وزارت ، درخصوص تعهد عدم اشتغال در بخش كشوري و لشكري براي متقاضيان غيركارمند كشوري و لشكري 6- صدور مجوز دفتركار در مراكز درماني دولتي، خصوصي و خيريه مجاز، منوط به ارائه پروانه تاسيس معتبر مركز فوق (كه واجد بخش مربوطه مي باشد) و توافقنامه في مابين فرد متقاضي و مركز درماني مذكور خواهد بود و اين مجوز با درج ساعتهاي فعاليت بنام فرد متقاضي (روانشناس باليني) و به آدرس مركز درماني فوق صادر خواهد شد.
تبصره : بديهي است در صورت قطع همكاري صاحب مجوز به هر دليل، ادامه فعاليت مركز درماني در زمينه روانشناسي باليني منوط به ارائه مستندات قطع همكاري فرد قبلي و معرفي فرد واجد شرايط و صدور مجوز جديد خواهد بود. فرد قبلي نيز جهت فعاليت در ديگر مراكز يا دفاتر ، تابع مقررات مربوطه و نيارمند اخذ مجوز جديد خواهد بود.
ماده 10 (از آيين نامه ها) فصل سوم) ضوابط ساختماني، تجهيزاتي و بهداشتي:
فضاي فيزيكي لازم جهت دفتركار شامل اتاق روان درماني، سالن انتظار و پذيرش ، بايگاني محرمانه و سرويس بهداشتي مناسب ، به متراژ حداقل 30 متر مربع ميباشد.
ماده 11 (از آيين نامه ها) دفتركار بايد از نظر فضا، نور،صدا، دما، نظافت و ضوابط ايمني مناسب و مطابق مقررات مربوطه باشد.
ماده 12 (از آيين نامه ها) دفاتركار مجاز به استفاده از تجهيزات ذيل مي باشند:
1- دستگاه بيوفيد بك چند كاناله
2- دستگاه ويبراتور جهت اختلالات جنسي
3- بسته هاي آزمونهاي روانشناختي.
ماده 13 (از آيين نامه ها) ضوابط بهداشتي و ساختماني دفتركار مطابق ضوابط تعيين شده در آيين نامه مطب پزشكان خواهد بود. فصل چهارم ) وظايف روانشناس باليني در دفتركار:
ماده 14 (از آيين نامه ها) فصل چهارم ) وظايف روانشناس باليني در دفتركار:
شرح وظايف و حدود اختيارات روانشناسان باليني در دفتركار به شرح زير مي باشد:
1-14- ارزيابي رواشناختي و تشخيص اختلالات رواني و مشكلات مراجعين
2-14- انجام آزمون هاي روانشناسي و نور و سايكولوژيك
3-14- درمان روانشناختي (شامل انواع روان درماني هاي فردي و گروهي براي اختلالات رواني و مشكلات روانشناختي)
4-14- ارائه اطلاعات روانشناختي لازم به مراجعين و خانواده ها
5-14- روان درماني با استفاده از ابزارها و تكنيك هاي علمي در حيطه روانشناسي باليني از قبيل بيوفيدبك، روش هاي درمان انزجاري و تكنيك هاي درمان اختلالات جنسي.
ماده 15 (از آيين نامه ها) فصل پنجم ) ساير مقررات:
دفتركار، مجاز به ارائه خدمات طبق ضوابط و مقررات وزارت براساس شرح وظايف مندرج در اين آيين نامه مي باشد.
ماده 16 (از آيين نامه ها) چاپ سربرگ، كارت ويزيت، مهر، تابلو و تبليغات دفاتركار، براساس قوانين جاري كشور و آيين نامه هاي مصوب مراجع ذيصلاح قانوني مي باشد.
ماده 17 (از آيين نامه ها) روانشناسان باليني مجاز به تجويز دارو، درخواست آزمايشات پاراكلينيكي و يا دخل و تصرف در نسخه پزشك نمي باشند و در صورت لزوم به تجويز دارو و خدمات پزشكي، بيماران مي بايست به پزشكان ذيصلاح ارجاع داده شوند.
ماده 18 (از آيين نامه ها) روانشناسان باليني مجاز صدور گواهي حضور مراجعين، در جلسات روان درماني و نيز گواهي حضور جهت ارائه به كميسيون هاي پزشكي با ذكر تشخيص مي باشند.
ماده 19 (از آيين نامه ها) رعايت ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصلاح قانوني ضروري است.
ماده 20 (از آيين نامه ها) نصب اصل مجوز دفتركار در محل فعاليت و در معرض ديد مراجعين الزامي است.
ماده 21 (از آيين نامه ها) هرگونه جابجايي و نقل و انتقال دفتركار بايد با اطلاع دانشگاه/ دانشكده مربوطه و اخذ مجوز جديد صورت پذيرد.
ماده 22 (از آيين نامه ها) در صورت تعطيلي دائم يا موقت دفتركار حداكثر به مدت 6 ماه، مراتب بايد با اطلاع دانشگاه / دانشكده مربوطه باشد. مسئوليت روان درماني مراجعين قبلي به عهده روانشناس باليني دارنده مجوز مي باشد. تبصره : بديهي است ادامه روان درماني يا ارجاع مراجعين قبلي به روان درمانگر واجد شرايط، با توافق طرفين خواهد بود.
ماده 23 (از آيين نامه ها) در صورتي كه دارنده مجوز قصد تعطيل دائم دفتركار خود راداشته باشد، مراتب بايد با ذكر دلايل و مستندات لازم حداقل يك ماه قبل به اطلاع دانشگاه / دانشكده مربوطه برسد.
ماده 24 (از آيين نامه ها) كنترل و نظارت برانجام خدمات كاركنان دفاتر كار و رعايت ضوابط و مقررات علمي، فني، اخلاقي و قانوني به عهده دارنده مجوز دفتركار مي باشد.
ماده 25 (از آيين نامه ها) نظارت بر عملكرد دفاتركار به عهده دانشگاه/دانشكده مربوطه و در صورت لزوم معاونت سلامت وزارت مي باشد.
ماده 26 (از آيين نامه ها) تشكيل پرونده روانشناختي، بايگاني و نگهداري مدارك ضروري، جهت هريك از مراجعين در دفتر كار الزامي است.
ماده 27 (از آيين نامه ها) رعايت موازين اسلامي و اخلاقي براساس قانون «انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع اسلام مورخ 10/8/78 و آيين نامه اجرايي سال 1380» و «منشور حقوق بيماران» در دفتر كار ضروري و بعهده دارنده مجوز مي باشد.
ماده 28 (از آيين نامه ها) دفاتر كار موظف به پاسخگويي و همكاري با بازرسان وزارت و دانشگاه / دانشكده مربوطه و سازمانها و مراجع ذيصلاح قانوني مي باشند.
ماده 29 (از آيين نامه ها) بيمار حق دارد از تشخيص و عوارض احتمالي آن و دوره درمان از روانشناس باليني اطلاع حاصل نمايد.
ماده 30 (از آيين نامه ها) مجوز دفتركار غيرقابل انتقال به غير مي باشد.
ماده 31 (از آيين نامه ها) بكارگيري كارشناس روانشناسي با گرايش باليني در محل دفتركار در امر اجراي آزمونهاي روانشناختي، با اطلاع دانشگاه / دانشكده بلامانع است.
ماده 32 (از آيين نامه ها) اعتبار مجوز دفتركار وتمديد آن، مطابق با قانون آموزش مداوم جامع پزشكي و ساير مقررات مربوطه مي باشد.
ماده 33 (از آيين نامه ها) بكارگيري افراد غيرمجاز در امرروان درماني و ارزيابي در محل دفتركار بدون موافقت مراجع ذيصلاح ممنوع مي باشد.
ماده 34 (از آيين نامه ها) روانشناسان باليني بايد وظايف مقرر دراين آيين نامه را منحصرا در دفتركار داراي مجوز و يا مراكز و موسسات پزشكي مجاز، انجام دهند، در غير اينصورت با توجه به قوانين جاري و قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب سال 1376 با متخلفين برخورد خواهد شد. فصل ششم ) تخلفات :
ماده 35 (از آيين نامه ها) فصل ششم ) تخلفات :
در صورتيكه دارنده مجوز دفتركار از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظايفي كه دراين آيين نامه پيش بيني شده تخلف نمايد به نحو زير اقدام خواهد شد:
الف – بار اول تذكر شفاهي با قيد در صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت / دانشگاه / دانشكده هاي ذيربط
ب- بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت / دانشگاه/ دانشكده به فاصله يك ماه از اخطار شفاهي
ج – بارسوم اخطار كتبي توسط وزارت / دانشگاه/ دانشكده به فاصله يك ماه از اخطار كتبي
د- در صورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي و كتبي، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزيرات حكومتي (در امور بهداشتي و درماني) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي باشد، موضوع به كميسيون ماده 11 قانون يادشده و در ساير موارد به محاكم ذيصلاح قانوني احاله خواهد شد.
تبصره 1: روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضايي اعم از تعطيل موقت يا دائم دفتركار، ابطال پروانه و ... در كميسيون قانوني بررسي و براي اقدام به واحدهاي ذيربط ارجاع مي گردد.
تبصره 2- در موارديكه عملكرد دفتركار خلاف ضوابط و مقررات قانوني و شرعي بوده و موجب ورود خسارات جسماني و يا رواني به بيماران شود به تشخيص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بدون اعمال مجازات مندرج در بندهاي الف، ب، ج، چ، مورد در كميسيون قانوني طرح گرديده و با راي كميسيون و با تاييد راي توسط وزير پروانه دفتر كار قابل لغو موقت يا دائم خواهد بود.
ماده 36 (از آيين نامه ها) كليه دفاتر كار روانشناسي باليني مي بايست حداكثر ظرف مدت 12 ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه وضعيت خود را (بجزضوابط مربوط به احداث يا مرمت ساختمان) با اين آيين نامه تطبيق داده و مجوز جديد دريافت دارند. اين آيين نامه مشتمل بر 6 فصل ، 36 ماده و 12 تبصره در تاريخ ................تصويب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو مي گردد. دكتر كامران باقري لنكراني وزير

منبع
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

ریشه‌ محبت کردن در انسان چیست؟
ویژگی‌های رواندرمانگر ممتاز
نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین
چه کنیم قضاوت دیگران برایمان مهم نباشد؟
بازار مکاره مشاوره‌های مجازی
ترامپ مانند دوران کودکی به دنبال جلب توجه است
نور خیابان بر خواب و سلامت روان نوجوانان تاثیر دارد
شرحی بر نظریه های رشد اخلاقی
چه کسانی احساس «شرم سمی» دارند؟
درباره‌ هورمون نوراپی‌نفرین و فواید آن
بدن های رنجیده
ارثی به جامانده از اجداد: خجالتی و کم رو بودن
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی