ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 26 آبان 1399 ساعت 9:38 https://www.migna.ir/news/51645/جایگاه-مدارا-بردباری-زندگی-مشترک-کجاست -------------------------------------------------- همزمان با روز جهانی مدارا و بردباری مطرح شد: عنوان : جایگاه مدارا و بردباری در زندگی مشترک کجاست؟ -------------------------------------------------- مدیر کل آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه مدارا و بردباری از شاخه‌های صبر محسوب می‌شوند و تاثیر به سزایی بر زندگی مشترک زوجین دارد، گفت: صبر و مدارا در معنای کلی یعنی ترک برخی از کارها. در صبر قرار نیست کاری انجام بدهیم، بلکه قرار است کارهایی را انجام ندهیم بنابراین همسران به علت داشتن تفاوت‌هایی، باید با یکدیگر مدارا کنند و آن را به عنوان یک اصل فراگیر در زندگی به شمار آورند. متن : دکتر فرشته سادات شجاعی همزمان با روز جهانی مدارا و بردباریاظهار کرد:یکی از بهترین راه های استحکام خانواده ها، صبر زن و مرد هنگام بروز سختی ها و مشکلات زندگی است چراکهزن و شوهری که درمواجههبا کوچک ترین سختی و مشکل دچار یأس و ناامیدی می شوند و عنان صبر از کفشان می رود نمی توانند کانون خانوادگی مستحکمی داشته باشند. نائب رئیس انجمن خانواده ایران به جایگاه و تاثیر مدارا در اختلاف نظرهای زوجین پرداخت و گفت: این اختلاف نظر زوجین در انجام امور گاهی منجر به از بین رفتن عشق و علاقه و جایگزین شدن تنفر و ناراحتی می شود. از این رو به جای دعوا و قضاوت های عجولانه باید با برخوردی پخته مسائل را حل کرد. به گفته این روانشناس بالینی،مدارابه لحاظ معنوی و مادی در معاشرت اجتماعی، جایگاه بالایی دارد به گونه ای که می توان مدارا با همسر را کلید زندگی با صفا دانست. به معنای دیگر اگر کسی خواهان زندگی خوب، زیبا و با صفا است، باید با همسر خود همواره مدارا کندتا از زندگی شیرین وعاشقانه بهره مند شود. فرار از مسئولیت به معنای مدارا نیست این خانواده درمانگر با تاکید بر اینکهسستی، بی اراده بودن و تزلزل افراد را باید از مجموعه مدارا خارج دانست،تصریح کرد:معنای مدارا این نیست که وقتی از کسی تخلّفی می بینیماو را به خیر نخوانیم، موعظه نکنیمو نام آن را مدارا بگذاریمچراکه این رفتارنوعی بی تفاوتی و بی مبالاتی است. نمی توان فرار از مسئولیت را مدارا نامید. ارتکاب کار خلاف، مصداق و نمونه مدارا نیست. مرد یا زن هیچ کدام حق ندارند تحت عنوان مدارا با همسر به کار خلاف رو آورند. مردی که برای به اصطلاح حفظ زندگی از وظیفه خود دوری می کند یا زنی که برای حفظ جایگاه خود نزد همسر به کار خلافی که دلخواه اوست با عنوان مدارا با شوهر روی می آورد، در حقیقت جایگاه مدارا را درست تشخیص نداده است. هرگز نمی توان با بهانه قرار دادن مدارا به نافرمانی حق داد. همرنگی با جماعت، پایبندی به بعضی از سنّت ها و حفظ موقعیّت به هر قیمت نمی تواند نمونه ای از مدارا باشد. کاری که شارع مقدس مجوّزی برای انجام دادن آن صادر نکرده است، به بهانه مدارا مجوّز پیدا نمی کند. بی شکزندگی باید با تدبیر همراه باشد. چنانچه خانواده تدبیر نداشته باشد، مشکلات فراوانی در زندگی ایجاد می شود. مدّبر کسی است که به همه راه ها بیندیشد و راهی که بیشترین خیر و کمترین ضرر را دارد، برگزیند. هنگامی که یکی از زوجین در زندگی مشترک دچار یک مسیر انحرافی و غلط می شود، اولین کسانیکه برای بهبود شرایط و حفظ یکدیگرتلاش کنند، زن و شوهر هستند کهالبته حفظ کردن زندگی با محبت و زبان خوش و منطق و برخورد مدبرانه و حکیمانه حاصل می شود ونه با بداخلاقی و قهر. در برخی موارد مدارا و بردباری جوابگو نیست افراد باید ابتدا مصادیقی که صبر بر آن ها جایز است را بشناسند سپسنسبت به آن ها صبور باشند چراکه در مواردی مانند فحشا، اعتیاد و... صبر و گذر زمان به حل مسائل کمکی نمی کند و افراد باید از مشورت با روانشناسان بهره ببرند. درواقع مدارادر حیطه عدم توافق های اخلاقی و نقطه ضعف های عرفی مانندکم حرفی،تنبلی، غر زدن،رازدار نبودن و... پای بر عرصه می گذارد چراکهاین مشکلات در سطحی نیستند که عرف و اجتماع به حادّ بودن آن ها نظر دهند و یا جامعه آن ها را به عنوان فسادهای آشکار و محکمه پسند تلقی کند. نتیجه صبر و بردباری زودهنگام حاصل نمی شود صبر در روابط خانوادگییعنیبه فکر انتقام نبودن، تلافی نکردن و به روی خود نیاوردن.نگویید که با این کارها همسرجری می شود،اصلاً در ازدواج بحث از جری شدن نیست بلکه باید گذشت و مدارا کرد، به روی خود نیاورد و چشم پوشی کرد البته باید به خاطر داشتکه نتیجه مثبت چنین رفتاری، الزاماًزود هنگام نیست بنابراین همسران نباید بگویندکه این کارها امتحان کردم و همسرم جری تر شد چراکه در دراز مدت، ثمره شیرین آن را خواهند دید. نهالی که می نشانید دیر به بار می نشیند اما پر و شیرین به بار خواهد نشست. به گفته این روانشناس بالینی، مدارا کردن شامل رفتارهایی نظیرعفو و بخشش،تحمل کردن رفتار بد دیگران، امنیت، هم صحبتی زیبا، محبّت، مسالمت و کینه زدایی، خوش اخلاقی، کامیابی و پایدار و... است همچنینمدارا کردن زندگی زناشویی را با صفا وشیرین و از بروز در گیری های بی فایده نیز جلوگیری می کند. از سوی دیگرصبر، ذخیره نشاط روحی را حفظ می کند و اراده انسانی را نیرومند می سازد. نباید به بهانه مدارا کردن از انجام وظایف خود غافل شد نائب رئیس انجمن خانواده ایران در انتهاتصریح کرد:انسان در زندگی فردی و اجتماعی وظایف و تکالیفی دارد که باید آن ها را انجام دهد و چنانچه در ادای آن ها کوتاهیکند، مقصّر و مسئول است بنابراین در اصل ادایوظایف چیزی به نام مدارا وجود ندارد ولی در راهکارها و کیفیت ادایوظیفه، مدارا یک اصل انکارناپذیر است که برایرسیدن به هدف، رعایت آن ضروری است. به تعبیر دیگر جایینوبت به مدارا می رسد که وظیفه ابتداییخود را انجام داده و درصدد دعوت به خیر، موعظه، امر به معروف، نهی از منکر و ... برآمده باشیم و در صورتی که سطح دلخواه از کار خیر عملی نشد، دست کم برای تحقق سطوح پایین تر به مدارا رو آوریم.