ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 5 آبان 1397 ساعت 15:00 https://www.migna.ir/news/45679/تشابه-تحصیلی-یکی-مهم-ترین-عوامل-رضایت-مندی-زندگی-زوجین -------------------------------------------------- عنوان : تشابه تحصیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت‌مندی زندگی زوجین -------------------------------------------------- تشابه تحصیلی میان زوجین و یا کم‌بودن اختلاف سطح تحصیلی در میزان توافق زوجین بسیار موثر است چراکه درک زوجین را از یکدیگر را افزایش می‌دهد متن : ميگنا: دکتر گوهریسنا انزانی- روانشناس درباره شاخص ها و فاکتورهایی موثر در رضایت از زندگی مشترک گفت: ازدواج پدیده اجتماعی و پیوند مشترک میان زوجین است که با حفظ استقلالدر جهت تکامل شخصیت و شکوفایی استعداد آنها اتفاق می افتد. روابط زناشویی رضایت بخش زیربنای عملکرد مثبتخانواده است که باعث رشد شایستگی و توانایی انطباقزوجین و تربیت فرزندان خواهد شد. به گفته رئیس کلینیک تنفس دوباره، طبق پژوهش ها زوجینیکهاز زندگی خود رضایت کاملی نداشته باشنددچار مشکلات روحی و جسمانی زیادی می شوند این درحالیست کهاگر آنها از زندگی خود رضایت داشته باشند عمر آنها طولانی تر شده و در مقابلبروز بیماری ها به سرعت بهبود می یابندو می توانند به راحتی با شرایط استرس زای زندگی مقابله کنند. انزانی با اشاره به اینکهدستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده است، گفت: داشتن خانواده کارآمد وابسته به رضایت زناشویی است که فقدان آن می تواند زمینه ساز ابتلا به افسردگی، بیماری های بدنی، مصرف مواد، خودکشی، کاهش کیفیت زندگی، بیماری هایروانی-جسمانی، طلاق و نارضایتی زناشویی شود. وی با بیان اینکه رضایت زناشویی متاثر از عوامل زیادی است افزود:سن و سطح تحصیلات زوجین از مهم ترین عوامل رضایت مندیزناشویی به شمار می رودزیراتشابه تحصیلاتی موجب افزایش رضایت مندی زناشویی می شود. به گفته این روانشناس ، دو نوع تشابه تحصیلیوجود دارد؛تشابه در مدرک و تشابه درحوزه تحصیلی. در هر حالت تشابهتحصیلیدرک زوجین از یکدیگر را افزایش خواهد داد واگر زوجین هر دو در یک حوزه تحصیلاتی باشند هماهنگی و رضایت مندی زناشویی زوجینافزایش بیشتری نیز خواهد داشت. انزانی در ادامه با اشاره به نظریه "همسان همسری" گفت: همسانی در تحصیلات به معنی تشابهدر نگرش،ارزشو عقاید است وبیشتر پژوهش ها آن را تایید میکنند.افرادیکه از نظرتحصیلی بههمسران خودشبیه هستندروابطپایداری دارند. طبق پژوهش ها همگونی همسران مستلزم تطابق سطح تحصیلات آنها با یکدیگر است لذاهر چقدر تحصیلات زوجین در سطح و حوزه ای مشابه باشد در زندگینیز تفاهمبیشتری خواهند داشت. به گفته وي دوبارهبیشترینپژوهش ها حاکی از آن است کهتفاوت سنی و تحصیلی به صورت غیرمستقیم از طریق اثر بر میزان برآورده شدن انتظارات طرفینبر یکدیگر ومیزان گرایش به طلاق موثر است چراکه میانسطح تحصیل وطلاق رابطه معناداری وجود دارد و بی توجهی به تناسب تحصیلی موجب ایجاد ناهنجاری و نارضایتی افراد از یکدیگر و درنهایتطلاق عاطفی و گاهاً طلاق رسمی می شود. این روانشناس با بیان اینکهکاهش رضایت زناشویی موجب افزایشاحتمال طلاقخواهد شد بیان کرد:زوجین باید برای استحکام ازدواجاز معیارهای مورد نظریکدیگر آگاهی کاملی داشته باشندزیرابررسی ویژگی های فردی و تطابق دستیابی به سطح تحصیلات بالاترسبب تاخیر در ازدواج می شود. وی معتقد استطبق پژوهش ها مردانعلاقه مند هستندهمسرشان ازسطح تحصیلی پایین تری برخوردار باشند این درحالیست کهزنان مایل به ازدواج با مردانی هستندکه از سطح تحصیلات بالاتری نسبت بهخود برخوردارباشند. انزانی افزود: زنانی که نسبت به همسران خودتحصیلات عالیهداشته باشند از نظر تفاهم دچار چالش های بسیار زیادی شده وزوجین به گونه متفاوتی یکدیگررا درک می کنند، در این حالت مرددچار احساس حقارت بسیار شدیدی میشود،حرف های منطقی همسر خود رانمی پذیرد،وجه اشتراک آنهاکمتر شده،در تربیت فرزندان اختلاف نظر دارند ودر نهایت رضایت مندی زناشویی به صورت قابل توجهی کاهش می یابد. زوجین بایددر یک سطح تحصیلییاسطح تحصیلات مرد یکدرجه بیشتراز زن باشد زیراتفاوت قابل توجه سطح تحصیلات زوجین باعث ایجاد احساس حقارت و آزردگی خواهد شد، در این حالتدیدگاه فرد تحصیل کرده بسیار واقع بینانه تر بوده وگاهی درک بهتری نسبت به مسائل اطراف دارد وطرز تفکرکاملا متفاوتی نسبت به مسائل گوناگون خواهند داشت. وی با اشاره به پژوهش هایی که در این زمینه انجام شدهافزود: حدود یک چهارم از زنان دارای تحصیلات عالی و یک سوم زنان دیپلمهزندگی زناشویی سرشار از مشکلرا تجربه می کنندو نیازمند زوج درمانی های تخصصی هستند در عین حال زنان کارمندبا تحصیلات لیسانس و بالاتردر سطح کارمندیرضایت کمتری از زندگی زناشویی خود نسبت به کارمندان فوق دیپلم و زیردیپلم دارند. انزانی با بیان اینکهزوجین باید پیشاز ازدواج معیاری های مورد نظر خودرا ارزیابی کنند، گفت: هماهنگی تحصیلی پیش از ازدواجبه درک بیشتر زوجین از یکدیگرکمک می کند و باتوجه به اینکه انسانها در بیشتر مواقعشناخت کمترینسبت به خوددارند بهتر است برای ارزیابی خواسته های خود به مشاور و روانشناس مراجعه کنند. به گفته وی بعضاً برخی از افرادبعد از ازدواجتصمیم به ادامه تحصیل می گیرند این درحالیست کهممکن است فرد مقابل علاقه ای برای ارتقا تحصیلات خود نداشته باشدو این موضوع باعث ایجادسردی در روابطزوجین شودبه همین دلیل توصیه می شود که زوجین قبل از ازدواج بخصوص در سن ۲۰-۲۲ سالگیابتدا اهداف و میزان تحصیلات مدنظر را شناساییو خواسته ها و درک از همسر خود را پیدا کنند تا بتوانند با توجه به نظریه "همسان همسری" همسر مناسب و متناسب خود را برگزینند.