ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 24 فروردين 1393 ساعت 11:48 https://www.migna.ir/news/23792/مجوز-مجلس-نمایندگان-بکارگیری-اعضای-هیات-علمی-عنوان-مشاور -------------------------------------------------- با موافقت نمایندگان؛ عنوان : مجوز مجلس به نمایندگان برای بکارگیری اعضای هیات علمی به عنوان مشاور -------------------------------------------------- نمایندگان مجلس با تصویب طرح استفساریه‌ای مقرر کردند که اعضای هیات علمی به عنوان مشاور نمایندگان به کار گرفته شوند. متن : به گزارش ایسنا، طرح استفساریه تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس با 170 رای موافق، 14 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. موضوع استفساریه این بود که آیا منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیز می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این استفساریه آمده است که منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و کلیه افرادی که از دستگاه های مذکور حقوق دریافت می کنند نیز می باشد. تبصره ماده 76 آیین نامه مربوط به این موضوع است که در هر دوره مجلس نمایندگان می توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تمامی دستگاه های اجرایی را برای بکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست کند. نمایندگان با این مصوبه ابهام موجود در آیین نامه را اینگونه رفع کردند که اعضای هیات علمی دانشگاه ها از سوی دستگاه های اجرایی باید در صورت درخواست نمایندگان برای بکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی داده شود. در جریان بررسی این طرح علیرضا خسروی نماینده سمنان به عنوان مخالف، گفت: آیین نامه داخلی قانون اساسی مجلس است بنابراین نباید تغییرات پی در پی در آن ایجاد شود. این رویکرد ممکن است به مجلس ضربه وارد کند. وی افزود: ما باید کاری کنیم که بین مراکز علمی و پژوهشی فاصله نیفتد اما این اتفاق با این استفساریه رخ می دهد. به گفته خسروی، بعد از تصویب ماده 76 قانون آیین نامه در مورد بکارگیری حداکثر پنج کارشناس یا کارکنان دستگاه های اجرایی، کلا 200 نفر به کار گرفته شده است که باید این اشکال برطرف شود. محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نیز به عنوان موافق این طرح گفت: هدف از تصویب ماده 76 آیین نامه استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متخصص بود چون اگر نمایندگان افراد دانشمند و آگاه وجود داشته باشد می توان از نظرات کارشناسی آنها استفاده کرد که این برای مجلس بسیار خوب است. وی افزود: علیرغم وجود این ماده هنگامی که نمایندگان درخواست بکارگیری کارشناسان را از دستگاه های مربوطه مطرح می کردند آنها حاضر نمی شدند که اعضای هیات علمی خود را در اختیار نمایندگان قرار دهند به همین دلیل این استفساریه مطرح شد تا در صورت تصویب، نمایندگان نیز از اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای مشورت استفاده کنند.