ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 19 ارديبهشت 1394 ساعت 17:19 https://www.migna.ir/news/30821/واژه-های-تازه-فرهنگستان-اعلام -------------------------------------------------- عنوان : واژه‌های تازه فرهنگستان اعلام شد -------------------------------------------------- فرهنگستان زبان و ادب فارسی تعدادی از معادل‌های تازه تصویب‌شده برای واژه‌های خارجی را اعلام کرد. متن :   علی مهرامی‌ از گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ایسنا گفت: در گروه واژه‌گزینی 70 کارگروه تخصصی واژه‌گزینی با همکاری حدود 400 استاد و کارشناس و متخصص در حوزه‌های گوناگون علوم و فنون فعالیت دارند. هر کارگروه‌، پس از گردآوری پیکره واژگانی خود‌، برای هر واژه پرونده‌ای تشکیل می‌دهد که در آن اطلاعاتی از قبیل واژه بیگانه به زبان انگلیسی و زبان‌های دیگر‌، تعریف واژه‌، منشا زبانی و ریشه‌شناختی واژه‌، ترکیبات و مشتقات و واژه‌های مرتبط آن‌، معادل‌های به کاررفته در برابر این واژه در زبان فارسی‌ و مقوله‌ دستوری درج شده است.   او افزود: پس از تهیه مجموعه‌ای از واژه‌ها آن مجموعه به شورای هماهنگی و سپس به هیات فنی ارسال می‌شود و پس از رفع نواقص‌، در جلسات شورای واژه‌گزینی مطرح می‌شود. در این شورا پس از بحث و بررسی و شنیدن نظرهای موافق و مخالف سرانجام معادل‌هایی به تصویب می‌رسد. معادل‌های مصوب برای آگاهی علاقه‌مندان و کارشناسان‌، در وبگاه فرهنگستان درج می‌شود و تا سه سال در صورت دریافت پیشنهادها و معادل‌های بهتر قابل تغییر است.   به گفته مهرامی، در ماه‌های اسفند و فروردین چند کارگروه‌، واژه‌های خود را در شورای واژه‌گزینی مطرح کردند و معادل‌هایی به تصویب رسید.   تعدادی از واژه‌های چند حوزه به عنوان نمونه به آگاهی می‌رسد.   واژه‌های مصوب اقتصاد   تورم لگام‌گسیخته: hyperinflation تورم خزنده: creeping inflation تورم تازنده: galloping inflation بانک‌گریزی: bank run کسادی: recession کسادی دامنه‌دار: depression فراگشت: upturn فرودگرد: downturn قیمت‌افزایی: mark up قیمت‌کاهی: mark down   واژه‌های مصوب حمل و نقل هوایی   سامانه سوخت‌پاشی: fuel injection system میله سوخت‌نما: dipstick سوخت‌نارسی: fuel starvation چندراهه سوخت: fuel manifold هواراهه سوخت: fuel vent دورریزی سوخت: fuel dumping آموزش گذار: transition training بازآموزی: recurrent training سوخت خزش: taxi fuel سوخت انتظار: holding fuel     واژه‌های مصوب آینده‌پژوهی پیش‌انگاری: anticipation خودنوگری: autopoiesis بینش‌وران: remarkable people گمانه‌زنی: conjecture پژوهش کنشی: action research سامانه پویا: dynamic system سامانه خودفرمان: autonomic system نوآیندی: emergence لبه آشوب: edge of chaos سوگیری روال‌نگر: normalcy bias   واژه‌های مصوب تغذیه بی‌چشایی: ageusia چربابه: chyle فهرست جانشینی: exchange list پربزاقی: sialorrhea آوند غذادهی: feeding container بیش فروگشت: hypercatabolism بیش دگرگشت: hypermetabolism بدجذبی: malabsorption بازآب‌رسانی: rehydration تن کارمایه: activity increment   واژه‌های مصوب حمل و نقل دریایی فراخوانی: muster گریزراه: escape route رهسپاری: proceed سرگردان: adrift بیرون‌اندازی: jettison ریزش: spill نفت‌زدایی: oil clearance نفت‌شویی: crude oil washing بیشینه چینش: stackweight نادرجا: off station   واژه‌های مصوب آمار راهبرد بهین: optimal strategy نمونه‌گیری سازوار: adaptive sampling نمونه‌گیری خوشه‌ای: cluster sampling بافت‌نگاشت دایره‌ای: circular histogram تابع زیست‌سنجشی: biometric function صورتک‌های چرنوف: chernoff faces چارک اول: first quartile چندک: quantile ریسه: run آماره کارا: efficient satistic