ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 19 دی 1399 ساعت 19:51 https://www.migna.ir/news/51981/اثرات-مثبت-منفی-اشتغال-مادر-فرزندان -------------------------------------------------- مادر شاغل عنوان : اثرات مثبت و منفی اشتغال مادر بر فرزندان -------------------------------------------------- زندگی امروز روند تغییرات خود را به سرعت طی می کند و در این عصر نقش زن بسیار قابل تامل است متن : امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است. زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی بعضا مجبورند با وجود مسئولیت های خوددر خانه و تربیت فرزندان ،مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا باشند.اشتغال زنان به عنوان يک پديده اجتماعي پيامدهاي متعددي در زمينه هاي خانوادگي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي دارد. در اين ميان از يکسو نقش آموزشي و تربيتيمادران در خانه و از سوي ديگر تغيير و تحولات سريع جامعه، پيشرفت هاي تکنولوژي و نياز به پرورش فرزنداني متفکر که قادر به رويارويي با دنياي غيرقابل پيش بينيباشند، اهميت اشتغال زنان را در مسايل مربوط به پرورش و تربيت فرزندان دوچندان مي سازد.در مورد اشتغال زنان، تاثیر آنها بر خانواده و تربیت فرزندان نظرات مختلف و حتی متناقضی وجود دارد و حتی سوگری ها و دیدگاه های منفی نیز شکل گرفته است. محدودیت هایی که اشتغال برای ایفای نقش مادری برایتان ایجاد می کند زنان باید بعنوان همسر، مادر و گرداننده خانواده نقش های متعددی به عهده گیرند. کی از مهم ترين نيازهای انسان که در بسياری از نظريه ها و پژوهش هایروانشناسی، جامعه شناسی، علوم سياسی و مديريت به آن اشاره شده است، نياز به امنيت و تعلق است. نقش خطیر و پر اهمیت مادران در تعلیم و تربیت فرزندان خود وهمین طور نقش مهم آن ها در ایجاد احساس ارزشمندی، درکودکان خود بر کسی پوشیده نیست. چیزی که مسلم است این است که مادران شاغل همانند مادران غیر شاغلنمی توانند بطور تمام و کمال به کودکان خود رسیدگی کنند زیرا مادر چندین ساعت از روز را جدای از فرزند به سر می برد و زمانی که بعد از سپری شدن این ساعاتبه فرزند میرسد خستگی ناشی از دنیای پر استرس بیرون و خستگی فکر و ذهنی به مادر اجازه نمی دهد که در آن ساعات باقی مانده روز به کودک رسیدگی کافی و لازم رانماید. از طرفی دیگر در آن زمان محدود باید مسئولیت خانه و خانه داری را نیز انجام دهد. نا منی رابطه تنگاتنگي با زندگي انسان و حتي موجوديت او دارد. اهميت مادربراي کودک تنها در رفع نيازهای او خلاصه نمی شود، بلکه همه احساس امنيت کودک وابسته به وجود مادر است. اهمیت داشتن برنامه ای منظم برای مادران شاغل مادران شاغلی کارهای خانه را مورد توجه محدودیت زمانی خود قرار داده اند و نه صرف زمان با فرزندانشان را، در تربیت فرزندان موفق عمل کرده و مادران خانه داردر تربیت فرزندان برتری نسبت به مادران شاغل نداشته اند، چه بسا اشتغال مادر ثاثیرات مثبتی بر تربیت و عملکرد فرزند داشته اند. این مادران شاغل با برنامه ای منظم،مناسب و فشرده، کارهای ضروری خانه را در برنامه هفتگی خود می گنجانند. محدودیت های مادر شاغل برای گذران وقت با فرزندش تاثیرات مثبت اشتغال مادر بر فرزند یکی از تاثیرات مثبت اشتغال مادران بر فرزندان به وضعیت روانی مادر برمی گردد. یک اشتغال زن، احساس هویت و روانی مثبت در او به وجود می آورد و موجبمی شود، مادر با احساس مفید بودن از سلامت و نشاط روانی بالایی برخوردار باشد که این ارتباط مستقیم بر روح و روان فرزند دارد. مادران شاغل به دلیل بر خورداری از وضعیت اقتصادی مناسب، بهتر می توانند نیازهای مادی کودک را بر طرف کنند، همچنین کودک با نیاز مادی اش، نیاز های دیگریچون احساس تعلق، احترام و عزت نفس را جستجو می کند و با رفع آن ها عزت نفس بالا تری پیدا می کند. شاغل بودن مادر می تواند در افزایش عزت نفس فرزند تاثیرمثبتی داشته باشد. عزت نفس حالتی است که در آن فرد خود را فردی ارزشمند می بیند که می تواند به گونه ای موفقیت آمیز با چالش های زندگی اش رو به رو شود و ارزش و لیاقت آن رادارد که شاد باشد.عزت نفس از جمله فاکتورهاي مهم بهداشت رواني در افراد جامعه محسوب مي شود که کمبود آن در زندگي فردي و اجتماعي اثراتي منفي را در روابط اجتماعي،خانوادگي، اشتغال و طول عمر افراد ايفا مي کند و از آنجايي که شکل گيري شخصيت افراد در دوران کودکي و نوجواني پايه گذاري مي شود توجه به اين موضوع درنوجوانان از اهميت برخوردار است. مادران شاغل نوجوانانی مسئولیت پذیر و مستقل تربیت می کنند. در پژوهشی دریافتند که نوجوانان دارای مادران شاغل درمقایسه با نوجوانی که مادران آنها خانه دارهستند، از احساس خود ارزشمندی، سازگاری، تعلق خاطر به خانواده و حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند. همچنین طی تحقیقاتی این نتیجه حاصل شد که اشتغالمادر تاثیر مثبتیروی سازگاری فرزند دارد. اشتغال مادر و تربیت دختری مستقل و خودکفا طی مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادند دریافتند که دختران بیشتر از پسران از داشتن یک مادر شاغل بهره می برند. دختران مادران شاغل نسبت به دختران مادران خانهدار از خود بسندگی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند و تمایل بیشتری به کار کردن دارند. همچنین فرزندان مادرانی که در رده های شغلیفرهنگی-مدیریتی هستند بهترین عملکرد تحصیلی را دارند. مشاغلی با جایگاه اجتماعی بالا زنانی که درمشاغل رده بالا فعالیت می کنند بیش ترین رضایت شغلی را دارند که این بر عملکرد آموزشی و رفتاری فرزندان شان تاثیر مثبتی گذاشته است. در مقابل تنششغلی مادران اثر نامطلوبی بر فرزندان دارد و هرچه مادر درمحیط کارش تنش کمتری داشته باشد، بهتر می تواند وظایفش را درخانه انجام دهد. اشتغال زنان به عنوان یک پدیده اجتماعی بر تربیت کودکان آن ها تاثیر می گذارد. در صورتی که شغل مادر از جایگاه اجتماعی، موقعیت فرهنگی و احساس روانی خوببرخوردار باشد می تواند منجر به افزایش احساس ارزشمندی و عزت نفس در کودکان شود. توصیه می شود مادران در درجه اول به فکر وضعیت عاطفی، مسائل اخلاقی و سلامت روانی خود و خانواده باشند و در صورت محقق شدن این امر به مواردی از قبیلاشتغال در خارج از خانه اهتمام بورزند.