ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 2 فروردين 1400 ساعت 1:22 https://www.migna.ir/news/52755/نمایش-خود-اینستاگرام-تباهی-زندگی -------------------------------------------------- عنوان : از نمایش خود در اینستاگرام تا تباهی زندگی فهیمه باهنر -------------------------------------------------- شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام بـه محلی بـرای حضور آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی متناسـب بـا زندگی اجتماعی سـلبریتی‌ها تبدیل شـده اسـت. متن : ظهور رسانه ها و تکنولوژي هاي نوین ارتباطی تغییرات قابل توجهی را در جوامع کنونی ایجاد کرده است. ایران به عنوان کشوري در حال توسعه، به دلیل ظهور رسانه هاي نوین و استفاده گسترده از آن ها دستخوش این تغییرات شده است. یکی از این تغییرات، تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ تصویري و استفاده گسترده تر از نمادها و نشانه ها است؛ نمادهایی که کم کم جانشین گفتار می شوند. ژان بودریار از نظریه پردازان پست مدرنیته معتقد است ما در عصري به سر میبریم که در آن بنیان جامعه دیگر بر اساس تبادل کالاهاي مادي نیست، بلکه نشانه ها و نمادهاي قراردادي، که با نظام رمزگان خاص خود بیان می شوند، به مثابه کالاهایی براي تبادل وارد عرصه جامعه شده اند. امروزه در جامعه اي زندگی می کنیم که فرهنگ تصویري، رشد یافته است. تصویر جایگاهی محوري براي ایجاد هویت یا کسب اطلاع شده، فرآورده هاي هنري و تصویري اهمیت یافته، تولید و پخش تصاویر وضوح بالا پیدا کرده و حتی فناوري هاي تصویري بسیار دگرگون کننده به وجود آمده است. گافمن در کتاب نمود خود در زندگی روزانه، نظریه اي را با نام نظریه نمایشی مطرح می کند. طبق این نظریه انسانها در زندگی روزانه خود براي دیگران، که گافمن آنها را حضار نامیده است، ایفاي نقش می کنند. به عقیده گافمن، انسانها تمایل دارند تصویري از خود به دیگران نشان دهند که تصور می کنند دیگران از آنها انتظار دارند و در یک موقعیت خاص، این تصاویر مناسب تر از تصویر واقعی آنها است. شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام نیز به عنـوان یکـی از مهم تریـن مصادیـق ایـن امـر، بـه محلی بـرای حضور آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی متناسـب بـا زندگی اجتماعی سـلبریتی ها تبدیل شـده اسـت. در واقع این فضا، صحنه نمایش کامل تري نسبت به صحنه نمایش رو در روست، چرا که کنترل بیشتري بر شیوه هاي نمود خود وجود دارد. بدین ترتیب می توان این صحنه را جاي مناسب تري براي دریافت شیوه هاي بروز خود و ارزش هاي مرجح جوانان دانست. دیدن کودکان و نوجوانان زیبا در صفحات اینستاگرام که از بدو تولدشان ساخته شده و والدین شان مدیریت می کنند، چالش هایی ایجاد کرده که حریم شخصی آنان را زیرسوال می برد. همین امر سبب می شود امروزه موجی از نوجوانان با آشفتگی هویتی را داشته باشیم که در صورت نپرداختن به آنان در آینده انواع اختلالات روانی گریبان گیر آنان شود. در این میان نکته ای که حائز اهمیت است، تباهی و اضمحلال خانواده ها در اثر تاثیرپذیری از سبک زندگی معرفی شده توسط فعالان ایسنتاگرام است. استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی، میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است. ضمن اینکه استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم ها در خانواده ها شده و حتی در مواردی منجر به بروز اختلافات تا سرحد طلاق و جدایی نیز شده است. ارتباط گرفتن هر یک از زوجین با افراد غریبه و حتی افرادی از جنس مخالف در دوستان و آشنایان منجر به کاهش سطح اعتماد در بین آنها می شود و با کاهش سطح اعتماد در خانواده، آرامش خدشه دار شده و در نهایت نهاد خانواده با بحران روبه رو می شود. از سوی دیگر، مقایسه ها و حسادت هایی که در سطح فردی و خانوادگی توسط دنبال کنندگان صورت می گیرد، سبب می شود زوجین دائم درگیر رقابت های تخریب کننده باشند. درواقع زوجین بسیاری با مراجعه به مراکز روان شناسی و مشاوره خواهان طلاق هستند، که یکی از علت های تصمیم آنان به طلاق، همین مسئله چشم و هم چشمی ها و به رخ کشیدن سبک های زندگی لاکچری توسط افراد معروف است. همچنین آسیب دیگر وارده توسط اینستاگرام بر خانواده ها تربیت فرزندان است. به عبارتی نسل آینده ما بچه هایی هستند که یا به دلیل توجه زیاد استقلال ندارند یا به دلیل بی توجهی مفرط غرق در انزوا و آسیب هستند. از منظر آسیب شناسی نیز بچه هایی که خانواده ای صمیمی ندارند به دلیل الهام گرفتن از جمع های ناباب دوستی، وارد دنیای جرم می شوند. انگشت شمارند بچه هایی که خانواده ای خوب و مناسب دارند. نبود این صمیمیت در دختران و پسران نیز نمود متفاوتی دارد، این مشکل پسران را جذب گروه های دوستی و دختران را جذب دوستی های خیابانی می کند. بنابراین اینستاگرام شکافت نسلی را بیشتر کرده و میزان صمیمت درخانواده ها را کمتر کرده است. چراکه هرکدام از اعضای خانواده درگیر صفحات شخصی خودشان هستند. بنابراین می بینیم که اینستاگرام چگونه بر زندگی فردی و خانوادگی هرکدام از ماها تاثیر گذاشته است. تاثیری که اگر از آن غافل شویم می تواند زندگی ما را نابود کند. فهیمه باهنر (دانشجوی دکتری مشاوره)