ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 28 آبان 1395 ساعت 22:41 https://www.migna.ir/note/39165/اخلاق-حرفه-صیانت-سلامت-صنفی -------------------------------------------------- عنوان : اخلاق حرفه ای و صیانت از سلامت صنفی -------------------------------------------------- به منظور صیانت از سلامت صنفی و اعتبار و برند همه روان شناسان و مشاوران و حقوق مراجعان به طور توامان، نظارت بر پایبندی به اخلاق حرفه ای، رسالت خطیر سازمان نظام و حرکت در جهت اعتلای جایگاه روان شناسی و مشاوره کشور است. متن : اخلاق حرفه ای، اخلاق غیر حرفه ای *دکتر منصوره نیکوگفتار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور - میگنا: ملاکهای اخلاق حرفه ای همان معیارها، ارزشها و استانداردهای هر جامعه افزون بر ضوابط و ملاکهای شغلی است و شامل همه بایدها و نبایدهایی است که شاغلان در یک شغل به آن باور دارند و آن را معیار اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن یک عمل می دانند. بخشی از رسالت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، نظارت بر رعایت اخلاق حرفه ای و صیانت از حقوق مراجعان است موضوعی که بتدریج از متن به حاشیه رانده شده و از اصول حرفه به فروع آن بدل شده است. بر مدار اخلاق ماندن و حرفه ای عمل کردن شامل استلزاماتی است از جمله آنکه: ✅ اخلاق حرفه ای حکم می کند که اگر در موضوعی فاقد آگاهی و مهارت کافی هستیم برای صیانت از حقوق مراجع و حفظ صلاحیت حرفه ای خود، مراجع را به فرد صاحب صلاحیت دیگری ارجاع دهیم ✅ اخلاق حرفه ای حکم می کند مسئولیت گفتار و رفتار خود را در قبال مراجع بپذیریم و تمام توان و حسن نیت خود را جهت کمک به مراجع دردمند مصروف داریم ✅ اخلاق حرفه ای حکم می کند که جهت ارتقاء شایستگی های حرفه ای و به روز کردن دانش خود و استفاده از آخرین دستاوردهای روانشناختی بکوشیم. و قس علهذا... با این حال، گاه می توان از میان درمانگران و مشاوران که به شمار اندک اند ولی شعاع تخریب شان وسیع، جماعت قلیلی را یافت که مصداق عالم بی عمل و زنبور بی عسلند و تعدی شان به ساحت مراجع بی دفاع و آسیب پذیر، جفا به نام و جایگاه قاطبه روان شناسان و مشاوران باتقوا و فرهیخته است، و چه بسا، تبیین شان از اخلاق، شسته رفته تر از کلبرگ باشد و تفسیرشان از همدلی موجه تر از آدلر. اما دانستن اینکه چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، چه فعلی اخلاقی و چه فعلی غیر اخلاقی است کافی نیست و گاه در عمل با شکاف عمیقی بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی روبرو هستیم که در حوزه روان شناسی و مشاوره بسیار آسیب زننده است. از این رو به منظور صیانت از سلامت صنفی و اعتبار و برند همه روان شناسان و مشاوران و حقوق مراجعان به طور توامان، نظارت بر پایبندی به اخلاق حرفه ای، رسالت خطیر سازمان نظام و حرکت در جهت اعتلای جایگاه روان شناسی و مشاوره کشور است. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید (سوره اسرا آیه ۷)