ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 26 بهمن 1393 ساعت 20:01 https://www.migna.ir/news/29364/دفترچه-سئوالات-ارشد94-مجموعه-روان-شناسي -------------------------------------------------- عنوان : دفترچه سئوالات ارشد94 + مجموعه روان شناسي -------------------------------------------------- دفترچه سوالات آزمون‌ ورودي تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1394را مي توانيد از لينك هاي زير دريافت نماييد : متن : كليك كنيد:  مجموعه روان شناسي دانلود دفترچه ارشد 94 مجموعه روان شناسي - كد 1133 - ميگنا : سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان سنجش قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است: لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي دانلود 1102 - مجموعه علوم جغرافيايي دانلود 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي دانلود 1104 - مجموعه زبان عربي دانلود 1105 - مجموعه علوم اقتصادي دانلود 1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي دانلود 1107 - مجموعه تاريخ دانلود 1108 - مجموعه علوم اجتماعي دانلود 1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني دانلود دانلود دفترچه زبان آلماني و فرانسه 1110 - مجموعه زبان شناسي دانلود 1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1 دانلود 1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2 دانلود 1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3 دانلود 1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4 دانلود 1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5 دانلود 1116 - مجموعه فلسفه دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1117 - مجموعه علوم تربيتي /1 دانلود 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي دانلود 1120 - مجموعه زبان فرانسه دانلود 1121 - مجموعه زبان انگليسي دانلود 1122 - مجموعه زبان روسي دانلود 1123 - مجموعه علوم تربيتي /2 دانلود 1124 - مجموعه زبان الماني دانلود 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي دانلود زبان فرانسه  1126 - مجموعه حقوق دانلود 1127 - مجموعه ايرانشناسي دانلود 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی) دانلود 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری) دانلود 1129 - زبان وادبيات اردو دانلود 1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل دانلود 1131 - مجموعه مطالعات جهان دانلود 1132 - مجموعه باستان شناسي دانلود 1133 - مجموعه روانشناسي دانلود 1134 - مجموعه حسابداري دانلود 1137 - مطالعات زنان دانلود 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي دانلود 1139 - مددكاري اجتماعي دانلود 1140 - پژوهش علوم اجتماعي دانلود 1142 - مجموعه مديريت دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1143-مجموعه روان شناسی (2) دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1146 - مجموعه محيط زيست دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1148 - مجموعه مديريت اجرايي دانلود 1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي دانلود 1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك دانلود 1155 - اطلاعات استراتژيك دانلود 1156 - اماد دانلود 1157 - مديريت بحران دانلود 1201 - مجموعه علوم زمين دانلود 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1203 - مجموعه شيمي دانلود 1204 - مجموعه فيزيك دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1205 - مجموعه فوتونيك دانلود 1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي دانلود 1207 - اماروكاربردها دانلود 1208 - رياضيات وكاربردها دانلود 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر دانلود 1213 - زيست شناسي -علوم گياهي دانلود 1214 - زيست شناسي -علوم جانوري دانلود 1215 - محيطزيست دريا دانلود 1216 - مجموعه زيست شناسي دريا دانلود 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/ دانلود 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم دانلود 1219 - مجموعه علوم شناختي دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1251 - مجموعه مهندسي برق دانلود 1253 - مجموعه مهندسي نفت دانلود 1255 - مجموعه مهندسي پليمر دانلود 1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي دانلود 1257 - مهندسي شيمي دانلود 1259 - مجموعه مهندسي صنايع دانلود 1262 - مديريت درسوانح طبيعي دانلود 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري دانلود 1264 - مجموعه مهندسي عمران دانلود 1266 - مجموعه دريانوردي دانلود 1267 - مجموعه مهندسي مكانيك دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1268 - مجموعه مهندسي معدن دانلود 1272 - مجموعه مهندسي مواد دانلود 1273 - نانوفناوري -نانومواد دانلود 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر دانلود 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا دانلود 1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي دانلود 1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف دانلود 1285 - مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي دانلود 1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ دانلود 1287 - مهندسي طراحي محيطزيست دانلود 1288 - مديريت نساجي دانلود 1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز دانلود 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت دانلود 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني دانلود 1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست دانلود 1294 - مجموعه ايمني صنعتي دانلود 1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري دانلود 1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب دانلود 1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات دانلود 1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي دانلود 1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني دانلود 1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي دانلود 1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري دانلود 1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك دانلود 1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور دانلود 1310 - مهندسي توليدات گياهي دانلود 1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات دانلود 1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب دانلود 1313 - مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي دانلود 1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي دانلود 1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي دانلود 1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست دانلود 1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانلود 1321 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان دانلود 1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي دانلود 1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي دانلود 1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي دانلود 1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي دانلود 1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز دانلود 1327 - مديريت كشاورزي دانلود 1328 - مهندسي فضاي سبز دانلود 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري دانلود 1351 - طراحي شهري دانلود 1352 - مجموعه معماري دانلود 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي دانلود 1356 - نمايش عروسكي دانلود 1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما دانلود 1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي دانلود دفترچه شماره 1 دانلود دفترچه شماره 2 1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي دانلود 1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي دانلود 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري دانلود 1362 - طراحي صنعتي دانلود 1363 - فرش دانلود 1364 - طراحي پارچه ولباس دانلود 1501 - انگل شناسي دامپزشكي دانلود 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي دانلود 1504 - بافت شناسي دامپزشكي دانلود 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي دانلود 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي دانلود 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي دانلود 1509 - بيوشيمي باليني دانلود 1510-سم شناسی دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح چهارشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر چهارشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح پنجشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر پنجشنبه دانلود زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - عصر پنجشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح جمعه دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر جمعه   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور