ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 8 فروردين 1392 ساعت 14:09 https://www.migna.ir/news/16872/تقویم-آزمون-های-علوم-پزشکی-سال-92-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 92 منتشر شد -------------------------------------------------- مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ را منتشر کرد و بر اساس آن اولین آزمون، کنکور دستیاری تخصصی پزشکی در اردیبهشت ماه و آخرین آن آزمون پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در اسفندماه است. متن : به گزارش مهر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼصی ﭘﺰﺷﻜﻲ 5 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه 92 برگزار می شود. آزﻣﻮن ﻛﺘبی پذیرش دوره های تکمیلی ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در 26 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه و هفدهمین دوره آزمون MHLE یا آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ نیز 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در 9 خردادماه 92 آزﻣﻮن ﺑﻬﺪاﺷت کاران دﻫﺎن و دندان و در روزهای 9 و 10 خردادماه نیز آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ برگزار خواهد شد. آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ داروﺳﺎزی و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 6 تیر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 13 تیرماه برگزار می شود. آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺮي) در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 13 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎي دﺳﺘﻴﺎران دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی نیز در 16 تیرماه برگزار خواهد شد. در مردادماه نیز یک آزمون علوم پزشکی برگزار می شود که از آن جمله می توان به برگزاری هجدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 31 مرداد اشاره کرد. همچنین در شهریورماه سه آزمون بزرگ علوم پزشکی برگزار خواهد شد. 4 شهریور آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻮرد) ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، 14 شهریور نیز آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و همزمان آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) برگزار خواهد شد. آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ نیز 16 آﺑﺎن ماه 92 برگزار خواهد شد. نوزدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 30 آبان برگزار می شود و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 7 آذر برگزار می شود. در بهمن ماه نیز دو آزمون بیستمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 3 بهمن و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در 17 ﺑﻬﻤﻦ برگزار می شود. آخرین آزمون سال 92، آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) است که در 15 اﺳﻔﻨﺪماه برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن "ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ" در ﺳﺎل 93 روز ﭘﻨجشنبه 4 اردیبهشت 93 تعیین شده است که به صورت احتمالی خواهد بود.