ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 12 آذر 1398 ساعت 13:00 https://www.migna.ir/news/49020/معلولان-فشارهای-روانی-تحمل-می-کنند -------------------------------------------------- عنوان : معلولان چه فشارهای روانی را تحمل می‌کنند؟ -------------------------------------------------- یک روانشناس کودکان گروه استثنایی با بیان اینکه معلولان علاوه بر مشکلات ناتوانی و کم‌توانی جسمی، فشارهای روانی زیادی را نیز متحمل می‌شوند، می‌گوید: به طور کلی میزان و درجه فشار روانی که معلولان تجربه می‌کنند به میزان نقص و آسیب، میزان برخورداری از حمایت‌های سازمان‌های ذی نقش و نوع نگاه جامعه بستگی دارد اما با این وجود معلولانی که بر اثر حوادث، دچار ناتوانی می‌شوند نسبت به معلولان مادرزادی، فشار روانی بیشتری تحمل می‌کنند. متن : میگنا: سعید رضایی گفت: با بیان اینکه براساس آمار سازمان جهانی بهداشت دو الی سه درصد از افراد کشورهایتوسعه یافته و در حال توسعهدارایویژگی های استثنایی و خاصهستند، اظهار کرد: هدف از نام گذاری روز جهانی معلولان، آگاه سازی عمومی و ارتقاء سطح نگرش و ذهنیت آحاد مردم نسبت به معلولیت است. وی با بیان اینکه انسان ها باید بپذیرند که فاصله آنها با معلولیت به آنیبستگی دارد و ممکن است هر فردی دچار معلولیتشود، یادآور شد: افرادی که دچار ناتوانی ذهنی و جسمی هستند، علاوه بر مشکل ناتوانی و کم توانی،فشارهای روانی و اجتماعی زیادی که ناشی از این ناتوانی به آنها وارد می شود راتحمل می کنند. در این میان نیز هر وجدان بیداری با دیدن و شنیدن مشکلات آنها احساس ناراحتی و ترحم دارد؛ احساساتی کهزندگی فردی، اجتماعی و روانی معلولانرا تحت تاثیر قرار می دهد، لذا بهتر است افراد جامعه به جای احساس ترحم، توانایی و باورهای آنها را باور داشته باشند. این روانشناس در ادامهدرباره فشارهای روانی که به معلولان وارد می شود، اظهار کرد: بهطور کلیمیزان و درجه فشار روانیکه معلولان تجربه می کنند براساسمیزان نقص و آسیب، میزان برخورداری از حمایت های سازمان های ذی نقشو نوع نگاه جامعه متفاوت است.بی تردید افرادی که بر اثر حوادثی به یکباره دچار ناتوانیمی شوند نسبت به افرادی که به صورت مادرزادی دچار معلولیت شده اند فشار روانیبیشتریتحمل می کنند. رضایی با اشاره به اینکه ناشنوایان و نابینایان نیز که دچار نوعی نقصحسی هستند، بیش از معلولان دیگرفشارهای روانی (مجموعه ای از ناکامی هاکه عموما در قالب استرس،افسردگی و اجتماع گریزی در فرد ظهورمی کند) را تحمل می کنند، ادامه داد: کانال های حس شنیداری و دیداری در تکمیل دانش و دانایی و حضور در موقعیت های اجتماعی بسیار موثر است و از آنجایی که نابینایان و ناشنوایان در مقایسه با افراد عادی کمتر از موهبتبرقراری تعاملات سازنده با محیط و دنیای اطراف برخوردارند، ترجیح می دهند کهاز اجتماع کناره گیری کنند. وی با تاکید بر اینکه معلولان به آموزش مهارت های اجتماعی،ارتباطی و تعاملی نیازمندند، افزود: بسیاری از افرادی که دچار مشکلات جسمی و ذهنی هستند، سال ها با بیماری و معلولیت خود دست و پنجه نرم می کنند واز جامعه ایکه به آن تعلق دارنددور هستند. همین موضوع باعث می شود آنهابسیاری از فرصت های طلاییاجتماعی و تعاملی شان را از دست بدهند به همین دلیللازم است سازمان هایی مانند سازمان بهزیستیدر غالب کلاس های آموزشی واجتماعی،مهارت ها و تعاملات این دسته از افرادرا تقویت کنند. رضایی در ادامه با اشاره به چگونگی تشخیصمشکلات معلولان بیان کرد: برای درک مشکلاتمعلولان، در ابتدا باید مرجع احساس ناتوانی و ناکامی، فضای زندگی، شرایط برخورداری از امکانات و... را جستجو و سپس نظام باوری، انگیزشی،هیجانی و عاطفی آنها را تقویتکرد تا از این طریقفشار و هیجانات روانی آنها کنترل و مهار شود. در این راستا سازمان بهزیستی و دیگر سازمان های ذی نقش نیز باید از طریق ایجاد تشکل های شغلی،حرفه آموزی و...برای حضور پررنگ معلولاندر اجتماع فرصتی فراهم کنند، زیرا حضور معلولان در اجتماع بهانه ای برای رهایی از فشارهای روانی آنها است. وی ادامه داد: اینکه معلولان طی زندگی شان می توانند موفقیت های بسیاری کسب کنند،واقعیتغیرقابل انکاری است. معلولان بسیاریهستند که با انجام کارهای بزرگ توانسته اند برگی از تاریخ را به نام خود رقم بزنند و نسبت به افراد عادی تاثیر بالایی در رشد و پیشرفت جامعه شان داشته باشند.