ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 17 خرداد 1398 ساعت 10:30 https://www.migna.ir/news/47428/عواملی-باعث-فرسودگی-شغلی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : چه عواملی باعث فرسودگی شغلی می‌شود؟ -------------------------------------------------- یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که عدالت سازمانی و استرس شغلی و جو اخلاقی و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، زوال شخصیت‌) تاثیر دارد، اما ویژگی‌های شخصیتی بر فرسودگی شغلی تاثیر ندارد. متن : میگنا: میثم ابن النصیر، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان به "بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری: مورد مطالعه، شرکت گاز استان اصفهان " پرداخت. بر اساس این تحقیق، در سال های اخیر توجه روان شناسان کار و سازمانی معطوف، به علل و آثار فرسودگی شغلی شده است که در زندگی بشر تأثیر بسزایی داشته است و زندگی افراد را تحت شعاع خود قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی انجام گرفت. این تحقیق از روش پژوهش، توصیفی ، همبستگی از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد ۲۱۰ نفر از تمام کارکنان شرکت ملی گاز شهر اصفهان، بر اساس آمار سال ۱۳۹۷ انتخاب شدند. مطابق با فرمول کوکران تعداد نمونه، ۱۲۰ نفر به دست آمد. برای تحلیل فرضیه ها از روش مدل رگرسیونی با استفاده از نرم افزار SPSS21 و برای مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS3.2.6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدالت سازمانی و استرس شغلی و جو اخلاقی و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، زوال شخصیت ) تأثیر دارد، اما ویژگی های شخصیتی بر فرسودگی شغلی تأثیر ندارد و فرسودگی شغلی نقش واسطه ای بین عدالت و هزینه های سازمانی و شخصی و نقش واسطه ای بین رضایت شغلی و هزینه های سازمانی و شخصی دارد و علاوه بر این، فرسودگی شغلی نقش واسطه ای بین استرس شغلی و هزینه های سازمانی و شخصی دارد.