ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 20 آبان 1392 ساعت 22:13 https://www.migna.ir/news/20375/انتصاب-مديركل-جديد-آموزش-وپرورش-استان-كهگيلويه-بوير-احمد -------------------------------------------------- عنوان : انتصاب مديركل جديد آموزش وپرورش استان كهگيلويه و بوير احمد -------------------------------------------------- طي حكمي از سوي دكتر فاني وزير آموزش و پرورش ، هادي زارع پور به عنوان مديركل جديد آموزش وپرورش استان كهگيلويه و بوير احمد جایگزین طاهری، منصوب شد . متن : معاون پرورشي وفرهنگي وزارت آموزش وپرورش درآئين توديع ومعارفه مديركل آموزش وپرورش كهگيلويه وبويراحمد گفت:محورتوسعه نيروي انساني است كه دراختيار معلم است و با اين شرايط معلم اساس توسعه است. استان،حميدرضاكفاش گفت:براي پرورش فرزندان روحانيون ومربيان هم نقش معلم رادارند وبايد تكريم شوند. وي بااشاره به اينكه مديريت درآموزش وپرورش از پائين به بالاست گفت:نقش مديرمدرسه بعنوان برنامه ريز اصلي درتعليم وتربيت فرزندان از نقش مسئولان ومتوليان وزارت آموزش وپرورش كمتر نيست. معاون پرورشي وفرهنگي وزارت آموزش وپرورش گفت:براي ارتقاء فعاليتها درآموزش وپرورش 12بندكاري تعريف شده كه بايد درقالب كارگروههاي مختلف به آنها پرداخته شود. وي بااشاره به اينكه بايد فعاليتهاي تربيتي باشناسايي دانش آموزان نيازمند اجرا شود گفت: بايددرآموزش وپرورش به تربيت جامع بپردازيم ودراين بستر بايد از نخبگان وفرهيختگان استفاده كنيم. آقاي كفاش گفت:فلسفه وجودي آموزش وپرورش به گونه اي است كه نبايد تربيت دران يك جانبه باشد.