ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 13 شهريور 1394 ساعت 2:19 https://www.migna.ir/news/32877/برخورد-واقع-بینانه-پدیده-دوستی-دختران-پسران -------------------------------------------------- بپذیریم، بشناسیم، مدیریت کنیم! عنوان : برخورد واقع بینانه با پدیده دوستی دختران و پسران -------------------------------------------------- با این بیان چون دوستی جوانان با جنس مخالف ریشه در طبیعت انسانی آنها دارد و واقعیتی است که با جلوه‌گری‌های مثبت و منفی خود را بر ما می‌نمایاند و تحمیل می‌کند، نه می‌توان با این کشش تند و بهنجار مبارزه کرد و نه درست است که عنان این میل سرکش را در اختیار خود جوانان قرار داد. متن : دکتر محمود گلزاری در سرمقاله این شماره از گرایش مسئولان سیاسی و اجتماعی و کارشناسان فرهنگی و علمی، در رابطه با «دوستی با جنس مخالف» با شما سخن می‌گوید. آنان که میدانند، هیچ کاری برای آگاهی و آموزش دیگران نمیکنند و آنان که نادانند هیچ کوششی در آموختن ندارند، چنان که گویی واقعیت بیش از اوهام آنان را میترساند. (آلندی) ایران جزو جوانترین کشورهای دنیاست. بیش از 20 درصد جمعیت این سرزمین در گروه سنی 15- 25 سال قرار دارند. عدهی دانشجویان مانزدیک چهار و نیم میلیون نفر است. بیشتر افراد مجرد هستند و در دانشگاههای مختلف در کنار هم به تحصیل میپردازند. در متن دگرگونیهای جسمی و روانی و با آمیزهی شورمندانهی جوانی و عشق است که دوستی با جنس مخالف و پیوند با او پیدا میشود و نخست شعلههای خود را در وجود جوان برمیافروزد و پس از آن آتش به خرمن آرامش خانواده و سنتهای جامعه میزند! پیشینهی درازآهنگ این دلداگیّ که یافتههای استوار روانشناسی مهر تأیید بر آن میزند، میرساند که هیچ زمان و مکانی را نمیتوان نشان داد که از گرمی عشق و زمزمه عشاق خالی باشد! با این بیان چون دوستی جوانان با جنس مخالف ریشه در طبیعت انسانی آنها دارد و واقعیتی است که با جلوهگریهای مثبت و منفی خود را بر ما مینمایاند و تحمیل میکند، نه میتوان با این کشش تند و بهنجار مبارزه کرد و نه درست است که عنان این میل سرکش را در اختیار خود جوانان قرار داد. ‌ی زیبایی و شکوه، دوران نابخردی و بی‌ی علی (ع): «آرزومند بیش از توان»، « سوداگر غرور» و « به خاک افتاده شهوت‌ی جنسی، نیرومندترین کششی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است، به گونه‌های بارز کریمه‌الانسان ضعیفا»(نساء، 28) را ناتوانی آدمی در برابر سرکشی‌اند و نیایش «پروردگارا چیزی که در توان ما نیست بر گرده ما منه»(بقره، 286) را درباره‌اند. ‌اند و هشدارها داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌    ‌ها و قرارهای عاشقانه این همه جوان شاداب و پرشور که وجودشان پر از کشش و التهاب به جنس مخالف است چگونه می‌‌ای داریم؟ به نظر می چشم را بر واقعیت نمایان و رو به گسترش این پدیده، با همه‌هایی که از نظر فردی‌آورد می‌دانند که هر کس به نحوی با آن برخورد می‌رفت از گرفتاری‌گشاید. گروه دوم‌آورند و از عقب‌های بزرگ‌نظری‌ریزان حکومتی به شـــدت انتقاد می‌گیرند و آنها را از قافله تمدن دور نگاه می ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهم این است که مدافعان دیدگاه اعتدالی، جز نقد و رد سایر نظر‌دادن روابط دختران و پسران، همسو با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌