ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 شهريور 1397 ساعت 14:54 https://www.migna.ir/article/45289/رفتارهاي-پرخطر-بين-نوجوانان -------------------------------------------------- عنوان : رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان -------------------------------------------------- رشد سريع جسماني در دوره نوجواني که البته با رشد شناختي و اجتماعي مناسب همراه نيست و نيز بالاتر بودن ويژگيهايي همانند خطرپذيري و هيجان خواهي در اين دوره نسبت به دوره هاي ديگر عمر، مي تواند زمينه هاي درگيرشدن نوجوانان در رفتارهاي پرخطر گوناگون را فراهم نمايد. به دليل ضرورت شناخت شيوع اين رفتارها در نوجوانان جهت برنامه ريزي، اين مقاله با هدف همه گيرشناسي رفتارهاي پرخطر در ميان دانش آموزان نوجوان ارائه مي گردد. متن : ميگنا: افزایش رفتارهاي پرخطر و آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان یکی از خطراتی است که روان شناسان و جامعه شناسان نسبت به آن هشدار می دهند و در تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده برخی رفتارهاي پرخطر از جمله گرایش به مصرف سیگار و قلیان، ارتباط با جنس مخالف و کتک کاری در بیرون از خانه، همه گیرترین رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان گزارش شده است. مقدمه نوجوانان با مسائلي درگير هستند كه ويژه خود آنهاست. از جمله رشد و تحول سريع،رسش جسمي،اجتماعي و روان شناختي(كه البته همگي به طور همزمانرخ نمي دهد). رسش جنسي و نيز آغاز فعاليت هاي جنسي،كمبود دانش مهارت مورد نياز براي تصميم گيري درست در بسياري از موارد ،الگوي فكري كه در ان برآورده كردن نيازهاي آني بر تلاش براي دستيابي به هدفهاي طولاني مدت برتري دارد و نيز آغازگري رفتارهايي كه ممكن است به صورت عادتهاي همه زندگي درايند،عادتهايي كه گاه بيماريها و مشكلاتي را براي همه زندگي پديد مي آورند(پراجاپاتي و همكاران،2011) همچنين در حالي كه در دوره نوجواني تغييرات اساسي در رشد نوجوانان رخ مي دهد، هنوز تا بلوغ كامل راه زيادي است. بررسي هاي عصب شناختي نشان مي دهد كه تا اوايل 20سالگي رشد كامل نيست و توان تصميم گيري و تفكر آينده نگرانه هنوز به طور كامل رشد پيدا نكرده است. بنابراين در حالي كه نوجوانان وارد نقش هاي بزرگسالي مي شوند و از نظر جسمي بزرگ به نظر مي آيند اما هنوز به طور كامل له افزارهاي مورد نياز براي برخورد با چالش ها و تكليف هاي دوره بزرگسالي مجهز نيستند(گارمن و بوش، 2007). هنگامي كه ناآماده بودن يك نوجوان از نظر ابزارهاي موردنياز براي برخورد با مسائل با ويژگي هايي از دوره نوجواني همراه مي شود كه در بسياري از موارد وي را به سوي رفتارها و كارهاي خطرناك و پردردسر مي كشاند اهميت توجه به اين دوره روشن تر مي شود . در واقع نوجوانان در كنار مسائل هويتي،جنسيتي،مسائل مربوط به رابطه با دوستان،مسائل درسي و مانند آن، به دنبال تجربه چيزهايي هستند كه از رويه هاي زندگي افراد بزرگسال پيرامون خود دريافت مي كنند و يكي از آنها مي تواند تجربه رفتارهاي پرخطري همانند مصرف مواد باشد(نقل از ميلر،2006) و براساس نظر اليكسون(2005) بسياري از نوجواناني كه مصرف مواد را تجربه مي كنند، ساير رفتارهاي پرخطري همچون رفتارهاي ضداجتماعي،بزهكاري و رفتارهاي پرخطر جنسي را نيز تجربه مي كنند، رفتارهايي كه پيامدهاي بالقوه خطرناكي براي فرد به همراه دارند(نقل از فلدستين و همكاران،2006). براي نمونه مشكل اعتياد به مواد يا مصرف مواد يكي از مشكلات فردي-اجتماعي اساسي است كه در كنار پيامدهاي جسماني و رواني براي فرد،سلامت اجتماعي،اقتصادي،سياسي و فرهنگي جامعه را نيز مورد تهديد قرار مي دهد(سهرابي،1369). الكل مي تواند به برخي از اساسي ترين عضوهاي بدن مانند مغز،كبد و معده آسيب وارد كند. و سيگار و قليان مي توانند موجب سرطان،بيماري قلبي و بسياري از بيماري هاي ديگر شود(بك و همكاران،1380) امروزه از سوء مصرف مواد و ديگر رفتارهايي كه بر رشد و بهزيستي عمومي نوجوانان اثر منفي مي گذارند يا از پيروزي و موفقيت و نيز از رشد آينده شان جلوگيري مي كنند، به نام رفتارهاي پرخطر ياد مي شود. به بيان ديگر، رفتارهاي پرخطر هم دربرگيرنده رفتارهايي است كه مي تواند آسيب هاي آتي جسماني پديد آورند(مانند زدوخورد) و هم رفتارهايي كه پيامدهاي منفي رواني به همراه دارند(مانند سوء مصرف مواد). رفتارهاي پرخطر همچنين مي توانند از راه آسيب رساني به رشد طبيعي يا جلوگيري از پرداختن و درگيرشدن در تجربه هاي معمول متناسب با سن، بر نوجوانان اثر بگذارد . براي نمونه بارداري مي تواند از به پايان رساندن تحصيلات و پديد آوردن روابط دوستانه نزديك با همسالان جلوگيري كند(گازمن و بوش،2007) پيشينه تجربي يافته هاي به دست آمده در آمريكا در سال 2011 در زمينه ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان دبيرستاني نشان مي دهد كه بطور كلي بسياري از دانش آموزان اين دوره درگير رفتارهاي پرخطري هستند كه بهداشت روان و سلامت جسم آنها را تهديد مي كند و مهمترين علت مرگ افراد 10 تا 24ساله كشور امريكا است. درطي 30روز پيش از انجام پژوهش 32/8درصد دانش آموزان متوسطه كشور امريكا در حال رانندگي پيامك يا ايميل فرستاده بودند، 38/7درصد الكل نوشيده بودند و 23/1درصد از ماري جوانا استفاده كرده بودند. در طول يك سال پيش از انجام پژوهش، 32/8درصد آنان دعوا و كتك كاري كرده بودند، 20/1درصد در مدرسه قلدري كرده بودند و 7/8درصد نيز اقدام به خودكشي كرده بودند. نزديك به نيمي از آنان(47/4درصد) در طول عمرشان رابطه جنسي را تجربه كرده بودند. 33/7درصدشان در سه ماه پيش از انجام پژوهش رابطه جنسي داشتند(از نظر جنسي فعال بودند) و 15/3درصد در طول زندگي شان نيز با 4نفر يا بيشتر رابطه جنسي داشتند. از ميان كساني كه از نظر جنسي فعال بودند. 60/2درصد در آخرين رابطه جنسي شان از كاندوم استفاده كرده بودند. همچنين در طي 30روز پيش از انجام پژوهش، 18/1درصد دانش آموزان مورد بررسي سيگار كشيده بودند(مركز مهار و پيشگيري بيماري.Centers for Disease Control and Prevention 2011). پژوهش اليكسون(2000) در آمريكا نشان داد كه از هر پنج نفر دانش آموز دبيرستاني يك نفر سيگار مي كشد، 30درصد الكل مصرف مي كنند و 16درصد مواد غيرقانوني مصرف كرده اند. همچنين براساس يافته هاي او بيش از نيمي از دبيرستانهاي آمريكا رابطه جنسي دارند كه بيشترشان از كاندوم استفاده نمي كنند و در خطر ابتلا به ايدز هستند. سالانه حدود يك ميليون دانش آموز باردار مي شوند كه بسياري از آنها ازدواج نكرده بودند. براساس پژوهش پروجاپاتي و همكاران(2011) در هند، حدود 13درصد نوجوانان مورد بررسي از نظر جنسي فعال بودند كه از اين ميان 36درصد در رابطه جنسي از كاندوم استفاده كرده بودند و 22درصد عادت به خودارضايي داشتند. سوءمصرف مواد(آن هم بيشتر به صورت تنباكوي جويدني با 69درصد)تنها در 16درصد پسران ديده شد. براساس بررسي بسكين و همكاران (2006) در زمينه رفتارهاي پرخطر،دوره هاي پاياني نوجواني و آغاز جواني به عنوان زمان افزايش ميزان رفتارهاي پرخطري همانند مصرف مواد شناخته شده است. همچنين گرايش و مصرف مواد ميزان پرداختن به رفتارهاي پرخطري همانند نوشيدن الكل و رانندگي در هنگام مستي،رفتارجنسي،خشونت و خودكشي را افزايش مي دهد. براساس يافته هاي پژوهشي سليماني نيا و همكاران(1384) مصرف الكل با 21/6درصد شايع ترين رفتار پرخطر در ميان نوجوانان كشور ماست و پس از آن كشيدن سيگار(21%)، رفتار جنسي ناايمن_19/5%، خشونت(10/4%)،مصرف مواد(10/1%)،و اقدام به خودكشي (6/2درصد)قرار دارند . از سوي ديگر يافته هاي پژوهش حمديه و همكاران(1387) مصرف الكل با 25/7درصد شايعترين رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان و جوانان (15تا 35ساله)شهر تهران و پس از ان مصرف مواد محرك و داروهاي روانگردان با 7/2% و 3/8% قرار دارند. چگونگی مقابله و پیشگیری از رفتارهای پرخطر دانش آموزان اگر چه آسیب های اجتماعی از جامعه به مدارس وارد می شود اما برای امن ماندن محیط مدارس و مراقبت از دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی و افزايش رفتارهاي پرخطر نیاز به برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت روانشناختي و اجرای برنامه های آموزشی ویژه نوجوانان است و در این رابطه آموزش و پرورش نقش کلیدی دارد هر چند نمی توان ضرورت همکاری سایر نهادها با دستگاه تعلیم و تربیت برای واکسیناسیون دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی است. کارایی، اثربخشی و موفقیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان در مدارس به برنامه ها و پیش نیازهایی احتیاج دارد که یکی از اصلی ترین آنها نقشه خطرپذیری مدارس است. علاوه بر نقش موثری که در رصد و دیده بانی وضعیت گرایش به رفتارهای پرخطر و نیز عوامل مخاطره آمیز دانش آموزان در زمینه آسیب های اجتماعی دارد، یکی از زیرساخت های مهم برای هدفمندسازی و تعیین اولویت های مربوط به برنامه های پیشگیری از آسیب اجتماعی در مدارس تدوین نقشه خطرپذیری است. برنامه های آموزش پیشگیری در مدارس؛ آموزش پیشگیری در کتاب های درسی تاکنون کتاب های درسی پایه های ششم، هفتم و هشتم با رویکرد آموزش مهارت های خودمراقبتی تغییر کرده اند و در کتاب درسی مطالعات اجتماعی و سبک زندگی پایه هشتم، موضوع اعتیاد، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی به عنوان یک بخش مستقل درج شده است. طرح های آموزش پیشگیری با رویکرد رشد مدار نیز شامل برنامه هایی هستند که به تناسب ویژگی ها و دوره های رشد جسمی، روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، سطحی از مهارت های پیشگیرانه را به آنها آموزش می دهند که به همین دلیل، نوع مهارت ها در هر دوره تحصیلی متفاوت بوده و در عین حال مکمل یکدیگر هستند و انتظار می رود که دانش آموزان با فراگیری این مهارت ها بتوانند توانایی شان را برای خود مراقبتی افزایش داده و در برابر آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر از خود محافظت کنند. طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود (دوره ابتدایی) این طرح با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی اجرا می شود و به منظور غنی سازی و تکمیل آموزش های پایه در زمینه مهارت های ارتباط جمعی و تصمیم گیری اجرا می شود. طرح آموزش مهارت های مقابله با رفتارهای پرخطر (دوره متوسطه اول) مدرسه ای که دانش آموزان آن تحت آموزش بخشی از برنامه مهارت های زندگی به منظور مواجهه مؤثر آن با مصادیق آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و مقاوم سازی آن ها برای حل مسئله و تصمیم گیری در مواقع خطر هستند. طرح مدارس عاری از خطر (دوره متوسطه دوم) مدرسه ای است که در آن با تمرکز بر کاهش عوامل مخاطره آمیز و پیشگیری از گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر به رهبری گروه همسال با استفاده از آموزش فعال اجرا می شود. طرح مدارس مراقب پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، تنها با تمرکز بر مدرسه نمی تواند اثربخش و کارآمد باشد. در شرایطی که کودکان و نوجوانان با مخاطرات مختلفی روبه رو هستند، لازم است از انواع ظرفیت های درون و بیرون مدرسه برای طراحی و اجرای پروژه ها و برنامه های پیشگیری از آسیب های استفاده شود. یکی از رویکردهای موفق در این زمینه، اجرای برنامه های پیشگیری با رویکرد اجتماع محور است. منظور از این رویکرد این است که تمام مراحل پیشگیری از رصد وضع موجود تا طراحی و اجرای پروژه در قالب همیاری اجتماعی صورت گیرد و ذی نفعان محلی در تمام مراحل حضور مؤثر داشته باشند. برهمین اساس با هدف گسترش نرخ پوشش طرح های آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای کارایی و اثربخشی برنامه ها، طرح مدارس مراقب با رویکرد اجتماع محور طراحی و اجرا می شود. مداخلات ویژه دانش آموزان در معرض خطر پیشگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به آسیب های اجتماعی شامل مجموعه ای از خدمات و اقدمات مختلف در جهت مصونیت بخشی و توانمندسازی است که با ارتقای دانش و آگاهی نوجوانان و نیز اصلاح نگرش آنها در کنار ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره از آنان در برابر رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی به ویژه سوء مصرف مواد و اعتیاد را فراهم می آورد. نکته حائز اهمیت این است که پیشگیری صرفاً با رویکرد اولیه کافی نیست در حالی که برخی از نوجوانان در معرض خطر تشخیص داده می شوند نه تنها اتکا به آموزش های عمومی به آنها در حالی که عوامل مخاطره آمیز و سبب ساز خطرپذیری آنان همچنان وجود دارند به تنهایی کافی نیست و لازم است از استراتژی های دیگر و متناسب با وضعیت خطرپذیری هر نوجوان با استفاده از ظرفيت هاي علم روانشناسي استفاده کرد. بر همین اساس با هدف توجه ویژه به نوجوانان در معرض خطر و پرخطر و ارائه خدمات آموزشی، روانشناختي و مددکاری به آنان و خانواده هایشان برنامه مداخلات آموزشی، روانی و اجتماعی اجرا می شود. منابع: - مقاله رفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران- نویسنده: خسرو رشيد - دانشگاه بوعلي سينا همدان -خبرگزاري تسنيم به نقل از دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش