ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 21 شهريور 1400 ساعت 20:39 https://www.migna.ir/news/54965/چند-روز-تزریق-دوز-دوم-واکسن-کرونا-ایمن-هستیم -------------------------------------------------- عنوان : چند روز پس از تزریق دوز دوم واکسن کرونا ایمن هستیم؟ -------------------------------------------------- پایگاه اینترنتی آن مدیکا، نوشت: نتایج یک مطالعه نشان می دهد که تقریباً تمامی افراد، ۱۴ روز پس از تزریق دز دوم واکسن کرونای خود آنتی بادی دارند. متن : محققان کالج امپریال لندن و Ipsos MORI، آخرین گزارش نظارت بر آنتی بادی خود را منتشر کردند که نشان می دهد تقریباً ۱۰۰ درصداز افراد ۱۴ روز پس از تزریق دز دوم واکسن های کرونا فایزر و آسترازنکا، آنتی بادی مثبت هستند. در این مطالعهبیش از۲۰۷ هزار و ۳۳۷ نفردر انگلیس در فاصله زمانی میان ۱۲ تا ۲۵ مه ۲۰۲۱ خود را با استفاده از یک تست انگشتی در خانه آزمایش کردهو آنتی بادی های کووید-۱۹ رابه دنبال ابتلا به عفونت طبیعی کرونایا واکسیناسیون ردیابی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد کهپس از تزریق دز اول هر یک از این ٢واکسن کرونا، نسبت افرادی که تست آنتی بادی مثبت داشتند در ۴ تا ۵ هفته پس از تزریق دز اول به اوج خود رسید وسپس شروع به کاهش کرد اما این نسبتدر افرادی که دز دوم واکسن کرونای خود را تزریق کرده بودند، افزایش چشمگیری داشت. یافته های این مطالعهبر نیاز همه افرادبه دریافت هر ٢دز واکسن کرونا به منظور برخورداری از بهترین شانس محافظت در برابر این بیماری با برداشته شدن محدودیت ها تأکید می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از ۹۰ درصد ازافراد بالای ۶۵ سال از نظر آنتی بادی مثبت بودندکه در افراد بالای ۷۵ سال به ۹۵ درصد افزایش یافت واین میزان در افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله، ۳۶ درصد بود. چرا که در زمان گزارش، یک چهارم پاسخ دهندگان ۱۸ تا ۲۴ ساله اظهار داشتند که یک یا دو دز از واکسن کرونای خود را دریافت کرده انددر حالی که ۹۹ درصد از افراد بالای ۷۵ سال هر دو دز واکسن کرونای خود را دریافت کرده بودند. از زمان تهیه این گزارش، برنامه واکسیناسیون دولت انگلیس به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از نیمی از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله در انگلیستنها چند هفته پس از باز شدن برنامه واکسیناسیون کرونا برای این گروه سنی دز اول واکسن کرونای خودرا دریافت کرده اندو تزریق دزهای دوم برای تمام افراد بالای ۱۸ سال با کاهش فاصله زمانیمیان تزریق این دو دزاز ۱۲ هفته به هشت هفتهافزایش یافته است.