ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 3 دی 1400 ساعت 22:17 https://www.migna.ir/news/56630/شناخت-چهار-الگوی-رفتاری-مدل-جهانی-دیسک-disc -------------------------------------------------- عنوان : شناخت چهار الگوی رفتاری با مدل جهانی دیسک DISC -------------------------------------------------- متن : قهرمان احمدیان شناخت چهار الگوی رفتاری با مدل جهانی دیسک اگر چهار الگوی رفتاری را دایره‌ای فرض کنیم، ربع شمالی‌غربی آن افراد تسلط‌گرا  هستند و آن‌ها را به اختصار گروه "D" می‌نامیم. D ابتدای کلمات تسلط(Dominate), هدایت کردن(Direct), مصر(Demanding), قاطع(Decisive) و نماینده (Doer) است.ربع شمال‌شرقی دایره افراد تاثیر‌گذار هستند و آن‌ها را به اختصار گروه "I" می‌نامیم. Iابتدای کلمات الهام‌بخش(Inspiring)، تاثیرگذار(Influencing), برانگیزنده (Impressive) و علاقمند به مردم و اجتماعی (Interested in people) است. این دو الگوی نیمکره‌شمالی دایره افرادی برون‌گرا هستند و در فعالیت جمعی و اجتماعی انرژی گرفته و فعال می‌شوند. ربع جنوب‌شرقی نیمکره‌جنوبی دایره افرادی باثبات هستند و آن‌ها را به اختصار گروه "S" می‌نامیم. S ابتدای کلمات حامی و پشتیبان(Supportive), ثبات(Stable), خوش‌برخورد و دلنشین(Sweet) و خجالتی( shy) است ربع جنوب‌غربی نیمکره‌جنوبی دایره افرادی باثبات هستند و آن‌ها را به اختصار گروه "C" می نامیم.  C ابتدای کلمات محتاط(Cautious), حسابگر(Calculating), شایسته(Compertent), وظیفه شناس(Conscientious), با وجدان‌ودقیق(Careful) است. این دو الگوی نیمکره‌جنوبی دایره افرادی درون‌گرا هستند و تمایل رفتاری آن‌ها فعالیت در محيط خلوت است‌ و از شرایط آرامش و امنیت انرژی گرفته و فعال می‌شوند افراد نیمکره‌غربی دایره شامل افراد تسلط‌گرا و بادقت افراد منطقی و وظیفه محور هستند افراد نیمکره‌شرقی دایره شامل افراد تاثیر‌گذار و باثبات احساسی و مردم‌محور هستند شایان ذکر است که افکار، احساس و رفتار افراد تسلط‌گرا بصورت ضربدری با افراد باثبات،  همچنین افراد تأثیر‌گذار با افراد بادقت کاملا متفاوت است براساس نتایج آزمون مربوطه این چهار الگو با پانزده تيپ، یک یا دو یا سه‌بعدی شناسایی و تفکیک می‌شوند. یک تيپ ویژه و غیر قابل تفکیک با خصوصیات چهار‌گانه رفتاری در موارد نادری پیدا می‌شود که به عنوان‌ تيپ فشرده نامیده می‌شود. افراد تسلط‌گرا معمولا اهل چالش و کلمه پرسشی "چه" خوشایند آن‌ها است. با فراونی حدود ‌۱۰ درصد افراد جامعه، زبان بدن قوی، تداوم در تماس چشمی، دارای حرکات تاکیدی، ابراز بی‌حوصلگی، حرکات سریع، راه رفتن سریع، روی هر دو پا محکم ایستادن، رسمی، صفراوی مزاج، با توان مدیریت، پرصحبت اما توجه کمتری به شنیدن نظر دیگران دارند. افراد تأثیر‌گذار علاقمند به شناخته شدن در جمع با روابط‌عمومی بالا کلمه پرسشی " چه کسی" در گفتگو، پر حرف و کمتر به دیگران فرصت گفتگو می‌دهند، با فراوانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در جامعه، خندان و خوش سخن دست‌دادن با اشتیاق و گرم، بازی با چهره، حرکت زیاد دست‌ها و بدن، تماس محور، حرکت سریع، پا به پا کردن و روی یک‌ پا ایستادن، دموی مزاج، توانمند و تأثیرگذار در فعالیت‌های اجتماعی هستند. افراد باثبات نيازمند قدردانی و کلمه پرسشی آن‌ها "چگونگی" انجام امور، با فراوانی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در جامعه، دست‌دادن آرام، نمایش صبوری و متانت، حرکات بدن آهسته، فروتنی و گذشت، رعایت فاصله و گارد نسبتا بسته در مقابل دیگران، بلغمی مزاج، دارای توان سازماندهی خوبی هستند. افراد بادقت به دنبال کسب پاسخ و نتیجه با کمیت و کیفیت استاندارد، کلمه سؤالی "چرا" را بیشتر تکرار می‌کنند، با فراوانی ۲۰ تا ۲۵ درصد در جامعه دست‌دادن آرام، استفاده کم از حالت چهره، دارای حریم خصوصی خود و دیگران و رعایت حرمت آن، کم تحرک، با احتیاط و مشکل پسند، دارای دقت و تحلیل‌گری، سوداوی مزاج و کمال‌گرا هستند. بیشتر بخوانید : شخصیت شناسی و رفتارشناسی مدل جهانی دیسک کارگاه آموزشی رفتارشناسی دیسک در کرمانشاه برگزار شد