چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - 6 Dec 2023
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۱ / ۰۷:۰۴
کد مطلب: 13587
۳
۲

آدرس مراكز مجري مصاحبه علمي متقاضيان دانشگاه فرهنگيان کل استان ها

مراحل مصاحبه و گزينش چند برابر ظرفيت‌ مراحل مصاحبه و نحوه گزينش معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران درآزمون ‌سراسري ‌1391 اعلام شد.

به گزارش  میگنا، به نقل از  مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني ، اسدي گرمارودي ،رييس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني با اعلام اين مطلب افزود: علاقمندان به تحصيل در رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)، كه در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يك يا چند كدرشته از دانشگاه هاي فوق الذكر را در آزمون سراسري سال 1391 خود انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي از بين داوطلباني كه كدرشته محل هاي مؤسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب لازم را در چند برابر ظرفيت كسب كرده‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.Sanjesh.org درج گرديده است.

اسدي گرمارودي افزود:  اين دسته از داوطلبان لازم است به نكات ذيل توجه نمايند:

1- در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح برنامه زماني مندرج دراين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شده باشند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت مركزي گزينش اين وززارتتائيد شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعايت نموده ، همچنين حد نصاب نمره علمي نهايي براي هر رشته را نيز كسب نمايند، لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته شدگان نهائي اين دانشگاه ها به همراه نتايج ساير رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري درنيمه دوم شهريورماه اعلام خواهد شد.

2- معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نهايي آنان نمي‌باشد و كليه‌ معرفي‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخ هاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذي ربط تلقي‌ خواهد شد و در ستون نتيجه كارنامه نهائي كدرشته مربوطه آنان عدديك (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش رشته ذيربط درج مي‌گردد.

3- زمان مصاحبه و ساير مراحل گزينش براي تمام معرفي شدگان طبق برنامه اعلام شده ازسوي استان هاي مندرج دراين اطلاعيه است و اين فرصت قابل تمديد و يا تكرار نمي باشد و برگزاري آن به صورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.

4- معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دركليه كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ):داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك ازكدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و انجام مصاحبه با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 4 و با توجه به آدرس هاي تعيين شده در جدول شماره 5 مراجعه نمايند.

تذكر مهم : انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي متمركز دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1391 در دو قسمت مجزا به شرح ذيل خواهد بود. معرفي شدگان دقت نمايند كه مي بايد در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

الف): نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش

داوطلباني كه اسامي آنان جزء معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجايي اعلام شده است لازم بوده است طبق اطلاعيه مورخ 18/5/91 مندرج در سايت اين سازمان قبلاً يك نسخه پرينت فرم شماره «1» مربوط به مشخصات فردي گزينش از سايت سازمان سنجش تهيه و نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس به همراه مدارك مربوط اقدام و به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود به نشاني مندرج در اطلاعيه قبلي اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور ارسال و يا تحويل نمايند.

ب): مصاحبه علمي- تخصصي

الف) جدول شماره «5» نشاني و تلفن مراكز مجري مصاحبه گزينش و علمي – تخصصي براي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت آزمون سراسري 1391 دررشته هاي تحصيلي موردنياز آموزش وپرورش در دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي و دانشگاه فرهنگيان مي باشد. ب) عدم حضور درمصاحبه وساير مراحل گزينش آن به هر دليل ، به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي موردنياز آموزش وپرورش در دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي و دانشگاه فرهنگيان تلقي مي گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود .مطابق اعلام قبلي مندرج در اصلاحيه شماره(1) دفترچه شماره(2) راهنماي انتخاب رشته،ممكن است درصورت عدم تكميل مراحل فرآيند جذب و پذيرش دانشجو ، شروع سال تحصيلي به نيمسال دوم موكول شود. ج) از معرفي شدگاني كه معدل كل آنان كمتر از 14 و يا سلامت جسماني لازم و يا استان بومي آنان مطابق شرايط تعريف شده در شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در دفترچه شماره (2) راهنمايي انتخاب رشته و اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص مورخ 7/4/1391 دارا نباشند، مصاحبه و بررسي صلاحيتهاي اخلاقي و عمومي به عمل نخواهدآمد. د) موفقيت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي به منزله قبولي فرد تلقي نمي‌گردد و داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت هاي عمومي بوده و در گزينش علمي نهائي كه براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي‌گردد داراي نمره علمي نهائي نيز باشند. هـ) محل تحصيل پذيرفته شدگان بعد از ثبت‌نام قطعي در پرديس محل قبولي، در بين واحدهاي تابعه همان پرديس در سطح استان تعيين خواهد شد.

مدارك مورد نياز:  اصل و يك برگ رو گرفت از مدارك (كارت ملي - شناسنامه - ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل درآن قيد شده است ) -يك قطعه عكس 4 ×3 پشت نويسي شده (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت نام در آزمون  ازطريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش ارسال شده است)

زمان مصاحبه: از روز سه‌شنبه مورخ 7/6/1391 لغايت روز سه‌شنبه مورخ 14/ 6/1391 از ساعت 8:00 صبح الي 13:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:30 الي 20:00.

تذكر1): تعيين مصاحبه معرفي شدگان ممكن است در روز مصاحبه داوطلب به روزهاي بعد از تاريخ اعلام شده در جدول نيز ادامه يابد.

تذكر2):   اولويت انجام مصاحبه گزينش و علمي - تخصصي براساس حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگي ) خواهد بود.

تذكر3): داوطلبان لازم است جهت انجام مصاحبه گزينش و علمي – تخصصي فقط بر اساس برنامه زماني تعيين شده به شرح جدول شماره 4 به محل مورد نظر به شرح جدول شماره 5 اين اطلاعيه مراجعه نمايند، در غير اينصورت از داوطلب مراحل ياد شده به عمل نخواهد آمد.بديهي است هر گونه تغيير در زمان انجام مصاحبه ، توسط اداره كل آموزش و پرورش استان ها از طريق تماس
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

سلام خواهش می کنم شرایط خاص افراد رادر گزینش در نظر بگیرید باتشکر
United States
سلام اکه اسم سایت هر دانشگاه رو وارد کنید ممنون میشیمامیر ایلیا
تکنیک‌های ریختن آب سرد روی عصبانی‌ها
این احساس نشانه ضریب هوشی بالاتر است
هشدار؛ تروماهای کودکی را جدی بگیرید
فواید مشاوره روانشناسی
وسواس شده اید اگر این نشانه ها را دارید!
انواع هوش/ 16روش برای باهوش‌تر شدن
لینک ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران
فتحی آشتیانی:  آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیاز به مطالعه هیچ منبعی ندارد
درخواست حذف مصاحبه نظام روانشناسی برای دریافت پروانه اشتغال!!
پیامد روانیِ جست‌وجوی موفقیت به‌ جای شادمانی
این ۶ سوال را قبل از خواب از فرزندتان بپرسید
چرایی خونسردی آدم‌ها با بالارفتن سن
چه سكوتی دنیا را فرا می‌گرفت اگر هركس به اندازه عملش صحبت می‌كرد