دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - 25 Sep 2023
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹ / ۲۰:۳۱
کد مطلب: 1527
۰
۳

روش هاي شناسائي و حل مشكلات رفتاري دانش آموزان در آموزش

 تلاش درجهت بالابردن توان علمي ، مطالعه كتب مناسب ، استفاده از تجربيات و يافته هاي محققين ، پي گيري و ايحاد ارتباط هاي سازنده و موثر مي تواند زير ساز مناسبي را براي اين خدمت ذيقيمت فراهم سازد . براي انجام يك فعاليت قوي و سيستمي در مدارس لازم است ستادي تحت عنوان " ستاد تربيتي" از عوامل اجرائي و دبيران علاقه مند بوجود آيد . اين ستادكار رسمي خود را با تقسيم فعاليت ها در اولين نشست آغاز خواهد نمود. اولين اقدامات براي شروع فعاليت به قرار زير است : الف : تهيه شناسنامه تربيتي از دانش آموزان اين فعاليت پس از آموزش هاي لازم به دبيران و آموزگاران هر كلاس واگذار مي گردد تا ضمن توزيع فرم هاي لازم دانش آموزان را بصورت مرحله اي با تكميل فرم آشنا نموده و پس از تكميل فرم توسط دانش آموزان آنها را در پوشه هاي جداگانه اي تنظيم نمايند. در ابتداي اين مرحله ، اصل راز داري در فعاليت هاي مشاوره اي بيان خواهد شد و به دانش آموزان اطمينان مي دهيم كه تمامي نوشته ها و گفتگو هاي مشاوره اي آنان محرمانه تلقي خواهد شد . ب : مطالعه دقيق شناسنامه هاي تربيتي توسط اعضاء مشخص شده ستاد ستاد با توجه به تقسيم فعاليت ها ، مطالعه ، بررسي و پي گيري رفتار ها و مشكلات دانش آموزي هر كلاس را به فردي توانا و علاقه مند واگذار مي نمايد. اين همكار موظف مي شود ، پرونده هاي تربيتي را دقيقا مطالعه نموده و نكات قابل توجه و نيازمند به پي گيري را مشخص و مكتوب نمايد . ج : تنظيم جدول زماني براي جلسه هاي مشاوره اي از بين دانش آموزان هر كلاس تعداد محدوي بصورت اضطراري ، نياز به مشاوره و پي گيري مشكلات رفتاري دارند ، اين دانش آموزان در پرونده هاي تحصيلي خود به نكاتي اشاره مي نمايند كه لازم است مورد واكاوي و بررسي قرار گيرد و روشهاي حل مشكل براي اين عزيزان تدوين و پيشنهاد گردد. نتايج اقدامات و پي گيري ها هم بصورت خلاصه در پرونده دانش آموزي درج مي گردد. د : دريافت گزارش مشكلات رفتاري توسط اعضاء ستاد گاهي دانش آموزان در پيام و بيانات خود مشكلات رفتاري خاصي را بيان مي كنند كه لازم است مورد بررسي قرار گيرد و پس از آگاهي به جوانب مختلف مشكل در صورت امكان نسبت به حل آن اقدام گردد. چنانچه حل مشكل اعلام شده به هم فكري و مساعدت همكاران محتاج باشد ، لازم است ، طرح مشكل بدون نام در جلسه ستاد مطرح و از هم فكري همكاران در چگونگي حل مشكل بهرة لازم را داشته باشيم . ه : تشكيل جلسات ماهانه و اظطراري اعضاء ستاد هر ماه گرد هم خواهند آمد تا در جهت بهينه سازي موقعيت آموزشگاه تصميمات مناسبي داشته باشند، لحظاتي از زمان جلسه به بيان مشكلات جاري و درخواست راه حل هاي مناسب اختصاص خواهد يافت . در اين جلسات پس از تبيين مشكلات مبتلابه دانش آموزان ، مناسب ترين روشهاي حل مشكل را انتاب و مسئوليت اجراي مصوبه به عهدة يكي از اعضا واگذار مي گردد .  و : گزارش مشكل به هسته مشاوره تربيتي شهرستان پس از اجراي روش هاي تربيتي و استفاده از نظرات تخصصي همكاران و متخصصين ، چنانچه مشكل دانش آموز مرتفع نگرديد ، لازم است گزارش كوتاه و مناسبي از چكونگي شناسائي و برخورد با مشكل و نتايج بوجود آمده بصورت مكتوب تنظيم و به هسته گزارش شود تا اعضاء هسته نسبت به اختصاص نوبت براي مراجع و بررسي تخصصي تر موضوع لحاظ و اعلام نمايند . ز : ارسال گزارش فصلي و سالانه به هسته مشاوره در جهت بررسي آماري و تحليلي مشكلات تربيتي لازم است مشكلات تربيتي جمع بندي و بدون ذكر نام به هشته مشاوره اعلام گردد، تا محققان اين مركز بتوانند با اشراف مناسبي چرائي بروز مشكلات را مورد بررسي قرار دهند . اعضاء هستة مشاوره شهرستان پس از جمع آوري آماري مشكلات با برگزاري جلساتي ابعاد بروز مشكل و چگونگي برخورد مناسب با مشكلات را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند و در صورت نياز راهكارهائي را بصورت بروشور و مقاله هاي تخصصي تنظيم و تحويل به اعضاء ستاد تربيتي آموزشگاهها خواهند نمود و همزمان جمع بندي آماري مشكلات را براي بررسي هاي تخصصي تر به استان ارسال خواهند نمود . روش هاي حل مشكلات رفتاري مجموعه مشكلات دانش آموزي در دو طيف وسيع جاي مي گيرد:  1- مجموعه مشكلاتي كه ناشي از ذهنيت و بينش خاص افراد مي باشد . 2- مجموعه مشكلاتي كه منشاء محيطي داشته و زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد .  مشكلات رديف اول (مشكلات كاركردي مبتني بر بينش دانش آموز)معمولا نيازمند آن است كه ارتباط مؤثر و مفيدي بين همكار و دانش آموز برقرار شود و پس از جلب اعتماد ، تجزيه و تحليل دانسته ها و گرايش هاي دانش آموز آغاز گردد . هدف اصلي آن است كه بينش هاي دانش آموزان كه منجر به نوعي رفتار خاص مي شود مورد بررسي قرار گيرد و تفكراتي كه منشاء بروز مشكل مي شوند مورد تجديد نظر قرار گيرند .  در جهت ريشه يابي و حل مشكلات رفتاري ، اقدامات ذيل مي تواند بينش و نگرش دانش آموزان را تحت تاثير قرار دهد تا منجر به تحولاتي در  اصلاح علايق و گرايش هاي آنان شده و نهايتا تغيير رفتار آنان را فراهم سازد .  بينش و نگرش در مواردي كه ديد گا هاي اعتقادي فرد دچار نقس و كاستي شده و بايد با ارائه دانسته هاي مناسبي همراه با برخوردي مثبت و منطقي ترميم شود و اصلاحات لازمي جهت پالايش عقايد نادرست صورت گيرد، تا شك و شبه هاي ذهني فرد را برطرف ساخته و  تغيير بينش و نگرش در تفكر مناسبي جايگزين يافته هاي غير منطقي و احساسي وي گردد.  نمونه هائي كه مشكل متاثر از بينش و نگرش نادرست فرد باشد و ذهنيت فرد باعث گردد رفتاري متضاد جلوه نمايد ، لازم است به روش هاي مناسبي ديدگاه فرد دگرگون شده و اقدام به تغيير بينش نادرست گردد ، تا نگرش درست و مناسبي رفتار بهينه فرد را به دنيال داشته باشد. در اين موقعيت بايد توجه داشته باشيم كه منتظرتغيير رفتار فوري فرد نباشيم ، بلكه زمينة تعادل و هماهنگي دروني اورا نيز بايد مد نظر داشته باشيم .  تثبيت بينش و نگرش مشكل تعدادي از دانش آموزان پيچيده تر خواهد بود ، اينها در لفظ همان عقيدة درست را بيان خواهند نمود ولي اين بيان اعتقاد قلبي و دروني آنان نخواهد بود. بينش درست و بيان مناسب اين گروه را بايد تاييد كرد و در پي شناخت انگيزة رفتاري آنان بود كه عليرغم آكاهي به پي آمد هاي رفتار نمود متفاوتي را ارائه مي نمايند . كمبود هاي شخصيتي ، مخالفت نمائي ، مقاومت و ... مي تواند دليل رفتار هاي معكوس آنان باشد لذا بايد با پشتيباني عاطفي و برخورد هاي صادقانه آنان را زير پوشش گرفت و در بسياري از مواقع آنان را تاييد و همراهي نمود تا رفتار صحيح آنان متجلي شود. درصد بالائي از مشكلات رفتاري دانش آموزان به كمك چنين روش هائي مرتفع خواهد شد ، شناخت روحي و رواني نوجوان و جوان ، صبر و حوصله متربيان همراه با گذشت و تغافل رمز حل مشكلات فوق است . مشكلات رديف دوم (مشكلات ناشي از عوامل محيطي ) زمان بيشتري را به خود اختصاص مي دهد ، زيرا اصلاح و تغيير رفتار دانش آموزان به جهت تغيير عوامل محيطي نياز به فراخواني اولياء ، هماهنگي و پيگيري هاي جدي داشته ، برخورد و هدايت بزرگسالان ، ظرائف و اقدامات ويژه اي را طلب مي نمايد ، بديهي است كه چنين گروهي به علت مشغله هاي فراوان و شكل گيري رفتار هاي گونه گون دير تر به پذيرش توصيه هاي مشاوران اقدام مي نمايند و اين موضوع روند حل مشكل را كند تر خواهد نمود . در اين نوع مشكلات پس از بررسي هاي لازم و يافتن منشاء مشكل در صدد ازبين بردن ريشه ها و رفع موانع خواهيم شد . چنين فعاليتي نياز به وقت ، انرژي و توان مندي هاي مالي دارد ، داشتن مددكاران مجرب و متعهد ، استفاده از توان نهادها و سازمان هاي حمايتي و ... هماهنگي و تلاش ويژه اي را طلب مي نمايد . گاهي عليرغم استفاده از توان موجود به عوامل اثرگزار خارج از محدوة مسئوليت برخورد نموده ، در موقعيتي قرار خواهيم گرفت كه نتيجه فعاليت هاي ما تحت تاثير عوامل مخربي قرار گرفته ، رضايت بخشي خود را از دست خواهد داد ، و چنين تلقي خواهد شد كه در زمينة حل پاره اي از امور به بن بست رسيده ايم . در اين اوقات بيان ما اين است كه تعداي از والدين زمينه هاي اصلاح و تغيير خود را از دست داده اند و يا امكان پذيرش هدايت هاي مشاوران وجود نخواهد داشت و شايد بيان كنيم كه امكان برقراري ارتباط موثر و موفق با چنين والديني غير ممكن خواهد بود . • براستي چه بايد كرد ؟  • آيا در اين زمينه راه حل خاصي وجود دارد؟ • درصورت عدم ارتباط با والدين كودك مشكل آنان چگونه مرتفع خواهد شد ؟ در چنين مواقعي ، باز هم به سمت دانش آموز خواهيم رفت تا در جهت ايجاد نگرش هاي موثر و ساخت ذهنيت مناسب او نقش ويژه اي داشته باشيم . اينجاست كه اهميت ايجاد نگرش و فضا سازي مناسب براي قبول موقعيت هاي خاص جايگاه واقعي خود را نشان خواهد داد ، و به همين جهت است كه راه حل پيشنهادي ذيل مي تواند ياور ما در حل مشكلات مبتلابه دانش آموزان باشد . ايجاد نگرش و فضا سازي مناسب براي قبول موقعيت هاي خاص اعتقاد اين است چنانچه بتوانيم در موقعيت هاي خاص ، تعادل رواني افراد را حفظ كنيم و يا ظرفيت و توان برخورد با مصائب و مشكلات را در آنها ارتقاء دهيم ، ياور خوبي براي حل مشكلات آنان خواهيم بود. مراجعان در اين موقعيت ها توانائي آن را خواهند داشت كه درجهت حل مشكلات تصميم هاي عاقلانه اي داشته باشند و يا اينكه بگونه اي با مشكل موجود هماهنگ شده و اهتمام خود را در جهت كاهش عواقب آن مشكل به كار گيرند كه به هر صورت سازمان رواني انسان در مسير خطر قرار نخواهد گرفت . استدلال علمي و زير ساخت تجربي اين روش بدين گونه بيان خواهد شد . تعادل در ساخت رفتاري انسان يعني اينكه فرد در موقعيت هاي جديد ، سازمان رواني خود را بگونه اي وارد عمل نمايد كه در برابر هر پديده و موقعيت زماني و مكاني بهترين واكنش و عكس العمل را از خود بروز دهد و پس از آن به رضايت نسبي از رفتار خود نائل شود .  از آنجا كه تعادل رواني انسانها تحت تاثير توان و ظرفيت وجودي آنان قرار مي گيرد ، در صورتي كه فرد از ظرفيت رواني بالائي برخوردار گردد به جنين تواني دست خواهد يافت . ظرفيت رواني  نگرش و مورد بحث از مؤلفه هاي ذيل تشكيل خواهد شد . توان علمي و آگاهي كسب شده   ظرفيت رواني ظرفيت رواني در اين تجربه پژوهشي  عامل وراثت  بينش آدمي(اعتقادات)  عبارت است از نيرو و تواني كه متاثر از گرايشات و بينش هاي افراد بوده و همراه با آگاهي ها و توان علمي موجود مي تواند سازمان رواني انسان را بگونه اي تجهيز كند كه در برابر هر موقعيت جديد بهترين تصميم گيري را داشته باشد و پس از بروز رفتار به رضايتي نسبي از عملكرد خود دست يابد ، بگونه اي كه هيج تنش و فشاري در او به وقوع نپيوندد. ظرفيت رواني مطرح شده در اين ديدگاه متاثر از مولفه هاي فوق بوده ، هرچه سطح مؤلفه ها بالاتر باشد فرد در تصميم گيري خود توانمند تر خواهد بود و اين توان به سازگاري بيشتر او كمك خواهد نمود. زماني كه ياري و مساعدت ما ظرفيت رواني فرد را ارتقاء دهد ، تغيير ذهنيت او باعث آن خواهد شد كه با ديدي مثبت و منبعث از تفكر و تعقل به مسائل و مشكلات مبتلابه خود نظاره نمايد و زمينة مناسب تري براي حل مشكل خود پديد آورد كه خود ابزار مهمي در پيشگيري مسائل و مشكلات خواهد بود . از انجا كه عمده مصائب و مشكلات انسان از جهل و ضعف اطلاعات و آگاهي هاي وي نشأت مي گيرد ، از طرفي بينش و نگرش هاي منفي ، باعث عكس العمل غير عاقلانه آدمي مي شوند ، بكار گيري اين راه حل و مصمم شدن به ارتقاء ظرفيت رواني ، باعث رفع مشكلات خواهد شد و در صورت وجود مشكل خاص بينش متعالي فرد بگونه اي وارد عمل مي شود كه متناسب با مشكلات جاري تصميم هاي معقول و منطقي اتخاذ نمايد. اهميت ويژة اين راه حل در آن است كه ميزان اطلاعات و بينش هاي آدمي توانائي آن را دارد كه عامل وراثتي را تحت تاثير قرار دهد . چگونگي كابرد بالا بردن ظرفيت رواني بعنوان يك اقدام پيشگيري كننده از الزامات كار مربيان و مشاوران به حساب مي آيد ، آنها طي مشاوره هاي گروهي و فردي بايد در ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي هاي فراگيران بكوشند و با ارائه بينش هاي صحيح و اصولي رفتار هاي مناسب دانش آموزان را تضمين كنندو هنگامي كه به مشكلات فردي دانش آموزان برخورد مي كنند ، اصلاح و تغيير بينش فردي آنان مورد توجه قرار گيرد. در صورتي كه مشكلات بوجودآمده مربوط به والدين و ديگر نيروهاي محيطي زندگي كودك باشد ، بايد تلاش كسترده اي را جهت تغيير بينش والدين به كار گرفت و آنها را مصمم به سالم سازي محيط تربيتي زندگي نمود. در چنين موقعيتي مشكلات مدارس كاهش خواهد يافت و دانش آموزان به تعادل بيشتري خواهند رسيد ، و فعاليت هاي علمي و آموزشي مدارس رونق خاصي خواهد يافت . ميزان كارآئي و نتايج استفاده از اين راه حل نتايج حاصله از بكار گيري اين شيوه در حل مشكلات رفتاري ، ميزان سودمندي اين راه حل را تاييد نمود، به اين معني كه عمده مسائل و مشكلات دانش آموزي ، از طريق مشاوره هاي هدفمند ، مرتفع گرديد ، به علاوه روشي قوي و مناسب براي برخوردهاي اساسي و اصولي با موقعيت هاي جديد به حساب آمد، زيرا دانش آموزاني كه تحت تاثير اين راه حل قرار گرفتند ، خود كفائي و اعتماد به نفس لازم را در حل مشكلات خويش به دست آورده و كمتر نيازمند مراجعه هاي بعدي بودند. پي نوشت - مانند والديني كه به سبب عادت و پذيرش روش هاي قديمي تربيت كودكان ، شيوه هاي تربيتي آموزشگاه را قبول نداشته و يا والديني كه به نوعي تحت تاثير شديد انحرافات و بزهكاري ها قرار گرفته و اقدامات كوتاه مدت اصلاح و تربيت ندامتگاهها در هدايت آنان مؤثر نباشد . - مشكل خاص(Particular difficult) به مصائبي گفته خواهد شد كه برگشت پذيري فرد به حالت اوليه بسيار مشكل و شايد كفت كه غير ممكن خواهد بود ، مانند از دست دادن والدين ، اعتياد شديد، فقر و مرض ، معلوليت هاي جانكاه و ... - The balance in human behavioral structure - Mental capability - Academic talent - Attitude - Gentic - مانند معلم زود جوشي كه برابر يافته هاي تربيتي به اين درك مي رسد كه تصميم هاي عجولانه از دقت لازم برخوردار نبوده و پشيماني بدنبال خواهد داشت ، لذا هنگامي كه با مشكلي رنجش آور روبرو مي شود سعي مي كند صبر و بردباري از خود نشان دهد . - ا ين بينش در محور هستي شناسي ، دنيا شناسي ، خلقت شناسي ، تاريخ و معاد شناسي ، تصوير مناسبي از هدف زندگي ، برخورد با مشكلات و روش زندگي در مسير حق طلبي انساني را ارائه خواهد نمود . - طرح تفصيلي اين روش در حل مشكلات رفتاري با مستندات و مثالهاي مناسب توسط نگارنده تدوين شده است .
محمد قمي فر(سبزوار)
منابع و مآخذ قمي فر ، محمد ، جزوه آموزشي تربيت حس ديني در كودكان، منبع آموزشي مربيان دوره پيش دبستاني معاونت سما ،1380  
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

Iran, Islamic Republic of
سلام بسیارکاربردی بود ممنون
Iran, Islamic Republic of
عرض سلام و خسته نباشید فراون خدمت مدیر و تمامی دست اندرکاران مجموعه پایان نامه ام موضوعش هست بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و مشکلات رفتاری دانش اموزان مقطع متوسطه. ازتون میخوام تو این زمینه اگه پایان نامه یا مطلب بدرد بخور دارید منو راهنمایی کنید این ترم تعداد واحدام زیاده و فرصت نوشتن کلی پایان نامه رو ندارم بی خبرم نذارید منتظر جوابم با تشکر فراوان موفق باشید
Hekmatullah
Hong Kong
تشکر بسیار کاربردی بود
با این تمرین‌ها از شر آلزایمر خلاص شوید
روانشناسی شاد بودن چیست و چطور شاد باشیم؟
مواجهه درمانی: اصول، کاربردها و مزایا
اهمیت حضور مشفقانه درمانگر در روان‌درمانی
مدیریت مورد در آموزش و پرورش
افکار منفی از کجا می آیند؟ خودگویی چیست ؟
روان‌درد علت خودکشی است!
چطور اعتماد به نفسمان را تقویت کنیم؟
مصرف سیگار یا مواد توسط والدین چه پیامی به فرزندان منتقل می‌کند؟
نظریه دلبستگی جان بالبی
راه‌های کنترل خشم از دیدگاه روانشناسی
چرا اول مردان می‌گویند دوستت دارم؟!
سلامتي هميشه با دارو بدست نمياد بيشتر اوقات از آرامش خيال آرامش قلب و روح مياد سلامتي با خنده و عشق مياد