چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - 31 May 2023
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱ / ۰۶:۱۱
کد مطلب: 15746
۵
۲۱

چرا دختران و پسران دوست می‌شوند؟

در جامعه امروز، تعامل زن و مرد اجتناب ناپذیر است. دختران در محیط های کاری و تحصیلی حضور پررنگ تری دارند و همین مساله می تواند زمینه ساز تعامل های نزدیک تر شود. اما به طور کلی باید دانست که هر ارتباطی، دوستی دختر و پسر نیست.
دوستی دختر و پسر یعنی «ارتباطی که بین دو جنس مخالف وجود دارد و در این ارتباط محبت، صمیمیت، عشق و علاقه قلبی ویژه وجود دارد.»
در کل، می‌توان گفت که دوستی دختر و پسر آن رابطه ‏ای است که صمیمانه و گرم و عمدتاً پنهانی باشد و از طریق دیدارهای مخفیانه، ارتباط تلفنی و..‌. ایجاد ‏شود. در واقع وقتی احساس کردید در رابطه شما با جنس مخالف، چیزی وجود دارد که دوست دارید آن را از اطرافیان پنهان کنید، چه حس تان به طرف مقابل باشد، چه دیدارهایتان و چه جملاتی که بین شما رد و بدل می شود، بدانید که وارد یک رابطه دوستی شده اید.
مشکلات مالی و شرایط سخت ازدواج در جامعه ما، عوامل مهمی هستند که باعث فرار‌ پسران از ازدواج شده است. بسیاری از جوانان در این زمانه ترجیح می‌دهند خوش باشند. ازاین‌رو، به ازدواج با نگاه منفی می‌نگرند اما از آنجا که زن و مرد هر دو به هم نیازمندند و رفع نیازهای عاطفی و احسا‌سی آنها در حال حاضر از طریق ازدواج به سختی امکان‌پذیر است، متأسفانه شاهد گسترش ارتباطات از نوع ناسالم هستیم.

وعده ازدواج
یكی از بھانه ھای ارتباط بین پسران و دختران جوان، وعده ازدواج از طرف پسر است كه معمولا با این وعده ھا، پسران با دختران ارتباط برقرار می كنند.
دختر و پسر با طرح مسئله ازدواج با یكدیگر رفاقت كرده و سعی می كنند نیازھای عاطفی ھمدیگر را برآورده كنند. حقیقت امر این است كه این وعده ھا در حد خیال باقی مانده و جامه عمل نمی پوشند؛ زیرا خانواده چنین افرادی را در حد لازم پخته و شایسته برای ازدواج نمی یابند. طرح مسئله ازدواج اگر از سوی پسر ھم مطرح شود، با مخالفت خانواده اش روبه رو می شود و حتی اگر پسر به خواستگاری دختر نیز برود، خانواده دختر چنین ازدواجی را نمی پسندند.
بنابراین، وجود فكر ازدواج در بین دختران و پسران تنھا نوعی سازوكار دفاعی برای ایجاد رضایت خاطر و رھایی از اضطراب است. اضطرابی كه در اثر عمل خلاف قواعد و ھنجارھای خانواده و جامعه به وجود می آید.
بھترین روش ایجاد ارتباط، عمل در پرتو اصول دینی است؛ كه خانواده پسر از خانواده دختر خواستگاری كند و تحت نظارت والدین تحقیقات ادامه یابند و از خصوصیات ھمدیگر مطلع شوند.

انگیزه  جنسی
از انگیزه ھای دیگر ارتباط دختر و پسر جوان بھره بری جنسی است. این پدیده در میان اقشاری از جامعه كه از لحاظ رشد فكری و فرھنگی در انحطاط شدیدی به سر می برند، بیشتر دیده می شود.
این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، ھمه ارزش ھای خانوادگی و فردی خود را قربانی می كنند و دست به رفتاری می زنند كه برای اغلب افراد جامعه، بسیار پست تلقی می شود. چنانچه این ارتباط ھای ناپسند منجر به رابطه جنسی بین دختر و پسر شوند، مشكلات زیادی برای دختر  كه قربانی اصلی این رابطه است  به وجود می آید.

درگیری ذھنی درباره اینكه مبادا این ارتباط در آینده برای او مشكل ساز باشد، تعادل روانی اش را به نحو چشم گیری برھم می زند و فشار روانی زیادی بر او تحمیل می كند. چنین دخترانی برای ازدواج با مشكل مواجه می شوند و حاضر به ازدواج نیستند و اگر زمانی با فشار خانواده تن به ازدواج دھند، ھمیشه نگران افشای رابطه گذشته خود ھستند و از اینكه ھمسرشان از رابطه مخفی آنھا در گذشته آگاه شود رنج می برند.


توھم قدرت و جاذبه
یكی دیگر از انگیزه ھای دوستی با جنس مخالف این است كه پسران داشتن دوست دختر را یك قدرت اجتماعی برای خود تصور می كنند و دختران نیز داشتن دوست پسر را یك جاذبه فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند. اما طولی نمی كشد كه متوجه می شوند این قدرت نمایی و جاذبه ارائه شده، به قیمت ازدست دادن بسیاری از جاذبه ھا و قدرت ھای اجتماعی و شخصیتی دیگر تمام شده است. در نتیجه دوستی ھا به پایان می رسند و حسرت از بین رفتن شرافت و ارزشمندی خویش، دنیایی از تعارض را در درون دختر و پسر باقی می گذارد.


دختران و پسران جوانی كه در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی ھستند و خود را سرگردان و آشفته می یابند، از طریق برقراری روابط پنھانی
با جنس مخالف، درصدد كسب اطمینان خاطر و رضایتمندی بیشتر و ھمچنین در جست و جوی پناه گاھی برای جبران كمبودھای محبتی خود ھستند

پناه جویی به یكدیگر
دختران و پسران جوانی كه در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی ھستند و خود را سرگردان و آشفته می یابند، از طریق برقراری روابط پنھانی با جنس مخالف، درصدد كسب اطمینان خاطر و رضایتمندی بیشتر و ھمچنین در جست و جوی پناه گاھی برای جبران كمبودھای محبتی خود ھستند. اما اطمینان خاطری كه دختران و پسران از طریق برقراری دوستی به دنبالش ھستند ھیچ گاه حاصل نمی شود؛ زیرا این روابط پنھانی و به دور از چشم خانواده صورت می گیرد.میگنا دات آي آر.به ھمین دلیل، دختر و پسر باید وقت و توان زیادی صرف كنند تا بتوانند زمینه این رابطه را فراھم كنند و تحمل ترس و اضطراب مستمری كه دو طرف باید تحمل كنند تا این روابط از چشم آشنایان پنھان بماند، رضایتمندی و آرامشی را كه به دنبال آن ھستند، خنثی می كند.
در برخی از جوانان علاوه بر کمبود محبت، کمبود اقتصادی ھم وجود دارد. البته این مسئله بیشتر در افرادی که خانواده آنھا به لحاظ مالی در سطح پایینی بوده است و قصدشان برای برقراری ارتباط با جنس مخالف، تأمین مالی و عاطفی توسط طرف مقابل است. آنھا برای رسیدن به ھدفشان اغلب با افرادی دوست می شوند که از نظر مالی بالاتر از خودشان ھستند و این دوستی، علاقه و ازدواج را بھانه ای برای رابطه شان معرفی می کنند.

روابط آسیب زا

ارتباط و مواجھه پسران و دختران، امری اجتناب ناپذیر است. ھنگامی كه از روابط دختران و پسران به عنوان معضل اجتماعی و آسیب زا یاد می شود، منظور روابط پنھانی، غیرعادی و ناپخته ای است كه به دور از ھرگونه شناخت كافی بوده و به صورت ھیجانی، تخیلات و رۆیاھای غیرواقعی صورت می گیرد. دختران و پسرانی كه به منظور جلب توجه جنس مخالف و با ھدف دوست یابی از بین آنان، افرادی مانند خود را می یابند و روابط نامتعادلی برقرار می كنند، معمولا با احساس سرخوردگی و بیھودگی و نیز احساس بیزاری از خود به خانه باز می گردند.
غریزه جنسی غریزه ای نیرومند است که ھرچه بیشتر اطاعت شود، سركش تر می شود؛ ھمچون آتشی كه ھرچه بیشتر به آن خوراك بدھند، شعله ورتر می شود.

نظر اسلام چیست؟

رابطه دوستى بین دختر و پسر
این نوع رابطه از نظر اسلام حرام است و قرآن دوستى بین دختر و پسر و این‌گونه روابط را نهى کرده است، زیرا عفت عمومى جامعه با این نوع روابط آسیب جدى می‌بیند و پایه‌هاى ازدواج و خانواده سست می‌شود و صدها مفسده اخلاقى براى دختر، پسر و جامعه به‌وجود می‌آید.
با توجه به شرایط خاص دوران جوانى و طولانى ‌بودن دوران تجرد برخی از افراد و خطرات جدى تمایلات آشکار و پنهان غرایز نفسانى، لازم است پسران و دختران، روابط خود را از نظر کمّى و کیفى تحت کنترل قرار دهند و در سطح ضرورت حفظ کنند.

بنابراین، توصیه ما این است که به نکات زیر توجه کرده و حتماً به آنها عمل کنید:
1- اگر ضرورتى نیست، از ایجاد رابطه با نامحرم پرهیز شود و دختران در مقابل افراد نامحرم به‌جای رفتارى صمیمانه، رفتارى متکبرانه داشته باشند. در احکام شرعى آمده است که در غیر ضرورت، مکروه است که مرد با زن هم ‌صحبت شود، مخصوصاً زن و مرد جوان.  علت این است که چه‌ بسا همین هم‌ صحبت ‌شدن‌ها غرایز جنسى افراد را تحریک و یک الفت و محبت شهوانى بین مرد و زن ایجاد کند و نقطه آغازى براى غوطه‌ورشدن در انحراف و فساد شود. به ‌هر حال، انسان باید دقیقاً درون خود را بکاود و باطنش را عمیقاً مطالعه کند تا بفهمد که صحبت‌ کردن با افراد نامحرم، چه ضرورتى براى او دارد.

2- در صورت ناچارى و ضرورت روابط با نامحرم، تا آنجا که به شکستن حریم احکام الهى منجر نشود، اشکالى ندارد. بنابراین، گفت‌وگو و نگاه‌هاى متعارف و بدون قصد لذت و ریبه اشکالى ندارد. اما لازم است که ارتباط در کلاس‌ها، به‌گونه‌اى باشد که کمترین اختلاط پدید آید و در معاشرت و گفت‌وگو، هنجارهاى شرعى زیر رعایت شود:
-از گفت‌وگوهاى تحریک‌کننده پرهیز شود؛
-از نگاه‌هاى آلوده و شهوانى خوددارى شود؛
-حجاب شرعى رعایت شود؛
-قصد تلذذ و ریبه در کار نباشد؛
-دو نفر نامحرم در محیط بسته تنها نباشند.      

برگرفته از ساج
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

با سلام مطلب جالبي بود اي كاش مي شد قدرت ايمان را در نسل امروز احيا كرد.جرا كه همين بي توجهي به امور ديني مانند نماز نوجوانان را به انحراف كشيده است موفق باشيد
قبول نظرت 5 اما.شما میدونیدکه جامعه بدی شده وخونواده ها بیخیال شدن.محبتاکم شده نیازبجنس مخالف ومحبتاشون ریاد
امین
رابطه دختر بسر درحد صحبت باشد خیلی خوبه فقط اگر به حریم خصوصیش تجاوز نشه
سیما
Iran, Islamic Republic of
دوستی خوبه به شرطی کنترل شده باشه ..... چیه همش ازدواج سنتی، آدم خودش باید همسر آیندشو انتخاب کنه
طاهره
50سال دیگه هم مطمئن باش با این طرز فکری که داری مطمئن باش که اون پسر مدنظرت نیماد خواستگاریت و ول معطلی. همین اشتباه محاسبه امثال شماست که آمار طلاق بالا رفته و عمر زندگی ها کوتاه شده . این پسرا فقط واسه سوءاستفاده با شما هستن تا یه مورد بهتر پیدا کنن که می کنن امثال تو رو فقط بازیچه می بینن. بذار 5سال دیگه بگذره و غرق گناه و شهوت شو می فهمی که عشق واقعی یعنی چی . هرچیزی حساب کتاب داره . حالا مثلا مرد زندگیتو پیدا کردی راست میگه رسما با مادرش بیاد خواستگاریت . لابد میگه بذار برم سربازی و سرکار بعدا میام فعلا دستتو بده به من عسیسم
علیرضا
از حماقتت خندم میگیره . ما پسرا رو هنوز نشناختی آبجی. ما به دنیا اومدیم که ببخشید خرتون کنیم . اولش ژست هنرمندانه تریپ ورزشی می گیریم بعدا که به ما عادت کرد یتازه بازی ما شروع میشه. هیش وقت هم همسر آینده مون رو از تو خیابون و پارک انتخاب نمی کنیم . به اونا شماره میدیم که سواری بگیریم
جاوید
جناب اینطور نفرمایید.بنده سال 86 با همسرم در جامعه ی مجازی اشنا شدم و بعد از دو سال ازدواج کردیم و الان هم یه پسر 1 ساله داریم و کاملا راضی هستیم
سلام اما باید تئجه برطبق آمار تعداد محدودی از این روابط بدون مشکل ادامه پیدا میکنند .
با آرزوی خوشبختی برای شما
ما زود ترسوار شما شدیم ولی شما از دنیا عقبی داداش
x
چه قد هم به این وضع فجیع افتخار هم میکنه!!
شایان
برادر عزیزم من خودم عاشق هستم و خیلی هم به عشقم علاقه دارم
نوکرم شایان
ساغر
Iran, Islamic Republic of
اره به جای اینکه با دوست دخترای خودتون ازدواج کنید با دوست دختر بقیه ازدواج میکنید
لیلا
Iran, Islamic Republic of
ابجی آفرییییییییییییییییییییییییییییییییییییین...خوب اومدی لااااااااااااااااااااایک
ساغر
Iran, Islamic Republic of
اخه یکی نیس به شما پسرا بگه بدبختا فکر کردید زرنگید که به جای دوست دختر خودتون با دوست دختر بقیه ازدواج میکنید
محمدګل نقشبندی
تشکر فروان از نظر خوبتان درمورد ازدواج البته در شرایط امروزی محمدګل نقشبندی...
بسیار خوبه.....
کوثر ک ف
نه پسر جان :ادم خیلی پیدا میشه که انسانیت براش مهمه اره پیدامیشن ادمایی که بخاطر عشقشون از جون مایه میزارن دنبال فرصت نیستن همه رو با خودتون جمع نبندید البته درس میگین بی لیاقت تو جامعه زیاد هست که ازهر محبت بیدریغی سواستفاده میکنن
علیرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام.. منم با خانومم تو فضای مجازی اشنا شدیم.. الانم خیلی همو دوست داریمو بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم...
امیر
Iran, Islamic Republic of
منم با کسی که باهام دوست باشه ازدواج نمیکنم.در جواب ساغر خانم لطفا همه دخترا را با خودت مقایسه نکن هستن دخترای ک دوست پسر ندارن اخه میگن کافر همه را ب کیش خود پندارد.من با هیشکی دوست نیستم چون خوشم نمیاد دخترو بازیچه کنم.مطمعن باشید اونای هم دوس دختر دارن فقط برای رفع نیازه.من همجسم رو خوب میشناسم .بدرود
nazi
توجامعه هم دختر خوب هس هم بد هم پسر خوب هم پسر بد نمیشه همه رو به یه چشم نگاکرد ولی متاسفا خیلی همه رو به یه چشم میبینن
احمد
Iran, Islamic Republic of
اگر دختر وپسر بتون غرايز درونى وشهوانى خودشون رو كنترل كنند و خط قرمزهاى شريعت رو رد نكنن ،فكر نكنم موردى داشته باشه
احساساتی که نشان می‌دهد ضریب هوشی شما بالا است
چگونه مشاوره روانشناسی بگیریم ؟
چطوری در محل کار عذرخواهی کنیم؟
اختلالات شخصیت کلاستر B
نارسایی توجه /بیش فعالی اختلال رفتاری پیچده اما قابل مدیریت
کشف تاثیر استرس محل کار روی تایپ‌ کردن
اضطراب با بدن زنان چه می‌کند؟
روش‌های غلبه بر استرس امتحانات
نشانه های روابط عاشقانه ناکارآمد وسمی کدامست ؟
معنویت در حل مشکلات روانی بیرون‌زاد راهگشاست
تعریف و طبقه بندی کودکان استثنایی
اعلام ضوابط کارورزی، برگزاری کارگاه و دوره‌های توانمندسازی روانشناسی
برای انسان نابینا شیشه و الماس فرقی ندارد اگر کسی قدرتان را ندانست فکر نکنید شیشه اید یقین بدانید که او نابیناست ...