کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نامرئی‌سازی اجسام با امواج مغناطیسی

4 ارديبهشت 1394 ساعت 14:29

دانشمندان آمریکایی شیئ همگن استوانه‌ای نامرئی بدون استفاده از هیچ گونه پوشش مواد را ساخته‌اند؛ طوری که شما می‌توانید تصور کنید اشیاء را با امواج مغناطیسی، کاملا نامرئی کنیم.


به گزارش ایسنا، در آخرین تحقیقات، محققان بر پراکندگی نور از سیلندر شیشه‌ای پر شده با آب تحقیق کردند؛ چنین آزمایشی بیانگر شباهت آنالوگ دوبعدی و از مشکلات قدیمی پراکندگی در محیط همگن است. این مشکلات شامل فیزیک غیر معمول و ظاهر شدن مواد با میزان بالای شاخص انکسار است.

محققان با استفاده از آب و شاخص انکسار، تغییر دما را کنترل کردند. شاخص انکسار با دو مکانیسم پراکندگی رزونانس و غیر رزونانس مرتبط است.
اثر متقابل این دو فانورزونانس نامیده می‌شود. در محاسبات نظری، این آزمایش با موفقیت انجام و ابزارآلات محیط کار به کمک امواج الکترومغناطیسی دیگری مرئی شد.
قدرت نامرئی‌کردن اشیاء همگن بدون پوشش مواد در زمینه مهندسی بسیار مهم است و به راحتی می‌توان سیلندرهای همگن ایجاد کرد. این نتایج برای تولید میله‌های نامرئی برای آنتن‌های مرکب و دیگر موارد کاربرد دارد.


کد مطلب: 30553

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/30553/نامرئی-سازی-اجسام-امواج-مغناطیسی

میگنا
  https://www.migna.ir