يکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ - 29 May 2022
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ / ۱۲:۲۵
کد مطلب: 36893
۱

لينك دانلود كليه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 95

به گزارش میگنا سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد 1395 در سايت سازمان سنجش قرار داده شده است كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:


لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافيايي
دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربي
دریافت دفترچه

1105 - مجموعه علوم اقتصادي

دریافت دفترچه
1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دریافت دفترچه 1107 - مجموعه تاريخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه 1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسي
 دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1
 دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2
 دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
 دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
 دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5
 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1117 - مجموعه علوم تربيتي /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگليسي
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسي
 دریافت دفترچه 1123 - مجموعه علوم تربيتي /2
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان الماني
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - مجموعه ايرانشناسي
 دریافت دفترچه

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

 دریافت دفترچه 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - مجموعه باستان شناسي
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه 1139 - مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه 1140 - پژوهش علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1148 - مجموعه مديريت اجرايي
 دریافت دفترچه 1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژيك
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مديريت بحران
 دریافت دفترچه 1201 - مجموعه علوم زمين
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره2

1205 - مجموعه فوتونيك
 دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه 1207 - مجموعه آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زيست شناسي -علوم گياهي
 دریافت دفترچه 1214 - زيست شناسي -علوم جانوري
 دریافت دفترچه 1215 - محيطزيست دريا
 دریافت دفترچه 1216 - مجموعه زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - مجموعه علوم شناختي

 دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه 1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه 1257 - مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه 1259 - مجموعه مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه 1262 - مديريت درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري
 دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه 1266 - مجموعه دريانوردي
 دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1268 - مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسي مواد
 دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
 دریافت دفترچه 1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
 دریافت دفترچه 1285 - مجموعه بيوتكنولوژي
 دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 - مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه 1288 - مديريت نساجي
 دریافت دفترچه 1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز
 دریافت دفترچه 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه 1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
 دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ايمني صنعتي
 دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
 دریافت دفترچه 1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب
 دریافت دفترچه 1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه 1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
 دریافت دفترچه 1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه 1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگل
 دریافت دفترچه 1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك
 دریافت دفترچه 1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي - علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه 1310 - مهندسي توليدات گياهي
 دریافت دفترچه 1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي - شيلات
 دریافت دفترچه 1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي - چوب
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه 1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه 1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه 1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست
 دریافت دفترچه 1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه 1321 - مجموعه منابع طبيعي - بيابان
 دریافت دفترچه 1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه 1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
 دریافت دفترچه 1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه 1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
 دریافت دفترچه 1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
 دریافت دفترچه 1327 - مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه 1328 - مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه 1351 - طراحي شهري
 دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماري
 دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه 1356 - نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه 1362 - طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه 1363 - فرش
 دریافت دفترچه 1364 - طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه 1509 - بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته 1126 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه

 


 
مرجع : روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

چرا ازدواج می‌کنید؟
۸ نشانه افسردگی در کودکان ۵ تا۶ ساله
نگاهی به خدمات روان شناسی و مشاوره حرفه ای
در تایید اقدام سازمان نظام در معرفی روانشناسان فاقد مجوز
اعلام اسامی روانشناس نماهای فاقد مجوز
چرخهٔ پُرخوری‌های هیجانی را بشناسید
روانشناسی انتقام
آشنایی با گروه درمانی و مزایای آن
گربه‌های هم‌خانه یکدیگر را به نام می‌شناسند!
چرا نداشتن شریک زندگی باعث قضاوت زودهنگام مردم می‌شود؟!
۱۰ توصیه برای مقابله با عصبانیت
بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان
هیچوقت برای تبدیل شدن به کسی که میخواستین باشین دیر نیست... فقط کافیست اولین قدم را بردارید.