سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - 6 Jun 2023
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۰ / ۱۸:۲۵
کد مطلب: 3967
۱
۱۴

منابع کارشناسی ارشد - دروس و ضرایب گروه‌ فني‌ و مهندسي

  مهندسي‌شيمي-مخازن‌هيدروكربوری ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 1, 2, 3, 2, 2) 1. زبان‌ عمومي‌ و تخصصي‌ (انگليسي‌)
2. ترموديناميك‌
3. مكانيك‌ سيالات‌(يك‌ ودو فازي‌)
4. رياضيات (كاربردي,عددي)
5. مهندسي‌ نفت(اكتشاف‌, حفاري ‌و چاه‌پيمايي, توليد)
6. مهندسي‌مخازن

مهندسي‌شيمي-مخازن‌هيدروكربوري 1258

(* - رشته ستاره دار)  مجموعه ‌مهندسي‌عمران ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ كليه دروس براي كليه گرايشها با ضريب1 1. زبان‌ عمومي‌وتخصصي‌
2. ريـاضيات‌
3. مقاومت مصالح
4. تحليـل سـازه‌هاي يك
5. مكانيك خاك
6. مكانيك سيالات

مجموعه‌مهندسي‌عمران

1.سازه
2.مهندسي‌زلزله
3.مكانيك خاك وپي
‌4.راه وترابري
5.مهندسي آب
‌6.سازه‌هاي هيدروليكي
‌7.سازه‌هاي‌ دريايي
8.برنامه‌ريزي حمل‌و نقل
9 .مهندسي مديريت وساخت
10.مهندسي محيط زيست
11.مهندسي‌رودخانه
12.مهندسي‌آب و فاضلاب‌ 1264   مهندسي‌عمران - نقشه‌برداري‌ ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 1, 2, 2, 1) 1. زبان‌ تخصصي
2. رياضيات
3. فتوگرامتري
4. ژئودزي
5. نقشه برداري

مهندسي‌عمران - نقشه‌برداري‌

1.فتوگرامتري
2.ژئودزي
3.سنجش‌ از دور
4.سيستمهاي ‌اطلاعات جغرافيايي (GIS) 1263   مهندسي مـواد - نـانـو مـواد (نانو تکنولوژی) ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 1, 1, 1, 2) 1.زبان‌عمومي ‌و تخصصي‌
2.رياضيات مهندسي
3.شيمي كاربردي
4. فيزيك جديد

5.يكي ازدروس ذيل به انتخاب داوطلب:
1.خواص فيزيكي ومكانيكي مواد
2.پديده هاي انتقال «مكانيك سيالات,انتقال جرم, انتقال حرارت»
3.الكترونيك 1و2, الكترومغناطيس مهندسي

مهندسي مـواد - نـانـو مـواد
(نانو تکنولوژی) 1273

(* - رشته ستاره دار   مجموعه‌ مهندسي‌ مكانيك ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1. ساخت‌وتوليد
(1, 2 , 1, 2, 1و4)

2.طراحي كاربردي‌
(1, 2, 2, 3, 2, 0)

3. تبديل‌انرژي
(1, 2, 3, 2, 2, 0)

4.مهندسي‌ پزشكي‌- بيومكانيك
(3, 4, 3, 4, 3, 3)
5.سيستم‌ محركه‌ خودرو
(2, 3 , 3, 3, 2, 0)

6.طراحي سيستمهای تعليق‌,ترمزوفرمان
(2, 3 , 1, 3, 4, 0)

7. سازه‌ بدنه‌ خودرو
(2, 3, 2, 4, 3, 0) 1 . زبان‌ عمومي و تخصصي‌
2. رياضي
3. حرارت و سيالات (ترموديناميك‌, مكانيك سيالات‌,انتقال‌ حرارت‌)
4. جامدات ‌(استاتيك‌, مقاومت‌ مصالح‌, طراحي‌اجزاء)
5. ديناميك وارتعاشات ‌(ديناميك‌, ارتعاشات, ديناميك‌ ماشين‌,كنترل‌)
6. ساخت‌ وتوليد (ماشين‌ابزار, قالب‌ پرس‌,علم‌ مواد,ماشينهاي‌ كنترل‌ عددي‌,اندازه‌گيري ‌,توليد مخصوص, هيدروليك ونيوماتيك‌, مديريت‌ توليد)


مجموعه‌ مهندسي‌ مكانيك‌

1.ساخت‌ توليد
2.طراحي‌كاربردي
‌3.تبديل‌ انرژي
4.مهندسي پزشكي- بيومكانيك
‌ 5.سيستم‌محركه‌ خودرو
6.طراحي سيستمهاي تعليق‌,ترمز وفرمان
‌7.سازه‌ بدنه‌ خودرو 1267 توضيح:
متقاضيان گرايش 4 بجاي دروس 5 و 6 مي توانند دروس (مباني بيومکانيک 1 و 2 و دروس پايه پزشکي شامل فيزيولوژي و آناتومي و فيزيک پزشکي) را انتخاب نمايند.   مجموعه‌ مهندسي‌ برق ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.الكترونيك
(3, 4, 4, 5, 0, 3, 3, 3, 0)

2.قدرت
‌(3, 4, 4, 0, 4, 3, 3 ,0, 4)

3.مخابرات
(3, 4, 4, 3, 0, 3, 4, 4, 0)

4.كنترل
(3, 4, 4, 3, 3, 4, 0, 4, 0)

گرايش هاي 5 و 6
(3, 4, 4, 0, 4, 3, 3 ,0, 4)

7.بيوالكتريك
‌(3, 4, 4, 3, 0, 4, 1, 4, 0) 1.زبان‌عمومي‌وتخصصي
2. رياضيات (معادلات ‌ديفرانسيل‌, رياضيات ‌مهندسي‌, آمار و احتمالات)
3. مدارهاي الكتريكي 1و2
4. الكترونيك 1و2
5. ماشين‌هاي‌ الكتريكي 1و2
6. سيستمهاي كنترل خطي
7. الكترومغناطيس
8. تجزيه و تحليل سيستم
9. ‌بررسي سيستمهاي قدرت 1


مجموعه‌ مهندسي‌ برق

1.الكترونيك
2. قدرت
‌3.مخابرات‌
4. كنترل
5. راه‌آهن‌برقي
6. مديريت انرژي الكتريكي
7.مهندسي پزشكي‌ (بيوالكتريك‌) 1251 توضيح:
در گرايش بيوالكتريك انتخاب يكي از دو درس الكترومغناطيس يا مقدمه اي برمهندسي پزشكي بعنوان درس هفتم الزامي است   مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.تجارت الكترونيكي
(1, 2, 1, 1, 1, 1, 0)

2.سيستمهاي چندرسانه‌اي
(1, 2, 1, 1, 1, 1, 0)

3.مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
(1, 2, 2, 1, 1, 1, 0)

4.امنيت اطلاعات
(1,‌ 2, 0, 1, 1, 1, 1)

5.شبكه‌هاي كامپيوتري
(1, 2, 0, 1, 1, 1, 1)

6.مهندسي فناوري اطلاعات
(1, 2, 1, 1, 1, 1, 0) 1. زبان تخصصي
2.دروس مشترك (ساختمانهاي گسسته,ساختمانهاي داده ها,طراحي الگوريتم, مهندسي نرم‌افزار, شبكه‌ها ي كامپيوتري)
3.اصول و مباني مديريت
4.اصول طرا حي پايگاه‌ داده‌ها
5.هوش مصنوعي
6.سيستمهاي عامل
7.معماري كامپيوتر.


مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT

1. تجارت الكترونيكي
2. سيستمهاي چند‌رسانه‌اي
3.مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
4.امنيت اطلاعات
5.شبكه‌هاي كامپيوتري
6.مهندسي فناوري اطلاعات(IT) 1276

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي‌ شيمی ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 3) 1. زبان‌ عمومي و تخصصي
2. انتقال‌ حرارت 1و2
3.ترموديناميك‌
4. مكانيك‌سيالات‌
5. كنترل‌ فرآيند
6. انتقال‌جرم و عمليات واحد 1و2
7. طرح‌راكتور
8. رياضيات‌(كاربردي,عددي‌)

مهندسي‌ شيمي‌ 1257   مهندسي‌ داروسازی ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.مهندسي‌ شيمي‌-بيوتكنولوژي
(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)

2. مهندسي‌ داروسازي
کليه دروس با ضرايب 1 1. زبان‌عمومي و تخصصي‌ (انگليسي‌)
2.سينتيك و طراحي راكتور
3. پديده هاي انتقال (انتقال جرم - مكانيك‌ سيالات و انتقال ‌حرارت)
4. بيوشيمي‌وميكروبيولوژي عمومي
5. ترمو ديناميك
6. رياضيات مهندسي
7. شيمي آلي
8. شيمي پايه ‌  مهندسي‌ داروسازي ‌ 1285

(* - رشته ستاره دار)   مجموعه‌ مهندسي‌ هوا فضا ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 2, 2, 2, 2, 2) 1. زبان‌ عمومي‌وتخصصي
2.رياضيات(معادلات‌ديفرانسيل و رياضيات‌مهندسي‌)
3.آئروديناميك( مكانيك‌سيالات, آئروديناميك ‌ ,ترموديناميك و اصول جلوبرندگي‌)
4.مكانيك پرواز (كنترل اتوماتيك,عملكرد,پايداري وكنترل‌)
5. سازه‌هاي ‌ هوايي (ديناميك ‌,ارتعاشات ‌, مقاومت‌ مصالح‌ ,تحليل‌ سازه‌ها)
6.طراحي‌اجسام پرنده‌.

مجموعه‌ مهندسي‌ هوا فضا

1.جلوبرندگي
2.مكانيك‌پرواز
3.سازه‌هاي ‌هوايي
4.آئروديناميك
5.سوانح‌ هوايي و صلاحيتهاي‌پروازي ‌
1279

(* - رشته ستاره دار)   مجموعه‌مهندسي‌نفت ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.مهندسي حفاري‌واستخراج‌نفت
‌(2, 2, 2, 3, 3, 3, 0)

2.اكتشاف نفت
(2, 2, 2, 2, 2, 0, 2) 1.زبان‌ عمومي‌ و تخصصي‌
2.رياضيات‌ (كاربردي‌,عددي‌)
3.زمين‌ شناسي (زمين‌ شناسي‌ عمومي‌,زمين‌شناسي ساختماني‌ ,زمين‌شناسي‌ نفت‌)
4.مقاومت‌مصالح‌ومكانيك‌ سيالات
5.حفاري‌وچاه پيمايي‌ومهندسي‌مخازن
6.مكانيك‌ سنگ‌و ژئوتكنيك
7.ژئوفيزيك اكتشافي و ژئوشيمي اكتشافي

مجموعه‌مهندسي‌نفت ‌

1. مهندسي ‌حفاري‌ و بهره‌برداري ‌نفت «مهندسي حفاري واستخراج ‌نفت»
2.مهندسي اكتشاف‌ نفت ‌ 1253

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي صنايع‌ ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.مديريت‌ سيستم‌وبهره‌وري
(3, 3 , 2, 2, 0, 0)

2.مهندسي سيستمهاي‌اقتصادي اجتماعي‌
(2, 3, 3, 0, 2, 2)
1.زبان عمومي وتخصصي‌
2.رياضي عمومي‌1و2
3.آمارواحتمالات
4.معلومات عمومي (مسائل مربوط به تجارب مديريتي‌)
5.برنامه‌ نويسي‌كامپيوتر
6.تحقيق‌ درعمليات‌

مهندسي صنايع‌

1.مديريت‌سيستم‌ و بهره‌وري
2.مهندسي سيستمهاي‌اقتصادي اجتماعي 1260

(* - رشته ستاره دار) ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 2, 2, 1, 1) 1. زبان‌ عمومي و تخصصي
2.تحقيق درعمليات 1
3. آمارو احتمال مهندسي
4. طرح‌ريزي‌واحدهاي‌صنعتي‌
5.كنترل‌ موجودي 1

مهندسي‌ صنايع‌ - مهندسي‌ صنايع‌ 1259   مجموعه‌ مهندسي‌كامپيوتر ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.معماري‌كامپيوتر
(1, 2, 4, 2, 0, 0)

2. هوش‌ مصنوعي
(1, 2, 4, 0, 2, 0)

3.نرم‌افزار
(1, 2, 4, 0, 0, 2)

4.الگوريتم و محاسبات
(1, 2, 4, 0, 0, 3) 1.زبان عمومي وتخصصي(انگليسي‌)
2.رياضيات (رياضيات‌ مهندسي, آمار و احتمالات, محاسبات‌عددي‌, ساختمانهاي ‌گسسته)
3. دروس مشترك (ساختمان‌ داده ها,نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها, مدارهاي‌منطقي‌, معماري‌كامپيوتر, سيستم‌ عامل)
4.دروس تخصصي معماري ‌ كامپيوتر (مدارهاي الكتريكي, VLSI, الكترونيك‌ديجيتال‌, انتقال‌ داده‌)
5.دروس ‌ تخصصي‌ هوش ‌ مصنوعي (مدارهاي‌الكتريكي‌, طراحي‌ الگوريتم‌ها, هوش مصنوعي‌)
6.دروس تخصصي نرم‌افزار(كامپايلر, زبانهاي‌ برنامه‌سازي‌, طراحي الگوريتم‌, پايگاه‌ داده‌) مجموعه‌ مهندسي‌كامپيوتر

1. معماري‌ كامپيوتر
2. هوش‌ مصنوعي
‌3. نرم‌افزار
4. الگوريتم و محاسبات 1277   مجموعه‌ مهندسي‌ مواد ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.شناسايي‌وانتخاب‌ موادمهندسي
‌(2, 2 , 3, 3, 4, 2, 4, 0, 0)

2.شكل‌دادن‌ فلزات
(2, 2, 2, 4, 5, 1, 4, 0, 0)

3.جوشكاري
(2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 0, 0)

4.استخراج‌ فلزات
(2, 2, 5, 3, 2, 2, 4, 0, 0)

5. مهندسي‌ پزشكي‌- بيومواد
(3, 4, 5, 2, 1, 0, 0, 3, 2)

6.سراميك
(2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 0, 0)

7.خوردگي و حفاظت‌ فلزات
(2, 2, 5, 3 , 3, 1, 4, 0, 0 )

8.ريخته‌گري‌
(2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 0, 0) 1.زبان‌ عمومي ‌و تخصصي‌
2.رياضي ‌مهندسي
3.شيمي فيزيك و ترموديناميك‌
4.خواص‌ فيزيكي‌ مواد
5.خواص‌مكانيكي مواد
6.استحاله‌ فازهاونمودارهاي‌تعادلي‌
7.تخصصي‌كارشناسي
8.مهندسي‌ و علم مواد
9.شيمي‌آلي - بيوشيمي

مجموعه‌ مهندسي‌ مواد

1.شناسايي‌,انتخاب و روش‌ساخت‌مواد مهندسي‌
2.شكل دادن فلزات
3.جوشكاري
4.استخراج فلزات
5.مهندسي پزشكي -بيومواد
6 .مهندسي‌ مواد-سراميك‌
7.مهندسي‌ مواد- خوردگي‌ و حفاظت‌ ازمواد
8.مهندسي‌ مواد- ريخته‌ گري‌
  مجموعه‌ مهندسي‌ معدن ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1. فرآوري‌موادمعدني
‌(2, 3 , 3, 3, 3, 4)

2. مكانيك‌سنگ
(2, 3, 3, 2, 3, 5)

3. استخراج‌ معدن‌
(2, 3, 3, 2, 2, 6, 0)

4. اكتشاف‌ معدن
‌(2, 3, 3, 3, 2, 0, 5)

متقاضيان گرايشهاي 1و2 بايد فقط يك درس از دروس 6و 7 را به انتخاب پاسخ دهند كه باضريب مربوط اعمال خواهدشد 1. زبان‌ عمومي و تخصصي (انگليسي)‌
2.رياضيات(رياضيات)
3.دروس اصلي (مقاومت‌ مصالح,مكانيك‌سيالات ‌, شيمي‌فيزيك‌)
4. دروس‌زمين‌ شناسي (سنگ‌ شناسي,زمين‌ شناسي‌ ساختماني‌)
5.مهندسي‌ معدن(كانه آرايي,مكانيك‌ سنگ‌)
6. دروس‌تخصصي استخراج معدن (چالزني‌ وآتشباري,تهويه,نگهداري,روشهاي‌استخراج‌روباز, روشهاي استخراج‌زيرزميني‌)
7.دروس ‌تخصصي‌اكتشاف‌معدن‌(ژئوفيزيك,ژئوشيمي,ارزيابي‌ذخايرمعدني,چاه‌پيمائي,زمين‌شناسي اقتصادي).

مجموعه‌ مهندسي‌ معدن‌

1. فرآوري‌ موادمعدني
‌2. مكانيك‌ سنگ‌
3. استخراج‌ معدن
‌4. اكتشاف‌ معدن‌
1268   مجموعه مهندسي معماري كشتي ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.سازه‌ كشتي
‌(2, 2, 3, 2, 2, 3, 2)

‌2.هيدرومكانيك‌كشتي
(2, 2, 2 , 2, 3, 3, 2) 1.زبان عمومي و تخصصي ‌
2.رياضيات
‌ 3.مكانيك‌ سيالات
‌4.مكانيك‌ جامدات‌ و تحليل‌ سازه‌ها
5. آرشيتكت‌ كشتي ‌(هيدرواستاتيك‌)
6.آرشيتكت‌كشتي‌ (هيدروديناميك‌)
7.ساختمان كشتي‌

مجموعه مهندسي معماري كشتي

1.سازه‌‌كشتي
2. ‌هيدرومكانيك‌‌كشتي ‌ 1256

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي پليمرـ ­صنايع پليمر ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2) 1.زبان عمومي و تخصصي
2. شيمي پليمر (شيمي‌پليمر,اصول مهندسي‌پليمريزاسيون‌)
3.رياضيات مهندسي
4. تكنولوژي‌ پليمر (الاستومر,پلاستيك‌,كامپوزيت‌)
5.شيمي‌ فيزيك پليمرهاخواص‌ فيزيكي‌ومكانيكي پليمرها
6.پديده‌هاي ‌انتقال (رئولوژي‌,انتقال حرارت‌, انتقال‌ جرم‌)
7.كنترل فرايندهاي پليمري
8.مكانيك سيالات.

‌مهندسي پليمرـ ­صنايع پليمر 1255

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي‌ شيمي‌-بيوتكنولوژی ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ 1.مهندسي‌ شيمي‌-بيوتكنولوژي
(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)

2. مهندسي‌ داروسازي
کليه دروس با ضرايب 1 1. زبان‌عمومي و تخصصي‌ (انگليسي‌)
2.سينتيك و طراحي راكتور
3. پديده هاي انتقال (انتقال جرم - مكانيك‌ سيالات و انتقال ‌حرارت)
4. بيوشيمي‌وميكروبيولوژي عمومي
5. ترمو ديناميك
6. رياضيات مهندسي
7. شيمي آلي
8. شيمي پايه ‌ 1. مهندسي‌ شيمي‌-بيوتكنولوژي

  ‌ 1285

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي‌ پليمر- صنايع‌ رنگ ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ كليه‌ دروس‌باضريب‌ 1 1. زبان‌ عمومي و تخصصي‌
2. رياضيات و اصول مهندسي‌ (كاربردرياضيات‌مهندسي رنگ‌,مكانيك‌ سيالات‌,انتقال‌ جرم‌ و انتقال حرارت‌)
3.كنترل ‌رنگ
4. شيمي‌وتكنولوژي‌موادرنگرزي‌
5. شيمي موادواسطه‌ وموادرنگزا
6. شيمي‌و تكنولوژي ‌روكشهاي سطح
مهندسي‌ پليمر- صنايع‌ رنگ‌ 1286

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ ( 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2) 1.زبان عمومي و تخصصي
2.رياضيات مهندسي
3.كنترل خطي و غيرخطي

انتخاب دو درس ازدروس زير:
4 .ترموديناميك
5. مكانيك سيالات و انتقال حرارت
6. مدارهاي الكتريكي 1و2
7.الكترونيك 1و2

مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون
1290

(* - رشته ستاره دار)   مهندسی ايمنی وبازرسی فنی ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (2, 2, 2, 3, 3, 3) 1. زبان عمومي و تخصصي
2.رياضي
3. ترموديناميك و مكانيك سيالات
4. متالورژي فيزيكي و مكانيكي
5. الكتروشيمي و خوردگي
6.مقاومت مصالح و تست هاي غيرمخرب مهندسي ايمني وبازرسي فني 1292

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (2, 2, 3, 3, 2 ,3, 2) 1. زبان‌ عمومي‌وتخصصي
2.رياضيات (معادلات ديفرانسيل‌,رياضيات كاربردي- عددي‌)
3.ترموديناميك مهندسي‌ شيمي 1و2
4. انتقال‌حرارت ‌1و2
5. انتقال جرم
6. عمليات‌واحد 1و2
7. مكانيك سيالات مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز 1289

(* - رشته ستاره دار)   مهندسي‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 1, 1, 2, 2, 2) 1. زبان‌ عمومي و تخصصي
2. رياضيات
3.فيزيك و مكانيك
4.تكنولوژي نساجي1
5.تكنولوژي نساجي2
6. علوم‌ الياف

مهندسي‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي‌ 1283   مهندسي‌ نساجي-شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (1, 1, 1, 2, 2, 2) 1. زبان‌عمومي وتخصصي
2. رياضيات
3. شيمي
4. شيمي‌ نساجي 1
5. شيمي‌ نساجي‌ 2
6. علوم‌ الياف

مهندسي‌ نساجي-شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف‌ 1284   مهندسي‌طراحي‌ محيط زيست ضرايب‌ گرايش ها به ترتيب دروس مواد امتحاني‌ رشته‌ امتحاني‌ كدرشته امتحاني‌ (2, 1, 1) 1. زبان‌ عمومي‌ و تخصصي
2. اطلاعات عمومي محيطي ‌(محيط مصنوع‌ و محيط طبيعي بالاخص محيط زيست ‌ايران‌)
3. اطلاعات‌ عمومي‌ راجع‌ به‌ فضاي‌ سبز شهري ‌‌و معماري‌ آن‌

مهندسي‌طراحي‌ محيط زيست‌ 1287

(* - رشته ستاره دار)
توضيح:
در كد رشته‌ امتحاني ‌1287 پذيرش منحصراً براي دانشگاه تهران صورت مي‌گيرد و از چند برابر ظرفيت پذيرش داوطلبان، آزمون تشريحي درس «توانايي مقدماتي طراحي و بيان تصويري» با ضريب 2 بعمل خواهد آمد.
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

ضرایب دروس در رشته ی مهندسی عمران کد گرایش 3 (خاک و پی ) به چه صورت می باشد.با رتبه ی 1070 خاک اصفهان (روزانه)رو میارم؟با تشکر ، لطفا میل منید.
سایت شما خیلی تکمیله . خوبه دمتون گرم
حرف نداشت.دمت گرممرسییییییییییییییی
سلام.اطلاعاته سایتتون خیلی کامل و مفید است. خیلی ممنون
با سلامسایت خوبیه،لطف کنید بگین که اخرین ظرفیت قبولی رشته کامپیوتر در سال های قبل چند بوده؟متشکرم
با سلامبگین اخرین رتبه قبولی در ارشد رشته مشاوره چندهبا تشکر
خیلی خوبه خدا پدرتونا بیامرزه مادرتونا رحمت
سلام ایاالان برا ارشد شروع کنیم فایده ای داره یا نه؟
سمانه
پس مهندسی پزشکی چی؟واسه مهندسی پزشکی بیوالکتریک رو هم بگید.لطفا زود بگید.عجله دارم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
رشته ی انرژی چی ؟؟
سامان
Iran, Islamic Republic of
با سلام ریز دروس تخصصی وعمومی کارشناسی به کارشناسی ارشد جوشکاری رو می خواستم با ذکر نزدیکترین دانشگاه دولتی و علمی کاربردی به استان مرکزی اگر لطف کنید ممنون میشم با تشکر
ریحانه
Iran, Islamic Republic of
لطفا بالاترین ضرایب دروس تخصصی کامپیوتر را بگذارید.خواهش میکنم.
حسین شیردل
Iran, Islamic Republic of
سلام
لطفا دروس امتحانی و ضرایب ان را جهت مهندسی انرژی نیز توضیح دهید .
با تشکر
مریم
Iran, Islamic Republic of
سلام من رشته مهندسی نفت گرایش طراحی فرایندهای نفتی میخونم وخانمم. میتونین بگین برای ارشد نفت یا شیمی و چه گرایشی بخونم بهترو پرکاربردتر هستش! ؟؟؟
انواع فوبیا و ترس‌هایی که باید درمان آن را جدی بگیرید
پسران بیشتر از دختران بیش فعال می‌شوند؟
مهارت‌های ده‌گانه برای غلبه بر خشونت علیه کودکان
تاثیر خیانت بر روی همسر وفادار چیست؟
چگونه به دام «فرسودگی تحصیلی» نیفتیم؟
احساساتی که نشان می‌دهد ضریب هوشی شما بالا است
چگونه مشاوره روانشناسی بگیریم ؟
چطوری در محل کار عذرخواهی کنیم؟
اختلالات شخصیت کلاستر B
نارسایی توجه /بیش فعالی اختلال رفتاری پیچده اما قابل مدیریت
کشف تاثیر استرس محل کار روی تایپ‌ کردن
اضطراب با بدن زنان چه می‌کند؟
خوشبختی یعنی بدست آوردن یک زندگی و تقسیم آن با دیگران!