کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مهری مولایی، ستاره جانی، مجید محمودعلیلو، اصغر پوراسمعلی

کارآمدی شناخت درمانی مذهب محور بر کاهش نشانه های روان شناختی بیماران

مهری مولایی، ستاره جانی، مجید محمودعلیلو، اصغر پوراسمعلی

12 شهريور 1396 ساعت 10:13

این پژوهش با هدف تعیین میزان کارآمدی شناخت درمانی مذهب محور بر کاهش نشانه های روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان اجرا شد.


با توجه به اهمیت مداخلات معنوی در درمان مشکلات روان شناختی، این پژوهش با هدف تعیین میزان کارآمدی شناخت درمانی مذهب محور بر کاهش نشانه های روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان اجرا شد. این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. از میان 300 بیمار تحت حمایت مؤسسه خیریه آرزو در شهرستان پارس آباد مغان 30 بیمار (15زن و 15 مرد) با استفاده از نمونه در دسترس، در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه فهرست نشانگان روان شناختی (SCL-25) بود. اعضای گروه آزمایش در 8 جلسه 2 ساعته تحت شناخت درمانی مذهب محور قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای مقایسه میانگین ها از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مذهب محور نشانه های روان شناختی همه ابعاد مقیاس SCL-25، بجز روان گسستگی، جسمانی سازی و وسواس فکری- عملی را کاهش می دهد. همچنین شناخت درمانی مذهب محور، می تواند به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های پزشکی برای بهبود مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان در نظر گرفته شود.

کلید واژه ها: سرطان، شناخت درمانی مذهب محور، نشانه های روان شناختی.

نویسندگان:

مهری مولایی / دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ستاره جانی / کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان، گروه مشاوره، پارس آباد مغان، ایران

مجید محمودعلیلو / استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

اصغر پوراسمعلی / دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فصلنامه روان شناسی و دین - سال هشتم، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  


 


کد مطلب: 41829

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/41829/کارآمدی-شناخت-درمانی-مذهب-محور-کاهش-نشانه-های-روان-شناختی-بیماران

میگنا
  https://www.migna.ir