چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - 14 Apr 2021
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ / ۱۹:۳۲
کد مطلب: 4436
۰
۱

رشته هوشبری

هدف تربیت افراد کارآمدی است که بتواند در گروه های سه یا چهار نفره به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی ،در یک بخش هوشبری انجام وظیفه کنند.

دروس این رشته به صورت نظری ،عملی وکارآموزی در عرصه  است. فارغ التحصیلان هوشبری توانایی شناسایی دستگاه های اندازه گیری گازهای خون  وسایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته  بیهوشی و تنظیم  و کاربرد  آنها ، شناسایی  دستگاه ها ی مختلف  بیهوشی  در اتاق عمل واستریلیزاسینون آنها ،بیهوش ساختن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبت های قلبی وتنفسی وبیدار کردن او در پایان عمل.

درد شناسی ،احیای قلبی ،ریوی وانجام دادن بی حسی های ناحیه ای وغیره در موارد کلینیکی پرستاری به روش علمی ومراقبت از بیماران بد حال را دارند.  هدف تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند در گروههای سه یا چهارنفره به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی، در یک بخش هوشبری انجام وظیفه کنند. درسهای این رشته به صورت نظری، علمی و کارآموزی می باشد. دانش آموختگان هوشبری توانایی شناسایی دستگاههای اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی و تنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگاههای مختلف بیهوشی در اتاق عمل، بیهوش کردن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبتهای قلبی و تنفسی و بیدار کردن بیمار در پایان عمل، و مراقبت از بیماران بدحال را دارند.
رشته هوشبری هدفش تربیت افرادی است که به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی در طول دوره این رشته حداقل ۲ سال است و دروس این رشته به صورت نظری عملی و کارآموزی در بیمارستان‌ها عرضه می‌شود. بخش هوشبری اتاق عمل مشغول کار شوند در حال حاضر امکان ادامه تحصیل طی ضوابطی در دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری فراهم می‌باشد. - نام وتعریف رشته :    شاخه  ای از علوم پزشکی (Anesthesia Technician Associate degree)  رشته کاردانی هوشبری       (پیراپزشکی ) است که در آن دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول وروشهای مختلف بیهوشی ، وسایل وداروهای مربوطه آشنا می شوند ومراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی وبی حسی ناحیه ای را در . مراحل قبل ، حین وبعد از بیهوشی فرا می گیرند.  دانش آموختگان این رشته در مرکز آموزشی ودرمانی در امر بیهوش ساختن وهوش آوردن بیماران زیر نظر متخصص بیوشی وتحت نظر نظارت مستقیم ایشان ایفای نقش می نمایند. - تاریخچه رشته : منابع موجود نشان می دهد که برای اولین بار در ایران به سال ۱۳۵۴ مراکز آموزش فنی پیراپزشکی شهرهای تهران وتبریز نسبت به آموزش تکنسین های هوشبری با طول دوره آموزشی ۵/۱ ساله (فشرده ) اقدام نموده است واین برنامه آموزشی فقط دو دوره دوام داشته است . سپس وزارت فرهنگ وآموزش عالی سابق به سال ۱۳۵۵ به پذیرش و آموزش دانشجو در مقطع فوق دیپلم هوشبری تحت عنوان تکنسین مراقبت های آنستزی ورانیماسیون اقدام نموده است . وپس از انقلاب فرهنگی به سال ۱۳۶۱ پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری تحت عنوان کاردان هوشبری با طول دوره آموزشی ۲ ساله انجام گرفته است که تاکنون نیز ادامه دارد . : ( Aims) اهداف کلی رشته  الف) تربیت فراگیرانی که بتوانند نیازهای بیمار را در مراحل قبل ، حین وبعد از بیهوشی مورد بررسی قراردهند . ب) تربیت فراگیرانی که در تعالی بهداشت ، حفظ سلامتی وارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب ورضایتمندی بیمار کوشا باشند . .به نحو احسن انجام وظیفه نمایند( PACU) ج) تربیت فراگیرانی که بتوانند در بخش مراقبت های ویژه پس ازبیهوشی د) تربیت فراگیرانی که بتوانند در نجات جان بیماران در فوریتها نقش موثری را ایفاء نمایند . و) تربیت فراگیرانی که درآموزش بیمار ، خانواده وسایر افراد بر حسب نیاز پیش قدم باشند . ز) تربیت فراگیرانی که به ارتباط مناسب با بیمار ، خانواده واطرافیان اهمیت بدهند . Task Analysis)وظایف حرفه ای دانش آموختگان  الف) بررسی وشناخت بیمار قبل از عمل ب) مراقبت های قبل از بیهوشی ج) مراقبت های حین بیهوشی د) مراقبت از بیمار بعد از بیهوشی یادآوری مهم : کاردانهای هوشبری نمی توانند مستقلاٌ به امر هوشبری بپردازند وموسسات وبیمارستانها حق ندارند آنان را مستقلاً بکار گمارند  شرایط ونحوه پذیرش دانشجو : - پذیرش دانشجو از ظریق آزمون سراسری وبصورت متمرکز خواهد بود . - داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی وروحی برخوردار باشند . رشته های مشابه در داخل کشور : وجود ندارد .  رشته های مشابه در خارج از کشور : رشته مشابه به وظایف حرفه ای عنوان شده در این برنامه وجود ندارد . مشخصات دوره طول دوره : طول دوره کاردانی هوشبری ۲سال ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته مصوب شورای  عالی  برنامه ریزی علوم پزشکی است . نام درس وتعداد واحد های درسی  : تعداد کل واحد های درسی این دوره ۶۸ واحد است ، که دروس بصورت نظری ، نظری – عملی وکار آموزی برنامه ریزی شده است . در یک نیسال تحصیلی برای هر واحد درس نظری ۱۷ ساعت ، درس عملی ۳۴ ساعت ، کار آموزی در عرصه ۵۱ ساعت اختصاص می یابد . واحد های دوره به ترتیب زیر تقسیم می شوند . - دروس عمومی                                     ۱۳ واحد - دروس پایه                                          ۱۷ واحد - دروس تخصصی وکار آموزی                 ۲۶ واحد - کار آموزی در عرصه                            ۱۲ واحد                                                   ترم بندی کاردانی رشته  هوشبری واحد ترم دوم واحد ترم اول ۳ ۲ ۴ ۵ ۲ ۲ ۲ ۱- زبان خارجه ۲- اصول پایه فارماکولوژی ۳- روش بیهوشی (۱) ۴- کار آموزی (۱) ۵- فوریتهای پزشکی ۶- اصول مراقبتهای ویژه ۷- اخلاق وتربیت اسلامی ۲ ۴ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱-زبان پیش دانشگاهی  ۲-اصول بیهوشی ۳- فیزیولوژی ۴- تشریح ۵- اصول پرستاری وکار در اتاق عمل ۶- میکروب شناسی واسترایلیزاسیون ۷- فیزیک هوشبری ۸- فارسی ۹- تربیت بدنی (۱)    ۲۰ جمع ۱۹ جمع واحد ترم چهارم واحد ترم سوم ۱۲ ۱- کار آموزی در عرصه ۲ ۱ ۴ ۵ ۳ ۲ ۲   ۱- فارماکولوژی اختصاصی ۲- واژه شناسی پزشکی ۳- روش بیهوشی (۲) ۴- کار آموزی (۲) ۵- بیماریهای داخلی وجراحی ۶- جمعیت شناسی وتنظیم خانواده ۷- معارف اسلامی (۱) ۱۲ جمع ۱۹ جمع درسهای رشته ردیف نام درس ردیف نام درس ۱ جمعیت شناسی ۲ آناتومی ۳ اصطلاحات هوشبری ۴ اصول پرستاری ۵ اصول مراقبت های ویژه ۶ بیماری شناسی ۷ تربیت بدنی ۸ تنظیم خانواده ۹ رفتار در اتاق عمل ۱۰ روش احیاء قلبی و ریوی ۱۱ روش بی هوشی ۱و ۲ و ۳ و ۴ ۱۲ زبان عمومی ۱۳ فارسی عمومی ۱۴ فورماکولوژی ۱ و ۲ ۱۵ فیزیولوژی ۱و ۲ ۱۶ فیزیک ۱۷ کارآموزی در عرصه ۱۸ معارف اسلامی ۱ ۱۹ معرفی بیمار ۲۰ میکروب شناسی صنعت و بازارکار
 
رشته هوشبری در هر مقطعی که باشد محل کارش مراکز درمانی است. هوشبری یکی از حلقه های تکمیل کننده تیم درمانی است که جهت بهبود بخشیدن به شخص بیمار در مرکز درمانی حضور دارد.  درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس اصلی وتخصصی:  روش بیهوشی ،تشریح(آناتومی ) ،فیزیولوژی ،میکروب شناسی واستریلیزاسیون ، اصول پرستاری، رفتار در اتاق عمل، فیزیک، داروشناسی(فارماکولوژی)،اصطلاحات عمومی پزشکی واختصاصی بیهوشی ،کاراموزی ،معرفی بیمار، بیماری شناسی ، کمک های اولیه وروش احیا قلبی ریوی ،داروشناسی اختصاصی ،اصول مراقبت های ویزه ،کارآموزی در عرصه.

دانشگاه های پذیرنده : دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی – درمانی اراک،اردبیل، ارومیه ، اصفهان ،اهواز،ایلام،بابل ،بندر عباس،بوشهر،بیرجند ، تبریز،رفسنجان،زاهدان، زنجان،سمنان، شهرکرد،قزوین، کاشان، کردستان- سنندج،کرمان،کرمانشاه،گلستان، لرستان- خرم آباد،مازندران- ساری،مشهد، همدان،یاسوج، یزد،جهرم، سبزوار،شاهرود ، گناباد، بقیة ا.. (عج)-تهران ، دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

Iran, Islamic Republic of
چیزی که من می خواستم نداشت
مراحل تحول روانی از دیدگاه پیاژه
چرا نباید از خواب‌های بدمان بترسیم؟
شعار و روز شمار هفته سلامت ۱۴۰۰ اعلام شد
افرادی که دارای این سه عادت کلامی هستند؛ هوش هیجانی بسیار بالایی دارند
کووید ۱۹، تهدیدی برای سلامت اجتماعی و روانی جامعه است
رمزگشایی ایموجی ها از شخصیت انسان‌ها
شایع‌ترین مشکلات روان‌تنی در کشور و تاثیر آن بر جسم انسان
سوالهای پدر دختر از داماد چه چیزهایی است؟
۱۲ نشانه‌ اعتیاد به اینستاگرام
اهداف سال جدید من
10 ویژگی‌ مشترک افرادی که خودکشی می‌کنند!
«قلدری مجازی» چیست و چطور باید با آن مواجه شد؟
شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است. نگذار انتخاب‌هایت اسیر اتفاق‌ها شود..!!!