چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - 5 Aug 2020
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹ / ۱۹:۵۷
کد مطلب: 50885
۱

راهی برای رهایی از تبعات شکست عاطفی

محمدرضا دلفیه
راهی برای رهایی از تبعات شکست عاطفی
نیـاز بـه دوست داشتن و دوسـت داشـته شـدن یکـی از اساسی‌ترین نیازهای انسـان از کودکـی تـا پیـری اسـت، به‌طوری‌که می‌توان گفـت بخـش مهمـی از زندگـی بزرگ‌سالی را روابـط عاشـقانه در بـر می‌گیرد.

به‌طورکلی، انسان‌ها از تنهایـی وحشـت دارنـد و معمولاً می‌کوشند ایـن وحشـت را از طریـق یـک شیوه بیـن فـردی تسـکین دهنـد. آن‌ها نیازمنـد حضـور دیگران‌اند تـا هسـتی خـود را اثبـات کننـد و آرزو دارنــد توســط دیگــران مــورد عشــق واقــع شــوند تــا درماندگــی ناشــی از تنهایی‌شان را فروبنشانند. درنتیجه آن‌که هــر فــردی کــه در حــال غــرق شــدن در اضطــراب تنهایــی اســت، مأیوسـانه بـه دنبـال هـر رابطه‌ای بـرای ادامه بقاسـت و نـه الزاماً برای دسـتیابی بـه رشـد و تکامـل.

طبق نظر متخصصان، روابـط رمانتیـک و عاشـقانه در دوره جوانـی متـداول اسـت و بـر اسـاس آمـار موجـود، نزدیـک بـه 65 درصـد از جوانـان آن را تجربـه می‌کنند. تجـارب عاشقانه قبـل از ازدواج به‌شرط آن‌که تجاربـی موفـق و تـوأم بـا بازاندیشی باشـد، احتمالاً بتوانـد بـه فـرد در انتخـاب همسـر مناسـب کمـک کنـد. می‌توان تجـارب افـراد را در ایـن مرحلـه به‌عنوان فرصـت تمریـن مهارت‌های زندگـی مشـترک تلقـی کـرد. اما وقتی‌که روابـط عاشقانه قبـل از ازدواج، موفقیت‌آمیز نباشـند، فـرد بایـد توانمنـدی کافـی بـرای ختـم رابطـه را داشـته باشـد که معمولاً چالشـی بسـیار طاقت‌فرسا اسـت و البتـه بیشـتر افـراد در برهه‌ای از زندگـی خـود آن را تجربه می‌کنند.

این موضوع با توجه به اهمیت بالایی که دارد، مورد توجه گروهی از محققان کشورمان از دانشگاه خاتم تهران و دانشگاه علوم پزشکی گلستان قرار گرفته است. محققان فوق در مطالعه‌ای که در همین خصوص انجام داده‌اند، تجربه‌های مربوط به نحوه سازگاری روان‌شناختی و اجتماعی دختران جوان بعد از تجربه شکست عاطفی ارزیابی شده‌اند.

دراین پژوهش تعدادی از دختران مراجعه‌کننده برای مشاوره تکمیلی به مرکز سلامت شهرداری در منطقه هشت تهران مشارکت داشته‌اند که اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران را با استفاده از مصاحبه فراهم آورده‌اند.

یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که پس از بروز شکست‌های عاطفی، با استفاده از روش‌هایی مثل مطالعه کتاب و مراجعه به متخصص، بازتعریف اهداف زندگی، حضور در جمع دوستان، انجام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی و بازگشت به انجام فعالیت‌های روزمره زندگی، می‌توان به سازگاری رسید.

در این خصوص، آناهیتا خدابخشی کولایی، استادیار و پژوهشگر گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خاتم و دو همکار دیگرش در این تحقیق می‌گویند: «گرچــه روابــط دوســتانه قبــل از ازدواج بــا جنــس مخالــف، برخلاف هنجارهـای سـنتی، مذهبـی و فرهنگـی برخی از کشـورها ازجمله ایـران اسـت، امـا بـا حضـور گسترده جوانـان در عرصه‌های مختلـف اجتماعـی، گسـترش بیشـتر رسانه‌های گروهـی، دنیـای مجـازی، دگرگونی‌های بنیـادی در بسـتر زمینه‌های فرهنگـی، افزایـش سـن ازدواج و تغییـر نگـرش جامعـه، روابـط عاشـقانه قبـل از ازدواج، رواج بیشـتری یافته اسـت».

به گفته این محققان، «نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه دختــران پــس از تجربــه شکســت عاطفــی بــه لحــاظ روان‌شناختی و جســمانی آســیب می‌بینند و به همین دلیل لازم است با استفاده از روش‌های ذکرشده، با وضعیت جدید سازگاری یافته و به زندگی عادی خود بازگردند».

بر اساس یافته‌های این پژوهش، تجارب دختـران جوان نشــان داد کــه حمایــت خانــواده نیز در بازگشــت آن‌ها بــه زندگــی روزمــره نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می‌کند.

قابل ذکر است این یافته‌های علمی پژوهشی در نشریه‌ای موسوم به «روان پرستاری» وابسته به انجمن علمی پرستاری ایران منتشر شده‌اند.
 
مرجع : سیناپرس
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

بچه‌هایی که همدلی تعامل و گذشت را یاد می‌گیرند
پروتکل بهداشتی برگزاري کنکور ابلاغ شد
افزایش افسردگی با تداوم شرایط کرونا
تولد سالانه ۳هزار نوزاد سندروم داون
تلنگری درباره جوان و جوانی
چگونه تحت تاثیر اخبار بد کرونایی قرار نگیریم؟
کرونا میزان ترس و افسردگی را بالا برد
چگونه در دام روانشناس نماها نیفتیم؟
چند نشانه که ثابت می‌کند، روان شما مشکل دارد
بهتر است با یک نفر حرف بزنی!
هورمون رشد چیست و چه رابطه ای با قد انسان دارد؟
اخبار کنکوری اضطراب بسیاری را برای داوطلبان ایجاد کرده است
تنها مانع موجود بر سر شادماني و نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر اين راه است. به همين دليل راه را اشتباه مي رويد و گرفتار مشكل مي شويد. الهی قمشه ای