کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

16 دی 1400 ساعت 16:02

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (Emotional intelligence - EI) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود و دیگران است. به عبارت دیگر، شخصی که EI بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به‌طور موفقیت‌آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری.


ارسطو می‌گوید: "عصبانی شدن آسان است؛ همه می‌توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخصِ مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب آسان نیست!"

دانیل گلمن معتقد است، هوش عاطفی بالا تبیین می‌کند که چرا افرادی با بهرهٔ هوشیِ متوسط، موفق تر از کسانی هستند که نمره‌های بهره هوشی بالاتری دارند. بهرهٔ هوشی نمی‌تواند به خوبی از عهدهٔ توضیحِ سرنوشت متفاوتِ افرادی بر آید که فرصت‌ها، شرایط تحصیلی و چشم‌اندازهای مشابهی دارند.

ادوارد تورندایک از روانشناسان برجسته قرن بیستم در حوزه‌های یادگیری، آموزش و هوش، در سال ۱۹۲۰ مفهومی به نام هوش اجتماعی یا Social Intelligence را به صورت زیر تعریف کرد: «هوش اجتماعی یعنی توانایی درک و مدیریت کردن مردان، زنان، دختران و پسران، برای رفتار خردمندانه در روابط انسانی.»

 
تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی
IQ همان هوش عادی است که بیشتر مردم می‌شناسند. حتماً شما هم افرادی را می‌شناسید که با اینکه هوش بالایی دارند ولی زندگی موفقی ندارند. IQ شما را بر روی بهترین صندلی‌های دانشگاه می‌نشاند اما از اینجا این هوش هیجانی است که به شما کمک می‌کند روابط درستی انتخاب کنید و به اهداف و موقعیت‌های بهتری دست پیدا کنید. بیشترین موفقیت زمانی حاصل می‌شود که شما هر دو هوش را تقویت کنید هم IQ هم هوش هیجانی.  
 
اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، 1988، 1992،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه فرد و پس از 17 سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد.

مقیاس هوش هیجانی او دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است. پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای در ردیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است مقیاس های آزمون عبارتند از: خود آگاهی هیجانی توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود.

خود ابزاری: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق خود عزت نفس : توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.
خودشکوفایی: توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که ی توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.
استقلال : توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات اجتماعی.
همدلی: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن.
مسئولیت پذیری اجتماعی: توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.
روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.
واقع گرایی: توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.
انعطاف پذیری: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محيط و موقعیت ها. حل مساله : توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه.
تحمل فشار روانی: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های فشار آوردن هیجانات قوی، بدون جادادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار.
کنترل تکانش: توانایی مقاومت در برابر یک تکانش، سایق یا فعالیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، بدون جا زدن و یا رویاروی فعال و ثبت با فشار.
خوش بینی: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.
شادمانی: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ.

مقیاس مهارت های درون فردی شامل خود و مقیاس های آگاهی هیجانی خودابرازی احترام به خود خودشکوفایی و استقلال است. مقیاس مهارت های بین فردی شامل خود مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی است. مقیاس مقابله با فشار(کنترل استرس) شامل خرده مقیاسهای تحمل استرس و کنترل تکانه است. مقیاس سازگاری شامل خرده مقیاس های انعطاف پذیری، حل مسئله و واقعیت سنجی است و مقیاس خلق کلی شامل خرده مقیاس های شادی و خوش بینی است (کیانی 1381).

این پرسشنامه دارای 90 سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی هوش هیجانی است. این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سوالات و تنظیم مجدد سوالات هر مقیاس، پرسشنامه از 117 سوال به 90 سوال تقلیل یافت. و در مورد کیفیت روان سنجی آن نیز اقدامات لازم به عمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام گرفت. (راحله سموعی و همکاران موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، 1384).

پایایی
پایایی نشان دهنده این است که تا چه اندازه تفاوتهای فردی در نمرات آزمون به تفاوتهای واقعی در ویژگی های مورد نظر، قابل استناد است (آنا ستاری 1371) دو نوع اساسی از مطالعات پایایی روی (EQ-i) انجام شده است، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی (بار- آن و پارکر، 2000)

- همسانی درونی. همسانی درونی به میزانی که همه سوالات یک مقیاس سازه یکسانی را اندازه می گیرند اشاره دارد این شیوه پایایی را با یک بار اجرای پرسشنامه را اندازه گیری همسانی محتوای مقیاس اجرا شده برآورد می کند(آنا ستاری 1371) میزان های P حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار بین سوالات هر مقیاس با نمره کلی آن مقیاس دارد بدین معنی که سوال مورد نظر همان چیزی را می سنجد که مقیاس مربوط در نظر دارد.

پایایی آزمون
پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون 93درصد گزارش گردید این میزان (آلفای محاسبه شده در مرحله سوم) با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون یکسان بدست آمده (راحله سموعی و همکاران روان تجهیز، 1384)

پايایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا
همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه ای سازمان یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات، عواطف ویژگی های فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمده سعی شد سوالات مصاحبه طوری طراحی گردد که در زمینه هوش غیر شناختی افرادی(بعد عاطفی، اجتماعی و شخصیتی آنها) اطلاع مناسبی بدست آید. بعد از اجرای دو فرم (مصاحبه و آزمون) پرسشنامه نمره گذاری گردید. تحلیل نتایج رابطه بین اطلاعات حاصل از مصاحبه و آزمون در نرم افزار spss را در سطح 001/0 معنی دار نشان داد (همان منبع).

پایایی آزمون به روش زوج – فرد.
مطابق با این روش پایایی آزمون 99% گزارش گردید که در سطح 001/0>P معنا دار است

روایی
روایی آزمون از اهمیت خاصی برخوردار است (گنجی 1378) هدف از بررسی روایی اساسی ارزیابی این است که پرسشنامه در سنجش آن چیزی که طراحی شده موفق عمل کرده است یا خیر. نه نوع مطالعات روایی بر روی (EQ-i) انجام شده است: روایی صوری، محتواي عاملی، سازه همگرا، واگرا، گرو ملاک، تشخیصی و پیش بین. این مطالعات روایی مخصوصا به منظور بررسی اینکه آیا به نظر می آید (روایی صوری) که سوالات بخش های عمده حیطه ی هر مقیاس و حدود مقیاس را در بر دارند.(روایی محتوا) و مشخص کردن این امر که ساختار اصلی پرسشنامه تا چه حد تایید شد. (روایی عامل) تعیین اینکه خرد مقیاس ها تا چه اندازه سازه مورد نظر را اندازه می گیرند، نه چیز دیگر را. (روایی سازه، همگرا، واگرا و گروه مرجع) سنجش قابلیت پرسشنامه در تشخیص و شناسایی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند از افرادی که هوش هیجانی پایین دارند. (روایی تشخیصی) و اینکه آیا می توان رفتارهای هوشمندانه رفتاری هوشمندانه هیجانی را در آینده پیش بینی کرد. (روایی پیش بین) انجام شده اند (بار- آن و پارکر، 2000) از بین روایی های ذکر شده برای (EQ-i) پژوهش های زیادی روی روایی سازه صورت گرفته و نتایج روایی سازه (EQ-i) را با چند پرسشنامه نشان داده مانند: پرسشنامه افسردگي بک (1987)، پرسشنامه کنار آمدن استرس (اندلر و پارکر 1990) پرسشنامه شخصیتی آیزنک (1975) پرسشنامه هوش هیجانی میر، سالووی و کارسو، پرسشنامه چند وجهی شخصیت مینه سوتا (1989، MMPI-2) پرسشنامه 5 عاملی (NED) (1991)، پرسشنامه 16 عاملی شخصیت (F P 16، 1970) مقیاس فرا خلق صفت (1995)، مقیاس آلكسی تایمیای تورنتو (1994)، چک لیست 90 نشانه ای (SCl-90 ، 1973) مقیاس خود سنجی افسردگی زونگ (1965) (بار- آن و پارکر، 2000).
 

آیتم های پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
ردیف سؤال گزینه ها
۱. به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲. لذت بردن از زندگی برایم مشکل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳. شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴. می توانم بدون تنش زیاد‌‌، با مشکلات مقابله کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵. می توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶. نسبت به هیجاناتم آگاهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷. سعی می کنم بدون خیال پردازی ، واقعیت امور را در نظر بگیرم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸. به راحتی با دیگران دوست می شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۹. معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۰. بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۱. کنترل خشم برایم مشکل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۲. شروع دوباره ، برایم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۳. کمک کردن به دیگران را دوست دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۴. به خوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۵. هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم ، نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۶. هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوری کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۷. خندیدن برایم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۸. هنگام کار کردن با دیگران بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۱۹. نمی توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۰. در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده ام. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۱. به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۲. دیگران نمی فهمند که من چه فکری دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۳. به خوبی با دیگران همراهی می کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۴. به اغلب کارهایی که می کنم خوش بین هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۵. برای خودم احترام قائل هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۶. عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۷. به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۸. کمک به دیگران ، مرا کسل نمی کند، به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۲۹. دوستانم می توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۰. می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۱. هنگام مواجهه با یک مشکل ، اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۲. فرد با نشاطی هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۳. ترجیح می دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۴. احساس می کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۵. از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۶. به سختی می فهمم چه احساسی دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۷. تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۸. روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرف مان اهمیت دارد. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۳۹. حتی در موقعیت های دشوار، معمولا برای ادامه کار انگیزه دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۰. نمی توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۱. دیگران به من می گویند هنگام بحث آرام تر صحبت کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۲. به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۳. به کودک گمشده فکر می کنم ، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۴. به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۵. نه گفتن برایم مشکل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۶. هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه حل های ممکن را در نظر می آورم، سپس بهترین را انتخاب می کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۷. از زندگی ام راضی ام. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۸. تصمیم گیری برایم مشکل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۴۹. می دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۰. هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی کند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۱. از احساسی که دارم آگاهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۲. در تصورات و خیال پردازی هایم غرق می شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۳. با دیگران رابطه خوبی دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۴. معمولاً انتظار دارم، مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی این طور نمی شود. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۵. از اندام و ظاهر خود راضی هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۶. کم صبر هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۷. می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۸. اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۵۹. نسبت به احساسات دیگران حساس هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۰. می توانم به راحتی افکارم را با دیگران بگویم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۱. هنگام حل کردن، به سختی می توانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیری کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۲. اهل شوخی هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۳. در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۴. رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۵. حتی الامکان کارهایی را به عهده می گیرم که برایم لذت بخش است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۶. حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۷. تمایل به مبالغه گویی دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۸. به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۶۹. به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۰. از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۱. بد جوری خشمگین می شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۲. معمولاً تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۳. قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۴. دیدن رنج دیگران برایم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۵. به نظر دیگران من نمی توانم احساسات و افکارم را بروز دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۶. هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می کنم در مورد راه حل های ممکن فکر کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۷. افسرده هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۸. فکر می کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۷۹. مضطرب هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۰. در مورد آنچه می خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۱. به سختی می توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۲. به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۳. با دوستانم رابطه صمیمی بر قرار می کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۴. قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس می کنم شکست خواهم خورد. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۵. هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۶. هنگام عصبانیت زود از کوره در می روم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۷. اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۸. به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۸۹. از جریحه دار کردن احساسات دیگران خودداری می کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
۹۰. مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
                 


کد مطلب: 56892

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/56892/پرسشنامه-هوش-هیجانی-بار-eq-i

میگنا
  https://www.migna.ir