کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

آترواسکلروز چیست و عوامل موثر بر آن کدامست ؟

دکتر مریم عبدی متخصص قلب و عروق ش ن ۱۳۰۹۹۵

باختر , 1 شهريور 1402 ساعت 10:30

تصلب شـرایین بـه معنای سـخت شـدن (اسـکلروز) عروق اسـت آترواسـکلروز یک نوع تصلب شـرایین اسـت.


آترواسـکلروز یک نوع تصلب شـرایین اسـت علت آترواسکلروز به طور کامل شناخته نشده است. دکتر مریم عبدی متخصص قلب نوشت پـلاک (رسـوب چربـی) کـه در شـریان هـای شـما وجـود دارد آترواسـکلروز نامیـده مـی شـود. آترواسـکلروز یک پیشـرفت آهسـته و مادام العمر تغییرات در رگهای خونی اسـت و ماهیت ایـن رسـوبات از کلسـترول، مـوادچـرب، مـواد زائـد سـلولی، کلسـیم و فیبرین (مـاده لختـه کننده در خون) تشـکیل شـده است . آترواسـکلروز یک نوع تصلب شـرایین اسـت. تصلب شـرایین ضخیم‌شدن و سفتی دیوارهٔ سرخ‌رگ است.
تصلب شـرایین بـه معنای سـخت شـدن (اسـکلروز) عروق اسـت.با ایجـاد پـلاک، دیـواره رگ خونـی ضخیـم مـی شـود.
بنا بر همین گزارش از میگنا این باعـث باریـک شـدن کانال داخل شـریان می شـود و جریـان خون را کاهـش مـی دهد. که میزان اکسـیژن و سـایر مواد مغـذی را که بـه بـدن می رسـد کاهـش مـی دهد.جایـی کـه پـلاک ایجـاد می شـود و نـوع شـریان تحت تأثیـر قرار مـی گیـرد، در هـر فرد متفاوت اسـت. پلاک ممکن اسـت تا حدی یـا بـه طـور کامل جریـان خـون را از طریق شـریان های بـزرگ یا متوسـط در قلـب، مغـز، لگن، پاهـا، بازوها یا کلیه ها مسـدود کند.ایـن می تواند منجـر به شـرایطی مانند:
بیمـاری عـروق کرونـر قلـب (پـلاک در عـروق داخل یـا منتهی به قلب )آنژیـن (درد قفسـه سـینه ناشـی از کاهـش جریان خـون به عضله قلب )بیمـاری شـریان کاروتیـد (پـاک در شـریان هـای گـردن کـه خونرسـانی بـه مغـز مـی کنـد)(پاک در شـریان هـای اندام PAD بیمـاری شـریان محیطـی یـاها، بـه ویـژه پاها)کلیوی مزمن بیمار پلاک یک تهدید مضاعف است: پـلاک بـه خـودی خـود مـی توانـد خطـری ایجـاد کند. یـک تکه پـلاک مـی توانـد جدا شـود و توسـط جریان خـون حمل شـود تا زمانـی کـه در جایـی گیر کنـد. و پلاکی کـه شـریان را باریک میکنـد ممکـن اسـت منجـر به لختـه خـون (ترومبـوز) شـود که به دیـواره داخلـی رگ خونـی می چسـبد.
در هـر صـورت، شـریان مـی توانـد مسـدود شـود و جریـان خـون قطع شود اگر شـریان مسـدود شـده خـون قلب یا مغـز را تامیـن کند، حمله قلبـی یا سـکته مغزی رخ مـی دهد. آترواسـکلروز یک پیشـرفت آهسـته و مادام العمر تغییرات در رگهای خونی اسـت که ممکن اسـت در دوران کودکی شـروع شـود و با افزایش سـن سـریعتر و بدتر شـود.
علت آترواسکلروز به طور کامل شناخته نشده است.
بسـیاری از دانشـمندان بـر ایـن باورند کـه پلاک زمانی شـروع میشـود که پوشـش داخلی شـریان (به نـام اندوتلیوم) آسـیب ببیند.
چهـار علت احتمـال چنین آسـیبی عبارتند از:
افزایش سطح کلسترول و تری گلیسیرید در خون
فشار خون بالا
کشیدن سیگار
دیابت

سـیگار نقـش زیادی در پیشـرفت آترواسـکلروز در آئورت (شـریاناصلـی بـدن)، عـروق کرونر و عـروق پاهـا دارد. اسـتعمال دخانیات احتمال تشـکیل رسـوبات چربی را افزایش می دهد و رشـد پلاک را تسـریع می کند.

 


کد مطلب: 62644

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/62644/آترواسکلروز-چیست-عوامل-موثر-کدامست

میگنا
  https://www.migna.ir