چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - 5 Aug 2020
آمار نظرات
بازدیدکننده محترم؛ رشته تحصیلی شما چیست؟
روان شناسی
% ۵۳.۴
راهنمایی و مشاوره
% ۱۷.۶
روانپزشکی
% ۲.۶
پزشکی
% ۱.۳
پیراپزشکی
% ۲.۶
سایر رشته ها
% ۱۶.۶
دانش آموز
% ۶.۱
بازدیدکننده محترم؛ رشته تحصیلی شما چیست؟
روان شناسی
راهنمایی و مشاوره
روانپزشکی
پزشکی
پیراپزشکی
سایر رشته ها
دانش آموز
انسانهاي شاد دنياي درونشان را ميسازند، انسانهاي غمگين دنياي بيرونشان را سرزنش ميكنند.