شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - 26 Sep 2020
آمار نظرات
بازديدكننده محترم، رشته تحصيلي شما چيست؟
روانپزشكي
% ۷.۹
روان شناسي
% ۶۲.۹
راهنمايي و مشاوره
% ۶.۱
علوم تربيتي
% ۲.۲
مددكاري اجتماعي
% ۱.۳
جامعه شناسي
% ۱.۳
پزشكي
% ۱.۷
پيراپزشكي
% ۳.۵
ساير رشته ها
% ۷.۹
دانش آموز هستم
% ۵.۲
بازديدكننده محترم، رشته تحصيلي شما چيست؟
روانپزشكي
روان شناسي
راهنمايي و مشاوره
علوم تربيتي
مددكاري اجتماعي
جامعه شناسي
پزشكي
پيراپزشكي
ساير رشته ها
دانش آموز هستم
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم