چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019
 
اتاق مشاوره
قد همسرم مرا آزار می‌دهد

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

می ترسم دختری شوهرم را از من بگیرد!

می ترسم دختری شوهرم را از من بگیرد!

یک مشاور: شوهری که روی حقوق همسرش برنامه‌ریزی کند از مرد بودن دور شده‌

یک مشاور: شوهری که روی حقوق همسرش برنامه‌ریزی کند از مرد بودن دور شده‌