چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - 8 Apr 2020
 
اتاق مشاوره
چرا پسرم به کشتن خود فکر می‌کند؟

چرا پسرم به کشتن خود فکر می‌کند؟

از مرگ می ترسم و یاد آن آزارم می دهد. چگونه با این ترس کنار بیایم؟

از مرگ می ترسم و یاد آن آزارم می دهد. چگونه با این ترس کنار بیایم؟

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!