چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019
 
اندیشه
تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت

تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت

به همه چیز از بالا نگاه کن

به همه چیز از بالا نگاه کن

و اگر مرگ نبود...

و اگر مرگ نبود...

بخشش در روابط انسانی

بخشش در روابط انسانی

16 فکر سمی را از سرت بیرون کن

16 فکر سمی را از سرت بیرون کن

نامه ی مادر به فرزندش...

نامه ی مادر به فرزندش...

6 توصیه ارزشمند یک پدر به دخترش

6 توصیه ارزشمند یک پدر به دخترش

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟