پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - 14 Nov 2019
 
راهنمايي و مشاوره
دیوار فاصله را بشکنید!

دیوار فاصله را بشکنید!

هشدار؛ پشت میز کارت ناهار نخور!

هشدار؛ پشت میز کارت ناهار نخور!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

کارنامه فقط نمره معدل نیست!