پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - 14 Dec 2017
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
5 عادت رو به رو شدن و پذیرش پاسخ منفی

5 عادت رو به رو شدن و پذیرش پاسخ منفی

با سندرم کارشیفتگی آشنا شویم

با سندرم کارشیفتگی آشنا شویم

در مقابل انتقادها، چه کنیم؟

در مقابل انتقادها، چه کنیم؟

چگونه با مدیران زورگو رفتار کنیم؟

چگونه با مدیران زورگو رفتار کنیم؟

۵ شخصیت اعصاب خرد کن در محل کار و نحوه صحیح رفتار با آنها

۵ شخصیت اعصاب خرد کن در محل کار و نحوه صحیح رفتار با آنها

سلامت محیط کار در گرو چیست؟

سلامت محیط کار در گرو چیست؟