سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ - 28 Jan 2020
پيوندها
مجلات علمي پژوهشي روانشناسی
مراجع و منابع فارسي
بيمارستــــــــان ها
رسانه هاي جهان
روزانه چه مدت به مطالعه (غير درسی) می پردازيد؟
مطالعه نمی کنم
تا 1 ساعت
1 تا 2 ساعت
بيش از 2 ساعت
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...