چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ - 29 Jan 2020
 
بزرگان روان شناسی
۱۲

دكتر كيانوش هاشميان

دکتر رضا زمانی

دکتر رضا زمانی

دکتر حمزه گنجی

دکتر حمزه گنجی

زیگموند فروید

زیگموند فروید

کارل راجرز

کارل راجرز

پروفسور پريرخ دادستان (مادر روانشناسی ایران)

پريرخ دادستان

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

جورج كلي George Kelly

جورج كلي George Kelly

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

از فروید چه میدانی!؟

از فروید چه میدانی!؟

۱۲