دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ - 23 Jul 2018
 
اثر فلین چیست؟ این اثر چه تاثیری در نخبگی دارد؟

اثر فلین چیست؟ این اثر چه تاثیری در نخبگی دارد؟

روان شناسی یک اتاق نامرتب چیست؟

روان شناسی یک اتاق نامرتب چیست؟

فرصتی برای باهم بودن/ تاثیرات جام جهانی بر روان

فرصتی برای باهم بودن/ تاثیرات جام جهانی بر روان

روان درمانی مبتنی بر شفقت (شفقت درماني)

روان درمانی مبتنی بر شفقت (شفقت درماني)

هوش معنوی (SQ) چیست؟

هوش معنوی (SQ) چیست؟

بررسی عوامل اثرگذار در رشد و تکامل شخصیت کودک

بررسی عوامل اثرگذار در رشد و تکامل شخصیت کودک