چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019
 
سازمان نظام روانشناسی
سازماني به عمق روان

سازماني به عمق روان

نامه سرگشاده به دو وزیر برای حل معضل انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

نامه سرگشاده به دو وزیر برای حل معضل انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سازمان نظام روانشناسي بر عملكرد‌‌‌ مراكز مشاوره نظارت بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌

سازمان نظام روانشناسي بر عملكرد‌‌‌ مراكز مشاوره نظارت بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌

بخش‌های مربوط به کودکان و نوجوانان در قانون برنامه ششم توسعه

بخش‌های مربوط به کودکان و نوجوانان در قانون برنامه ششم توسعه

شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام

شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام