پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
اضطراب امتحان
۱۲
برنامه زمانبندی برای امتحانات

برنامه زمانبندی برای امتحانات

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

امتحاناتت را قورت بده!

امتحاناتت را قورت بده!

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

آماده کردن فرزندان برای امتحانات آخر سال

آماده کردن فرزندان برای امتحانات آخر سال

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

۱۲