شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ - 25 Jun 2022
 
محیط زیست
۱۲
اصول شهر سالم

اصول شهر سالم

در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

راز علمی کروموزوم‌های XY و XX

راز علمی کروموزوم‌های XY و XX

از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن

از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن

۱۲