پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022
 
روان شناسی صنعتی و سازمانی
۸ عادت کارمندان مؤثر

۸ عادت کارمندان مؤثر

پنج نشانه فرسودگی شغلی

پنج نشانه فرسودگی شغلی

تاثیرات منفی و مثبت بحران در سازمانها

تاثیرات منفی و مثبت بحران در سازمانها

مدیریت و رهبری سازمان متمرکز بر هیجان

مدیریت و رهبری سازمان متمرکز بر هیجان

تاثیر رنگ‌ها بر اهمیت به کارگیری مناسب آن‌ها در فضاهای اقامتی سالمندان

تاثیر رنگ‌ها بر اهمیت به کارگیری مناسب آن‌ها در فضاهای اقامتی سالمندان

روانشناسی تغییر محل زندگی

روانشناسی تغییر محل زندگی

۱۰نشانه هوش هیجانی در محیط کار

۱۰نشانه هوش هیجانی در محیط کار