دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ - 23 May 2022
 
روان شناسی صنعتی و سازمانی
۸ عادت کارمندان مؤثر

۸ عادت کارمندان مؤثر

پنج نشانه فرسودگی شغلی

پنج نشانه فرسودگی شغلی

تفاوتهای فردی در پاسخ و پیامد استرس

تفاوتهای فردی در پاسخ و پیامد استرس

مدیریت و رهبری سازمان متمرکز بر هیجان

مدیریت و رهبری سازمان متمرکز بر هیجان

تاثیر رنگ‌ها بر اهمیت به کارگیری مناسب آن‌ها در فضاهای اقامتی سالمندان

تاثیر رنگ‌ها بر اهمیت به کارگیری مناسب آن‌ها در فضاهای اقامتی سالمندان

روانشناسی تغییر محل زندگی

روانشناسی تغییر محل زندگی

۱۰نشانه هوش هیجانی در محیط کار

۱۰نشانه هوش هیجانی در محیط کار

چه کار کنیم تا در محیط کار مضطرب نباشیم؟

چه کار کنیم تا در محیط کار مضطرب نباشیم؟