شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - 16 Oct 2021
 
سازمان نظام روان شناسی
۱۲۳
هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

۱۲۳